Dato for udgivelse
17 Dec 2010 14:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Dec 2010 10:58
SKM-nummer
SKM2010.838.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-161752
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms + Andet om lønsumsafgift
Emneord
Moms, særordning, rejsebureau, egenproduceret, faktura, momsregistrering
Resumé

Skatterådet har bekræftet, at den af spørger egenproducerede guideydelse ikke skal medtages ved opgørelsen af fortjenstmargenen efter de nye momsregler gældende fra 1. januar 2011. Skatterådet har endvidere bekræftet , at den af spørger egenproducerede guideydelse er momsfri, når guideydelsen er af samme karakter, som guideydelserne behandlet i SKM2009.233.SR., og når leveringsstedet er i Danmark.

Skatterådet har fastslået, at prisen på den egenproducerede guideydelse skal faktureres særskilt til kunden. Og endelig har Skatterådet fastslået, at der vil være tale om registreringspligt, når det samlede beløb uden afgift, der skal betales af den rejsende for rejseydelser omfattet af særordningen, og øvrige vederlag uden afgift, der modtages for andre momspligtige ydelser, overstiger 50.000 kr.

Reference(r)

Momsloven kap. 16A

Henvisning
Momsvejledningen 2010-2, afsnit D.11.7
Henvisning
Momsvejledningen 2010-2, afsnit M.1.1
Henvisning
Momsvejledningen 2010-2, afsnit M.2.1
Henvisning
Momsvejledningen 2010-2, afsnit Q.3.4
Henvisning
Momsvejledningen 2010-2, afsnit Q.3.6
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-1, afsnit D.A.4.1.5

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at den egenproducerede guideydelse ikke skal medtages ved opgørelsen af fortjenstmargenen, således ydelsen ikke indgår i særordningen efter de nye momsregler gældende fra 1. januar 2011?
  2. Såfremt der svares ja på spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at den egenproducerede guideydelse er momsfri?
  3. Såfremt der svares ja på spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at det ikke er et krav, at prisen på den egenproducerede guideydelse fremgår af fakturaen til kunden, således man kan dokumentere værdiansættelsen af guideydelsen?
  4. Kan Skatterådet bekræfte, at rejseudbyder kan undgå momsregistrering og momsbetaling, såfremt rejseudbyder kun har omsætning omfattet af særordningen samt momsfrit guidehonorar, og at rejseudbyderens fortjenstmargen er under DKK 50.000?

Svar

  1. Ja
  2. Ja, se dog sagsfremstillingen
  3. Nej
  4. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har i en del år drevet et mindre rejsebureau i personligt regi, hvor spørger som rejsearrangører har tilbudt diverse kulturrejser til tredje mand. Spørger er altid selv med på rejserne og står selv for guideydelsen.

Spørgers baggrund for at udføre guideydelser er, at spørger via sin uddannelse har en særlig viden om bl.a. historisk arkæolog og har holdt talrige foredrag og skrevet flere bøger om kulturhistoriske emner.

Spørger forventer fra og med 2011 at minimere sine aktiviteter og ikke længere udbyde et egentlig rejseprogram som tidligere. Spørger vil i stedet arrangere gruppeture i samarbejde med X-venneforeninger, og det forventes, at der alene udbydes få ture i 2011. Programlægningen vil foregå i samarbejde med X-institutionerne, og spørger vil i den forbindelse være konsulent.

Når spørger kalkulerer en tur er udgangspunktet, at de faktiske udgifter til transport og indkvartering tillægges et beløb, som skal dække spørgers guideydelse samt i mindre grad de mere praktiske ting som hotel/flybooking. Derfor kan kalkulationen for en rejse se således ud: Transport og indkvartering DKK 5.000 + guideydelse DKK 1.000 = samlet pris på DKK 6.000. Kunden har ikke mulighed for at fravælge guideydelsen, da det er en del af den samlede rejsepakke.

Hovedindholdet af guideydelsen består af fortællinger og foredrag om kulturelle, historiske og øvrige seværdigheder. Ydelsen svarer i princippet til ydelsen som fremgår af SKM2009.233.SR., hvori levering af guideydelser fra incoming-rejsebureau blev anset for momsfritaget kunstnerisk virksomhed.

Spørger har supplerende oplyst følgende:

Spørger er rejsearrangør i samarbejde med X-institutioner og X-venneforeninger, som er med til at bestemme rejsens indhold og om rejserne skal gennemføres. Rejserne udbydes af spørger som teknisk rejseudbyder med X-venne-foreningerne mv. som formidler.

Spørger fakturerer ikke X-institutionerne for en konsulentydelse. Spørger fakturerer direkte til X-vennerne, altså deltagerne på turene.

Spørger er rejsearrangør, men rejsen udbydes i foreningsbladene, med oplysning om at de skal melde sig hos spørger.

Spørger har det forretningsmæssige ansvar i forhold til de rejsende, og spørger er den direkte aftalepartner. Spørger bærer risikoen, og rejsedeltagerne skal rejse krav mod spørger.

Spørger får ikke et fast beløb eller provision. Spørger lægger en fast pris på rejsen alt efter antallet af dage. Ved en tur på f.eks. en uge lægges 1000 kr. pr deltager (for spørgers guidning og administration). Betalingen for rejsen går ind på spørgers bankkonto. X-venneforeningen får ikke andel i overskuddet. Overskuddet er spørgers.

Spørger er også aftalepartner overfor leverandører af transport og overnatning. Spørger er ikke blot formidler af transport og hotel og modtager ikke fakturaerne for transport og hotel på vegne af kunden for efterfølgende at opkræve beløbet hos kunden efter udlægsbestemmelserne i momslovens § 27, stk. 3, nr. 3.

Vedrørende guideydelsen er det oplyst, at det er spørgers opfattelse, at det er relationen til de respektive X-institutioner, der er det vigtige for markedsføringen, men det er klart at spørgers guideydelse er væsentlig for deltagerne på turene (kunderne).

Der vil ofte indgå fremmed konsulentbistand, evt. en lokal guide, der træder i stedet for spørger, i de 1000 kr., der afsættes til guidning. Guideydelsen kan således udføres af andre end spørger, og det vil den i højere grad blive i fremtiden.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det fremgår af "Vejledning om særordning for rejsebureauer", at egne producerede guideydelser er momsfritaget under visse betingelser, og at værdien af rejsearrangørens egen ydelse fratrækkes den samlede pris for rejsen, da denne ydelse ikke er omfattet af margenordningen jf. afsnit 1.10.

I besvarelsen af SKM2009.233.SR fremgår det, at guideydelserne anses for omfattet af den danske momsfritagelse for kunstnerisk virksomhed, og at det ved denne vurdering ikke har betydning, om virksomheden drives i fysisk eller juridisk form, og om ydelserne leveres ved brug af ansatte. I den aktuelle situation er der den forskel, at spørger ikke er ansat, men selv er indehaver af sit eget personlige firma.

På denne baggrund er det så spørgsmålet, hvordan fortjenstmargenen skal opgøres, og om man som rejsearrangør kan udeholde værdien af den egenproducerede guideydelse ved opgørelsen af fortjenstmargenen.

Der henvises til følgende materiale:

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1.

Kan Skatterådet bekræfte, at den egenproducerede guideydelse ikke skal medtages ved opgørelsen af fortjenstmargenen, således ydelsen ikke indgår i særordningen efter de nye momsregler gældende fra 1. januar 2011?

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares ja.

Lovregler

I Lov nr. 520 af 12. juni 2009 om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum mv. er der vedtaget et nyt kapitel 16 A i momsloven om Særordning for rejsebureauer. Bestemmelserne fremgår af lovens § 1, nr. 10. Ordningen træder efter lovens § 3, stk. 1, i kraft den 1. januar 2011.

Følgende fremgår af den nye § 67 om særordningens anvendelsesområde:

"§ 67. Særordningen i dette kapitel finder anvendelse på transaktioner udført af rejsebureauer, der handler i eget navn over for den rejsende, og som til rejsens gennemførelse anvender leveringer af varer og ydelser, der foretages af andre afgiftspligtige personer.

Stk. 2. Særordningen finder ikke anvendelse på rejsebureauer, der udelukkende fungerer som formidlere, og for hvem § 27, stk. 3, nr. 3, om udlæg finder anvendelse.

Stk. 3. Ved anvendelsen af dette kapitel betragtes rejsearrangører som rejsebureauer."

Følgende fremgår af den nye § 67 c om afgiftsgrundlaget:

"§ 67 c. Afgiftsgrundlaget for enkeltydelsen, jf. § 67 a, er rejsebureauets fortjenstmargen, hvorved forstås forskellen mellem det samlede beløb uden afgift, der skal betales af den rejsende, og rejsebureauets faktiske omkostninger til de af andre afgiftspligtige personer foretagne leveringer af varer og ydelser, når disse leveringer direkte kommer den rejsende til gode."

Begrundelse

Rejsen tilrettelægges af spørger i samarbejde med X-institutioner, som sammen med X-venneforeningerne formidler oplysning om rejsen via medlemsblade, opslag i X-institutionen og lign. Rejserne udbydes af spørger som teknisk rejseudbyder med X-venneforeningerne mv. som formidler. X-institutionerne mv. bærer ikke en økonomisk risiko i forbindelse med gennemførelse af den pågældende rejse. X-institutionerne mv. varetager efter Skatteministeriets opfattelse blot medlemmernes interesse i et godt rejseudbud af kulturel og historisk karakter. Spørger fungerer endvidere ikke som formidler, der på en udlægskonto redegør for beløb, som udelukkende er modtaget fra kunden for rejsebureauets udlæg i kundens navn og for dennes regning. Skatteministeriet har ved vurderingen lagt til grund, at det beskrevne koncept skal forstås således, at spørger i realiteten er den egentlige arrangør af rejsen, og at X-institutionerne mv. alene fungerer som samarbejdspartnere. Spørgers ydelser er derfor omfattet af særordningen, jf. momslovens § 67.

Det er ud fra det oplyste Skatteministeriets opfattelse, at den rejsende netop vælger den pågældende rejse hos spørger frem for en anden rejse til det pågældende rejsemål på grund af guideydelsen. Guideydelserne udgør efter Skatteministeriets opfattelse et mål i sig selv, og er ikke en biydelse. Guideydelsen har derfor karakter af en selvstændig hovedydelse, som direkte kommer den rejsende til gode, også selv om guideydelsen leveres af rejsearrangøren selv. Da den egenproducerede guideydelse imidlertid ikke er leveret af en anden afgiftspligtig person, skal guideydelsen efter ordlyden ikke medtages ved opgørelse af afgiftsgrundlaget efter § 67 c. Det skal bemærkes, at spørger alene har anmodet om svar vedrørende regelsættet for den egenproducerede guideydelse.

Det indstilles derfor, at Skatterådet svarer bekræftende på, at den egenproducerede guideydelse ikke skal medtages ved opgørelsen af fortjenstmargenen efter de nye momsregler gældende fra 1. januar 2011.

Ad spørgsmål 2.

Såfremt der svares ja på spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at den egenproducerede guideydelse er momsfri?

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 besvares ja under forudsætning af, at guideydelsen er af samme karakter, som guideydelserne behandlet i SKM2009.233.SR. Bemærk dog Skatteministeriets kommentar om leveringssted.

Lovregler

Momslovens §§ 13, stk. 1, nr. 7, og 21 (lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005 med senere ændringer):

"§ 13, stk. 1. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

7) Forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed

...

§ 21. Leveringsstedet for adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lign., herunder messer og udstillinger, og ydelser i tilknytning hertil, der leveres til en afgiftspligtig person, er her i landet, når disse arrangementer rent faktisk finder sted her.

Stk. 2. Leveringsstedet for ydelser i forbindelse med aktiviteter inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lign., herunder messer og udstillinger, samt levering af ydelser som arrangører af sådanne aktiviteter, der leveres til en ikke-afgiftspligtig person, er her i landet, når disse aktiviteter rent faktisk udøves her."

Praksis

SKM2009.233.SR: Levering af guideydelse fra incoming rejsebureau blev anset for momsfritaget kunstnerisk virksomhed.

Begrundelse

Rejserne markedsføres som kulturrejser, og ud fra det oplyste udgør guideydelserne et mærkbart element i prisen. Spørger har oplyst, at hovedindholdet af guideydelsen består af fortællinger og foredrag om kulturelle, historiske og øvrige seværdigheder, og at ydelsen i princippet svarer til ydelsen som fremgår af SKM2009.233.SR.

Det er ud fra det oplyste Skatteministeriets opfattelse, at den rejsende netop vælger den pågældende rejse hos spørger frem for en anden rejse til det pågældende rejsemål på grund af guideydelsen. Guideydelserne udgør efter Skatteministeriets opfattelse et mål i sig selv, og er ikke en biydelse. Guideydelsen har derfor karakter af en selvstændig hovedydelse, som direkte kommer den rejsende til gode, også selv om guideydelsen leveres af rejsearrangøren selv. Det er endvidere oplyst, at guideydelsen svarer til de guideydelser, som behandles i SKM2009.233.SR. Guideydelsen skal derfor i lighed hermed anses for omfattet af momsfritagelsen for kunstnerisk virksomhed, jf. SKM2009.233.SR.

Det skal bemærkes, at leveringsstedet for ydelser, som ikke er omfattet af særordningen, i forbindelse med aktiviteter inden for kunst mv. leveret til ikke afgiftspligtige personer kun vil være i Danmark, når aktiviteten rent faktisk udøves her, jf. momslovens § 21. Da de leverede guideydelser efter de fremlagte oplysninger vil blive faktisk udført i udlandet, skal der derfor henses til de involverede landes fortolkning af bestemmelserne om momspligt på kunstnerisk virksomhed og om leveringsstedet for disse ydelser. Det skal endvidere bemærkes, at leveringsstedet fra 1. januar 2011 er i Danmark, når aftageren af guideydelsen er en afgiftspligtig person mv., jf. nærmere momslovens § 16, stk. 1.

Det indstilles derfor, at Skatterådet svarer bekræftende på, at den egenproducerede guideydelse er momsfri, når guideydelsen er af samme karakter, som guideydelserne behandlet i SKM2009.233.SR., og når leveringsstedet er i Danmark,

Ad spørgsmål 3.

Såfremt der svares ja på spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at det ikke er et krav, at prisen på den egenproducerede guideydelse fremgår af fakturaen til kunden, således man kan dokumentere værdiansættelsen af guideydelsen?

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 3 besvares nej.

Lovregler

I Lov nr. 520 af 12. juni 2009 om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum mv. er der vedtaget et nyt kapitel 16 A i momsloven om Særordning for rejsebureauer. Bestemmelserne fremgår af lovens § 1, nr. 10. Ordningen træder efter lovens § 3, stk. 1, i kraft den 1. januar 2011.

Følgende fremgår af den nye § 68 a i momsloven om fakturakrav:

"Stk. 1. Faktura udstedes i henhold til § 52. Hvis kunden hverken er en afgiftspligtig person eller en ikkeafgiftspligtig juridisk person, kan rejsebureauet undlade at oplyse afgiftsbeløb og afgiftsgrundlag i fakturaen.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fakturakrav og regnskabsføring."

Det skal bemærkes, at Skatteministeren den 6. oktober 2010 har fremsat ændringsforslag til § 68 a i L 23 Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven, og forskellige andre love. Lovforslaget er uændret vedtaget den 2. december 2010 og træder i kraft den 1. januar 2011.

Efter forslaget ændres § 68 a, stk. 1, til følgende:

"Faktura udstedes i henhold til § 52."

I bekendtgørelse nr. 685 af 21. juni 2010 om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) har skatteministeren udmøntet tilladelsen i § 68 a, stk. 2 til at fastsætte nærmere regler om fakturakrav og regnskabsføring. Der indsættes i momsbekendtgørelsen et nyt kapitel 16 A om Særordning for rejsebureauer. Bestemmelserne fremgår af ændringsbekendtgørelsens § 1, nr. 1. Ordningen træder efter lovens § 2, stk. 1, i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 2-5.

Følgende fremgår af de nye bestemmelser i momsbekendtgørelsen:

»Kapitel 16 A

Særordning for rejsebureauer

Fakturakrav

§ 95 a. Virksomheder, der udfører transaktioner omfattet af lovens kapitel 16A, skal efter lovens § 68 a, jf. § 52, udstede en særskilt faktura over de pågældende transaktioner i overensstemmelse med reglerne i kapitel 11, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der må ikke i fakturaen anføres et afgiftsbeløb eller anden angivelse, hvoraf afgiftsbeløbet kan udregnes.

Stk. 3. Fakturaen skal være forsynet med oplysning om, at særordningen for rejsebureauer er anvendt. Dette kan ske enten ved henvisning til den relevante EU-bestemmelse, den relevante nationale bestemmelse eller ved tydelig påtegning af "særordning for rejsebureauer" eller "special scheme for travelagents".

...

§ 95 i. Når et rejsebureau udfører transaktioner for et samlet vederlag, der omfatter både transaktioner, omfattet af fortjenstmargenordningen, og transaktioner vedrørende andre varer og tjenesteydelser, skal virksomheden med henblik på at fastsætte værdien af de tjenesteydelser, der er omfattet af fortjenstmargenordningen, reducere det samlede vederlag for transaktionen med et beløb svarende til markedsværdien af transaktioner vedrørende andre varer og tjenesteydelser, eller hvis en sådan ikke findes, en værdi fastsat på grundlag af rejsebureauets faktiske omkostninger til disse transaktioner."

Af § 40, stk. 2 i momsbekendtbekendtgørelsen (bek. nr. 663 af 16. juni 2006 med senere ændringer, herunder ændringer ved ovennævnte bekendtgørelse nr. 685 af 21. juni 2010) fremgår endvidere følgende:

"Såfremt en faktura, herunder afregningsbilag, også omfatter afgiftsfritagne leverancer, skal det af fakturaen fremgå, hvilke leverancer der er pålagt afgift. Sådanne leverancer skal opføres for sig med særskilt sammentælling."

Begrundelse

Det fremgår af bekendtgørelsens § 95 a, at der skal udstedes en særskilt faktura over transaktionerne omfattet af særordningen.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 95 i, at fortjenstmargenen skal reduceres med et beløb svarende til markedsværdien af transaktioner vedrørende andre varer og tjenesteydelser, eller hvis en sådan ikke findes, en værdi fastsat på grundlag af rejsebureauets faktiske omkostninger til disse transaktioner.

For den del af vederlaget, som ikke er omfattet af særordningen, gælder momslovens almindelige regler ved faktureringen.

Efter momsbekendtgørelsens § 40, stk. 2, skal det fremgå, hvilke leverancer der er pålagt afgift, såfremt en faktura også omfatter afgiftsfritagne leverancer.

Det vil derfor efter Skatteministeriets opfattelse være nødvendigt at udskille vederlag omfattet af momslovens almindelige regler, således at der kan foretages korrekt fakturering, herunder momsberegning. I dette tilfælde betyder det, at guideydelsen skal værdiansættes til markedsprisen, alternativt med udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og faktureres særskilt med angivelse af, at der ikke er pålagt guideydelsen afgift. Vedrørende egne ydelser henvises til Momsvejledningen 2010-2, afsnit Q.3.6 Egne ydelser. Vedrørende fastsættelse af værdien af den egenproducerede guideydelse henvises der til afsnit 1.15 om egne producerede ydelser i SKATs vejledning E-nr.186, Vejledning om særordning for rejsebureauer.

Det skal bemærkes, at spørger alene har anmodet om svar vedrørende regelsættet for den egenproducerede guideydelse.

Det indstilles derfor, at Skatterådet svarer bekræftende på, at prisen på den egenproducerede guideydelse skal faktureres særskilt til kunden.

Ad spørgsmål 4.

Kan Skatterådet bekræfte, at rejseudbyder kan undgå momsregistrering og momsbetaling, såfremt rejseudbyder kun har omsætning omfattet af særordningen samt momsfrit guidehonorar, og at rejseudbyderens fortjenstmargen er under DKK 50.000?

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 4 besvares nej.

Lovregler

I Lov nr. 520 af 12. juni 2009 om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum mv. er der vedtaget et nyt kapitel 16 A i momsloven om Særordning for rejsebureauer. Bestemmelserne fremgår af lovens § 1, nr. 10. Ordningen træder efter lovens § 3, stk. 1, i kraft den 1. januar 2011.

Af de nye bestemmelser i momsloven fremgår:

"§ 67 b. Leveringsstedet for enkeltydelsen, jf. § 67 a, fastsættes i overensstemmelse med § 15, stk. 1."

På tidspunktet for vedtagelse af lov nr. 520 af 12. juni 2009 lød momslovens § 15, stk. 1 således:

"§ 15. Leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydelsen leveres af en afgiftspligtig person, der her har etableret enten stedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted, hvorfra ydelsen leveres, eller i mangel heraf har bopæl eller sædvanligt opholdssted her, jf. dog stk. 2-4 og §§ 16-21."

Momslovens § 15, stk. 1, har efterfølgende fået nyt indhold. Skatteministeren har den 6. oktober 2010 fremsat ændringsforslag til § 67 b i L 23 Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven, og forskellige andre love. Med forslaget fastlægges leveringsstedet for rejsebureauydelser direkte i lovbestemmelsen. Lovforslaget er uændret vedtaget den 2. december 2010 og træder i kraft den 1. januar 2011.

Efter forslaget L23 ændres § 67 b til følgende:

"Leveringsstedet for enkeltydelsen, jf. § 67 a, er der, hvor rejsebureauet har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed eller har fast forretningssted, hvorfra ydelsen leveres af bureauet."

Af momslovens §§ 47 og 48 fremgår følgende:

"§ 47. Afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, som ikke er fritaget efter § 13, skal anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen...

§ 48. Afgiftspligtige personer etableret her i landet skal uanset § 47, stk. 1, ikke registreres og betale afgift, når de samlede afgiftspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr. årligt..."

Begrundelse

Rejsebureauer, der er etableret her, skal momsregistreres og betale moms her i landet af deres rejsebureauydelser omfattet af særordningen. Dette fremgår af § 67 b, jf. den dagældende momslovs § 15, stk. 1, og momslovens § 47, stk. 1. Ved vedtagelse af L23 vil dette også være gældende fra 1. januar 2011.

Den almindelige registreringsgrænse på 50.000 kr. i årlig momspligtig omsætning, jf. momslovens § 48, stk. 1, gælder også ved rejsebureauydelser omfattet af særordningen. Ved momspligtig omsætning forstås summen af rejsebureauets samlede indtægter fra salg af rejsetjenesteydelser, omfattet af særordningen, med tillæg af anden momspligtig omsætning, omfattet af momslovens almindelige regler, men uden moms.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at der i dette tilfælde vil være tale om registreringspligt, når det samlede beløb uden afgift, der skal betales af den rejsende for rejseydelser omfattet af særordningen, og øvrige vederlag uden afgift, der modtages for andre momspligtige ydelser, overstiger 50.000 kr.

Skatteministeriet indstiller derfor, at Skatterådet besvarer spørgsmål 4 nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet kan tiltræde Skatteministeriets begrundelser og indstillinger.