Dato for udgivelse
17 Dec 2010 08:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Dec 2010 10:57
SKM-nummer
SKM2010.820.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-137970
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skattepligt, fraflytning, ledelsens sæde
Resumé
Skatterådet fandt, at dansk SMBA selskab fortsat var fuldt skattepligtigt til Danmark, selv om direktøren var flyttet til X-land, da indregistrering af et selskab her i landet medfører fuld skattepligt, uanset om selskabets ledelse har sæde her i landet eller ej.
Hjemmel
Selskabsskatteloven § 1
Reference(r)

Lovbekendtgørelse 2009-10-26 nr. 1001 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., som ændret ved L 2009-12-16 nr. 1273, L 2010-05-26 nr. 529 og L 2010-06-25 nr. 724

Henvisning
Den juridiske vejledning 2010-2, afsnit C.D.1.1.1.2
Redaktionelle noter

Senere instans: Se (SKM2012.177.LSR)

Spørgsmål

A, som er direktør i selskabet B, er fra og med 1. februar 2010 fraflyttet Danmark og er nu bosiddende i X-land. Er selskabet B skattepligtigt til Danmark fra og med 1. februar 2010, nu da ledelsens sæde er i X-land?

Svar

Se indstilling og begrundelse fra Skatteministeriet.

Beskrivelse af de faktiske forhold

I brev af 12. august 2010 har spørger oplyst følgende:

Det danske selskab B er en revisions- og bogføringsvirksomhed med danske kunder.

Der er fast driftssted i Danmark.

De ledelsesmæssige opgaver varetages som udgangspunkt fra X-land, hvor direktøren har sin faste bopæl.

Der foretages af direktøren i gennemsnit 2 rejser til Danmark om måneden, hvor der udover møder med kunder som er af ikke-ledelsesmæssig karakter, også kan ske ledelsesmæssige dispositioner og udføres ledelsesmæssige opgaver.

Det anslås, at mindst 97 % af den daglige ledelse sker rent fysisk fra X-land via e-mail, telefonsamtaler og traditionelt "skrivebordsarbejde", resten (højst 3 %) sker fra selskabets faste driftssted i Danmark. 

Man har ikke i X-land undersøgt, om selskabet er skattepligtigt her, da man ikke har mulighed for at opnå bindende svar som i Danmark.

Hvis skattepligten til Danmark er ophørt, vil selskabet blive anmeldt som skattepligtigt i X-land.

Direktøren fraflyttede 1. februar 2010 Danmark, og flyttede til X-land.

Selskabet ønsker derfor at afklare, om der fortsat er skattepligt til Danmark.

Dispositionen er gennemført.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmålet skal besvares med "nej".

Vi henviser til SKM2009.59.SR, hvor selskabet ikke var skattepligtigt til Danmark, da ledelsens sæde ikke var i Danmark.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag:

Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2): "Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber og foreninger m.v., der er hjemmehørende her i landet:

...

Andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital, samt selskaber omfattet af § 2 C."

Selskabsskattelovens § 1, stk. 6, 1. og 2. pkt.: "Selskaber og foreninger m.v. omfattet af stk. 1, nr. 2-6, anses for hjemmehørende her i landet, hvis ledelsen har sæde her i landet. Dette gælder, uanset hvor selskabet eller foreningen m.v. eventuelt er indregistreret."

Praksis

I dommen offentliggjort som SKM2007.151.HR udtalte Højesteret, at indregistrering af et selskab her i landet er en tilstrækkelig betingelse for skattepligt efter selskabsskattelovens § 1. Dette er i overensstemmelse med fast administrativ praksis.

Begrundelse

Selskabet B er i SKATs system 3S registreret som et selvstændigt skattesubjekt omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2).

Selskabet B er desuden registreret i Det centrale virksomhedsregister som et selskab med begrænset ansvar (SMBA).

Selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2), er skattepligtige her i landet, hvis de er hjemmehørende her i landet.

Af selskabsskattelovens § 1, stk. 6, følger, at selskaber omfattet af stk. 1, nr. 2), anses for hjemmehørende her i landet, hvis ledelsen har sæde her i landet. Dette gælder, uanset hvor selskabet eventuelt er indregistreret.

Ifølge domspraksis er indregistrering af et selskab her i landet en tilstrækkelig betingelse for skattepligt efter selskabsskattelovens § 1, jf. Højesterets dom SKM2007.151.HR.

Den afgørelse, spørger har henvist til, SKM2009.59.SR, vedrørte et selskab ("ltd.") i Dubai, De forenede Arabiske Emirater, som ikke var indregistreret i Danmark. Selskabet kunne kun blive skattepligtigt i Danmark, hvis det havde ledelsens sæde her i landet. Afgørelsen er således ikke sammenlignelig med nærværende sag, som omhandler et selskab, der er indregistreret i Danmark.

Da selskabet B er indregistreret her i landet, er selskabet allerede af denne grund skattepligtigt efter selskabsskattelovens § 1, uanset om selskabets ledelse har sæde her i landet eller ej, jf. Højesterets dom SKM2007.151.HR. Skatteministeriet har derfor ikke taget stilling til, om selskabets ledelse har sæde her i landet.

Skatteministeriet indstiller på denne baggrund, at spørgsmålet besvares med "Se indstilling og begrundelse fra Skatteministeriet."

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk.