Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne om virksomhedernes opgørelse og afregning af bidraget.

Afsnittet indeholder:

  • Bidragsperiode
  • Opkrævning
  • Forsikringsselskabets opgørelse
  • Regnskab
  • Klage
  • Straf.

Se også

Angivelse og afregning af afgifter. Se afsnit A.B.

Bidragsperiode

Miljøbidraget indbetales af forsikringsselskaberne til Skatteforvaltningen samtidig med afgiftsindbetalingen i henhold til lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv. Se lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, lovbekendtgørelse nr. 224 af 6. marts 2017 § 5, stk. 2.

Se også

Miljøbidraget opkræves hos forsikringsselskaberne af Skatteforvaltningen, jf. bilskrotbekendtgørelsen § 59.

Opkrævning

Miljøbidraget opkræves af forsikringsselskaberne samtidig med præmien på den lovpligtige ansvarsforsikring. Se lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, lovbekendtgørelse nr. 224 af 6. marts 2017 § 4.

Hvis præmien på den lovpligtige ansvarsforsikring opkræves to eller flere gange årligt, opkræves miljøbidraget for samme periode. Se bilskrotbekendtgørelsen § 20, stk. 1.

Ved forsikringsforholdets ophør, godtgøres forsikringstageren for allerede indbetalt (forudbetalt) miljøbidrag. Se bilskrotbekendtgørelsen § 20, stk. 2.

Præmien for ansvarsforsikringen kan af forsikringsselskaberne forhøjes med miljøbidraget, hvis størrelse i givet fald skal fremgå af præmieopkrævningen. Se lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, lovbekendtgørelse nr. 224 af 6. marts 2017 § 5, stk. 4.

Forsikringstageren kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af en forhøjelse af præmien, der alene sker som følge af miljøbidraget. Se lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, lovbekendtgørelse nr. 224 af 6. marts 2017 § 5, stk. 5.

Forsikringsselskabets opgørelse

Forsikringsselskabet skal efter udgangen af hver måned og senest den 15. i den følgende måned angive summen af de pligtige miljøbidrag samtidig med den afgiftspligtige præmieindtægt i henhold til lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv. Se bilskrotbekendtgørelsen § 21, stk. 2.

Det pligtige miljøbidrag i en måned omfatter de bidrag, der forfalder til betaling i den pågældende måned. Bidrag, der godtgøres forsikringstageren eller afskrives som uerholdelige, fradrages i summen af de pligtige miljøbidrag. Se bilskrotbekendtgørelsen § 21, stk. 3.

Regnskab

Forsikringsselskabet skal føre regnskab over præmieindbetalinger med angivelse af præmieperioden, der kan danne grundlag for opgørelse af de i hver måned opkrævede miljøbidrag og kontrollen med bidragets betaling. Se bilskrotbekendtgørelsen § 21, stk. 1.

Klage

Skattestyrelsens afgørelser kan påklages til Landsskatteretten. Se bilskrotbekendtgørelsen § 60.

Straf

Skattestyrelsen er ikke bemyndiget til at behandle sager om overtrædelse af loven og bekendtgørelsen. Eventuelle sager skal indberettes til Miljøstyrelsen.