Indhold

Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af regel og lovgrundlag, herunder formål og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der er producentansvar for håndtering af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer. Ansvaret gælder for producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer. Den ansvarlige er den, der markedsfører batterier og akkumulatorer første gang i Danmark. Producentansvaret medfører, at producenter og importører opkræves en betaling for den markedsførte mængde bærbare batterier og akkumulatorer. Betalingen opkræves som en afgift.

Bemærk

Ved producent eller importør forstås her enhver i Danmark, som i første led erhvervsmæssigt markedsfører batterier eller akkumulatorer, herunder også hvis de er indbygget i udstyr eller køretøjer i Danmark.

Ved markedsføring forstås, at varen overdrages eller stilles til rådighed for tredjemand mod eller uden vederlag.

Formål

Betalingen skal finansiere den kommunale indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer.

Lovgrundlag

Reglerne om håndtering af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer findes i bekendtgørelse nr. 1453 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer af 7. december 2015 (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og gennemfører EU's batteridirektiv i Danmark.

Historik

Reglerne om ansvar for håndtering af udtjente batterier og akkumulatorer trådte i kraft den 1. januar 2009.