Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsfritagelse for varer, der indføres
  • Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer
  • Fradrag for oplagshavere
  • Godtgørelse ved eksport.

Se også

Se generelt om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse afsnit E.A.1.7.

Afgiftsfritagelse for varer, der indføres

Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet i samme omfang og under samme betingelser som gælder for afgiftsfrihed efter ML § 36, stk. 1, nr. 1 - 3. Se BATAL § 10.

Bemærk

Ved lov nr. 810 af 9. juni 2020 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2021.

Den 1. juli 2021 erstattes importmomsfritagelsen i ML § 36, stk. 1, nr. 3 af ordningen Moms Import One Stop Shop, hvor virksomheder, der sælger varer til forbrugere i EU, som leveres fra lande uden for EU, kan angive og betale moms af forsendelser med en værdi indtil 150 euro efter en forenklet ordning. Se ML § 66l.

Indførsel af varer pålagt nationale punktafgifter som købes fra virksomheder, som er tilsluttet Moms Import One Stop Shop, er alene punktafgiftspligtige, når forsendelsens værdi er over 150 euro.  Indtil 1. juli 2021 var beløbsgrænsen 80 kr.

Indførsel af varer pålagt nationale punktafgifter fra virksomheder, som ikke er tilsluttet Import Moms One Stop Shop, er punktafgiftspligtige uanset forsendelsens værdi. Indtil 1. juli 2021 var beløbsgrænsen 80 kr.

Forsendelser af varer pålagt EU-harmoniserede punktafgifter kan ikke indgå i ordningen Moms Import One Stop Shop. Se ML § 66l. Disse er således punktafgiftspligtige i alle tilfælde uanset forsendelsens værdi.

Se også

Se afsnit D.A.10.3 om fritagelse for moms ved indførsel af varer.

Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer

Der er ikke afgift på varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv., der er omtalt i TDL § 4, samt personer der er knyttet til disse. Se BATAL § 8.

Fradrag for oplagshavere

I den afgiftspligtige mængde fradrages varer,

  • der leveres til en anden registreret oplagshaver
  • der leveres til udlandet. Det er kun forbruget i Danmark, der er afgiftsbelagt
  • der leveres til brug om bord på fly eller skibe på 5 registertons brutto eller derover bortset fra sportsfly og lystfartøjer
  • der hos virksomheden eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand eller lignende
  • der returneres til oplagshaver, hvis køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften. Fradraget, der opnås ved postering i regnskabet, kan kun ske med et beløb, der svarer til afgiften beregnet efter den afgiftssats, der gælder på faktureringstidspunktet. Fradraget for returbatterier m.m. er betinget af, at der udstedes kreditnota på det godtgjorte beløb. På kreditnotaen skal angives under hvilken dato og fakturanummer batterierne i sin tid blev beskattet.

Se BATAL § 7.

Godtgørelse ved eksport

Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshavere efter BATAL, kan få godtgjort betalt afgift af varer, der eksporteres. Dette gælder også for varer, der ikke er afgiftspligtige, men som indeholder varer, hvoraf der er betalt afgift.

Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshavere efter BATAL, kan ligeledes få afgiften godtgjort af batterier, der leveres til brug om bord i fly eller skibe på 5 registertons brutto eller derover bortset fra sportsfly og lystfartøjer.

Det er en betingelse, at virksomheden kan dokumentere, at der er betalt afgift af batterierne, og at den årlige godtgørelse er mindst 500 kr. Se BATAL § 9.

Virksomhederne skal anvende blanket 29.002, når de anmoder om godtgørelse.

Registrerede varemodtagere

Registrerede varemodtagere kan uden bevilling efter afgiftsperiodens udløb angive det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet direkte på afgiftsangivelsen, jf. BATAL § 9, stk. 1. Det årlige mindstebeløb på 500 kr. gælder ikke ved angivelse af det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet.

Ikke registrerede virksomheder

Virksomheder, der ikke er registreret efter BATAL, skal have en bevilling for at ansøge om godtgørelse efter BATAL § 9, stk. 1. Se bemærkningerne til lov nr. 1728 af 27. december 2018.

Henvendelser vedrørende bevillinger kan sendes til Skatteforvaltningen via TastSelv Erhverv. Klik i TastSelv Erhverv på Kontakt > Send besked > Moms, lønsum, told og punktafgifter > Punktafgifter > Destruktioner og bevillinger.