Indhold

Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af regel og lovgrundlag, herunder formål, producentansvar og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål
  • Lovgrundlag
  • Producentansvar
  • Historik.

Regel

Der er afgift på hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier).

Virksomhederne skal beregne og betale afgiften ved udlevering af varen eller ved modtagelse fra udlandet.

Dækningsafgift

Af varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder afgiftspligtige nikkel-cadmium-batterier, betales der dækningsafgift.

Bagatelgrænse

Der er pr. 1. januar 2019 indført en bagatelgrænse, som betyder, at en virksomhed kan undlade at lade sig registrere som oplagshaver eller varemodtager og indbetale afgift, hvis mængden af udleverede eller modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt.

Se også

Afsnit E.A.7.10 Bærbare batterier og akkumulatorer.

Formål

Formålet med afgiften er at forstærke indsatsen over for forureningen fra nikkel-cadmium-batterier. Det er hensigten at fremme indsamling og oparbejdning af nikkel-cadmium-batterier.

Lovgrundlag

Reglerne om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) står i lovbekendtgørelse nr. 820 af 30. maj 2022 med senere ændringer.

Loven forkortes i denne vejledning til BATAL.

Producentansvar

Den tidligere godtgørelsesordning er med virkning fra 1. januar 2009 erstattet af producentansvar for batterier og akkumulatorer. Miljøstyrelsen administrerer en indsamlingsordning.

Eventuelle spørgsmål om producentansvar og indsamlingsordning skal rettes til Miljøstyrelsen, tlf: 72 54 40 00, e-mail: mst@mst.dk. Se endvidere https://mst.dk.

Historik

Loven trådte i kraft den 1. april 1996. Afgiftspligten omfattede oprindeligt både bly- og nikkel-cadmium-akkumulatorer. Samtidig med afgiftspligten blev der iværksat regler om godtgørelse i forbindelse med indsamling af blyakkumulatorer og hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier). Administrationen af godtgørelsesordningen blev varetaget af Miljøstyrelsen. Godtgørelsesordningen er erstattet af producentansvar for batterier og akkumulatorer.