Indhold

Dette afsnit angiver gebyrsatser for dæk og beskriver samtidig, hvordan gebyret skal beregnes og faktureres.

Afsnittet indeholder:

  • Gebyrsatser
  • Beregning af gebyret
  • Krav til faktura.

Gebyrsatser

Gebyr pr. dæk udgør efter § 3, stk. 1, nr. 1-8 i dækbekendtgørelsen:

Beskrivelse

►Gebyrsats 2024◄

Nr. 1

For dæk med et belastningsindeks mindre end eller lig med 123 til anvendelse på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer hertil, samt dæk med fælgdiameter mindre end eller lig med 10 tommer

12,53 kr.

Nr. 2

For regummierede dæk med dimensioner og belastningsindeks som angivet i nr. 1

12,53 kr.

Nr. 3

For dæk med belastningsindeks på mere end 123 til anvendelse på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer hertil, samt dæk med fælgdiameter større end 10 og mindre end 19,5 tommer, som ikke er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1.

29,23 kr.

Nr. 4

For regummierede dæk med dimensioner og belastningsindeks som angivet i nr. 3

29,23 kr.

Nr. 5

For dæk til anvendelse på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer hertil, som ikke er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1 og med fælgdiameter større end eller lig med 19,5 og mindre end 24 tommer

87,70 kr.

Nr. 6

For regummierede dæk med dimensioner som angivet i nr. 5

87,70 kr.

Nr. 7

For dæk til anvendelse på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer hertil,  som ikke er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1, og med fælgdiameter større end eller lig med 24 tommer

261,00 kr.

Nr. 8

For regummierede dæk med dimensioner som angivet i nr. 7

261,00 kr.

Gebyrerne i stk. 1, nr. 1-8, reguleres en gang årligt den 1. januar med den sats, der er fastsat af Finansministeriet for det generelle pris- og lønindeks. De aktuelle gebyrsatser offentliggøres på Skattestyrelsens hjemmeside www.skat.dk. Den første regulering finder sted den 1. januar 2024.

Se afsnit E.A.7.6.2 for definition af belastningsindeks mv.

Beregning af gebyret

Som udgangspunkt skal gebyret beregnes som antallet af en given type dæk ganget med den aktuelle sats. Der er otte forskellige gebyrsatser, jf. skemaet ovenfor. Gebyrsatsen for et dæk afgøres ud fra, hvilket belastningsindeks dækket har, samt hvilken fælgstørrelse dækket passer til, og om det er regummieret eller ej.

Hvis den, der skal betale gebyr, efter anmodning fra Skattestyrelsen ikke leverer tilstrækkelig dokumentation for, hvilken gebyrgruppe et dæk tilhører, eller antallet af gebyrpligtige dæk, kan Skattestyrelsen, jf. dækbekendtgørelsens § 13, fastsætte dette skønsmæssigt, baseret på en vægtbaseret sats svarende til den maksimale tilskudssats fastsat i dækbekendtgørelsens § 22. Se dækbekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Krav til faktura

Virksomheden skal udstede en faktura i mindst 2 eksemplarer ved enhver udlevering af gebyrpligtige dæk. Fakturaen skal indeholde oplysning om udstedelsesdato, leverandørens og modtagerens navn og adresse, varens art, type mv. og det gebyrpligtige antal dæk.

Gebyret anføres som en særskilt post på fakturaen, og det skal tydeligt fremgå, at der er tale om gebyr af dæk. Det er også tilladt at anføre prisen inklusive gebyr. Det er i så fald en betingelse, at den aktuelle gebyrsats tydeligt fremgår af fakturaen.

På fakturaer for dæk, der udleveres uden gebyr, skal der tydeligt skrives, at der er tale om dæk, der leveres uden gebyr, fx ved påtegning: gebyrpligtige dæk uden gebyr. Hvis en faktura omfatter både gebyrpligtige dæk og andre dæk, skal de gebyrpligtige dæk opføres særskilt på den øverste del af fakturaen.

Hvis der sker returnering af gebyrpligtige dæk, som tidligere er berigtiget, skal der udstedes en kreditnota med tilsvarende oplysninger, som er krævet for fakturaer.

Virksomheden kan undlade at udstede faktura samtidig med afsendelse, hvis dækkene er ledsaget af en fortløbende nummereret følgeseddel, der indeholder samme oplysninger som fakturaen. Følgesedlen skal snarest efter udleveringen efterfølges af en faktura, der kan omfatte følgesedler udstedt inden for en periode af højst 7 kalenderdage. Fakturaen skal indeholde de sædvanlige oplysninger og skal henvise til de følgesedler, der er omfattet af fakturaen.

Hvis forholdene i det enkelte tilfælde taler for det, fx af edb-mæssige hensyn, kan Skattestyrelsen på grundlag af en ansøgning fra virksomheden give dispensation fra kravet om, at dæk opføres særskilt på fakturaen. Det er en betingelse, at det af fakturaen fremgår, hvilke dæk der er gebyrpligtige. Det kan fx ske ved, at de gebyrpligtige dæk markeres med en særlig kode, hvis betydning er trykt på fakturablanketten.