åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder en oversigt over de råstoffer, der er omfattet af reglerne om afgift på råstoffer. Råstofbetegnelserne kan dække over flere råstoftyper. Eksempler er kalk, der omfatter kildekalk og dolomitkalk, sand, der omfatter kvartssand og tungsand og granit, der omfatter basalt, gnejs og porfyr.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftspligtige råstoffer med tilhørende omregningsfaktorer nævnt i AFFAL bilag 1.
  • Indførte råstoffer, der er omfattet af råstofafgiften med tilhørende omregningsfaktorer nævnt i AFFAL bilag 2.
  • Gravearbejde - bygge- og anlægsprojekter.

Bemærk

Der er ikke råstofafgift ved import af videreforarbejdede råstoffer og færdigvarer. Ved færdigvarer forstås her forarbejdede råstoffer. Det er her forudsat, at der ved skabelsen af en færdigvare sker en værdiforøgelse. Viderearbejdede råstoffer er råstoffer, som har været underkastet en videregående proces, som fx opvarmning, brænding eller lignende eller tilført andre materialer end vand.

Afgiftspligtige råstoffer med tilhørende omregningsfaktor nævnt i AFFAL bilag 1

De afgiftspligtige råstoffer med tilhørende omregningsfaktor nævnt i AFFAL bilag 1 er:

1)

Bentonit

1 t = 0,6 m3

2)

Brunkul        

1 t = 1,4 m3

3)

Ekspanderende ler

1 t = 0,6 m3

4)

Flint

1 t = 0,6 m3

5)

Granit (knust og skærver)

1 t = 0,6 m3

6)

Granit (brosten, kantsten, blokke og lign.)

1 t = 0,4 m3

7)

Grus

1 t = 0,6 m3

8)

Ildfast ler     

1 t = 0,6 m3

9)

Jord (fyldjord, råjord)

1 t = 0,6 m3

10)

Kalk

1 t = 0,7 m3

11)

Kalkfiller og foderkalk      

1 t = 1,0 m3

12)

Kalksten       

1 t = 0,6 m3

13)

Kaolin

1 t = 0,6 m3

14)

Kildekalk, mosekalk og søkalk

1 t = 0,8 m3

15)

Kiselgur (diatomejord), færdigvarer

1 t = 2,5 m3

16)

Klæg

1 t = 1,0 m3

17)

Kridt

1 t = 0,7 m3

18)

Kvartssand

1 t = 0,6 m3

19)

Ler

1 t = 0,6 m3

20)

Mergel

1 t = 0,6 m3

21)

Moler (jordfugtigt)

1 t = 1,0 m3

22)

Moler (tørret, knust)

1 t = 1,6 m3

23)

Muld

1 t = 0,6 m3

24)

Myremalm

1 t = 0,5 m3

25)

Sand

1 t = 0,6 m3

26)

Sandsten

1 t = 0,6 m3

27)

Skaller

1 t = 0,5 m3

28)

Skifer

1 t = 0,6 m3

29)

Spagnum, tørvesmuld og tørvestrøelse

1 t = 5,0 m3

30)

Sten

1 t = 0,6 m3

31)

Tungsand

1 t = 0,4 m3

32)

Tørv (fugtig)

1 t = 1,6 m3

33)

Tørv (lufttørret)

1 t = 2,5 m3

Bilag 1 tilsigter at udgøre en udtømmende angivelse af, hvilke råstoffer, der findes i Danmark - uanset om disse indvindes for tiden eller ej.

Indførte råstoffer, der er omfattet af råstofafgiften med tilhørende omregningsfaktorer nævnt i AFFAL bilag 2

De indførte afgiftspligtige råstoffer med tilhørende omregningsfaktor nævnt i AFFAL bilag 2 er:

1)

25.05

Naturligt sand af enhver art, også farvet, undtagen metalholdigt sand henhørende under kap. 26 (malme, slagger og aske):

   
   

- 2505.10.00 

Kvartssand

1 t = 0,6 m3

   

- 2505.90.00

Andre naturlige sandtyper (fx søsand, bakkesand m.m.)                                 

1 t = 0,6 m3

                                           

2)

25.08

Lerarter (undtagen ekspanderet ler henhørende under pos. 6806), andalusit, cyanit og silimanit, også brændt; chamotte og dinasler:

   
   

Bentonit

   
   

- 2508.10.00

Bentonit       

1 t = 0,6 m3

   

Andre lerarter (fx teglværksler og lignende lerarter), bortset fra kaolin,            bentonit, blegejord og valkejord (fullerjord), ildfast ler:

   
   

- 2508.40.00

Alle varer

1 t = 0,6 m3

3)

25.09

Kridt

   
   

- 2509.00.00

Alle varer

1 t = 0,7 m3

4)

25.12

Fossilt kiselmel (Fx kiselgur, trippelse og diatomejord) og lignende kiselholdige jordarter, med en tilsyneladende densitet på 1000 kg/m3 eller derunder, også brændt:

   
   

Fx 2512.00.00:

   
     

- moler (jordfugtigt)

1 t = 1,0 m3

     

- moler (tørret, knust)

1 t = 1,6 m3

5)

25.16

Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form:

   
   

Granit

   
   

- 2516.11.00

Rå eller groft tildannet

1 t = 0,4 m3

   

- 2516.12.10

Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form - af tykkelse på 25 cm og derunder

1 t = 0,4 m3

   

- 2516.12.90

Tildannet på anden vis

1 t = 0,4 m3

   

Sandsten

   
   

- 2516.21.00

Rå eller groft tildannet

1 t = 0,4 m3

   

- 2516.22.10

Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form - af tykkelse på 25 cm og derunder

1 t = 0,4 m3

   

- 2516.22.90

Tildannet på anden vis

1 t = 0,4 m3

6)

25.17

Småsten, grus og knuste sten af den art, der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lign., samt singels og flint, også varmebehandlede; tjæremakadam; granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 (travertin, ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på 2.500 kg/m3 eller derover samt alabast) eller 2516 (sandsten), også varmebehandlede (tilslagsmaterialer m.v.):

   
   

- 2517.10.10

Småsten, grus, singels og flint

1 t = 0,6 m3

   

- 2517.10.20

Knust dolomit og knuste kalksten

1 t = 0,6 m3

   

- 2517.10.80

Andre varer af lignende art (fx knust granit)

1 t = 0,6 m3

   

- 2517.30.00

Tjæremakadam

1 t = 0,6 m3

   

- 2517.49.00

Granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 eller 2516, også varmebehandlede (bortset fra marmor)

1 t = 0,6 m3

7)

25.18

Dolomit, også brændt eller sintret, herunder dolomit, groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; stampeblanding af dolomit:

   
   

- 2518.10.00

Dolomit, ikke brændt eller sintret

1 t = 0,7 m3

   

- 2518.20.00

Brændt eller sintret dolomit

1 t = 0,7 m3

   

- 2518.30.00

Stampeblanding af dolomit

1 t = 0,7 m3

8)

25.19

Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit); smeltet magnesia; dødbrændt (sintret) magnesia, også med indhold af små mængder af andre oxider, der er tilsat før sintringen; anden magnesiumoxid, også rent:

   
   

- 2519.10.00

Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit)

1 t = 0,7 m3

   

- 2519.90

Andre varer:

 
   

- 2519.90.10

Magnesiumoxid, undtagen brændt naturlig magnesiumcarbonat

1 t = 0,7 m3

   

- 2519.90.30

Dødbrændt (sintret) magnesia

1 t = 0,7 m3

   

- 2519.90.90

Andre varer

1 t = 0,7 m3

9)

25.21

Kalksten af den art, der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som flusmiddel (kalk-, cement- eller metalfremstilling):

   
   

- 2521.00.00

Alle varer

1 t = 0,6 m3

 

25.22

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumdioxid og calciumhydroxid henhørende under pos. 2825:

   
   

- 2522.10.00

Brændt kalk

1 t = 1,6 m3

   

- 2522.20.00

Læsket kalk

1 t = 1,3 m3

   

- 2522.30.00

Hydraulisk kalk

1 t = 1,2 m3

10)

25.23

Portlandcement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker:

   
   

- 2523.10.00

Cementklinker

1 t = 1,1 m3

   

- 2523.21.00

Portlandcement, hvid eller kunstigt farvet

1 t = 1,1 m3

   

- 2523.29.00

Portlandcement, andre varer

1 t = 1,1 m3

   

- 2523.30.00

Aluminatcement

1 t = 1,1 m3

   

- 2523.90.10

Slaggecement

1 t = 1,1 m3

   

- 2523.90.30

Puzzolancement

1 t = 1,1 m3

   

- 2523.90.90

Anden hydraulisk cement

1 t = 1,1 m3

11)

27.03

Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret:

   
   

- 2703.00.00

Alle varer

1 t = 5,0 m3

12)

68.01

Brosten, kantsten og fortovssten af naturlige stenarter (undtagen skifer)

   
   

- 6801.00.00

Alle varer

1 t = 0,4 m3

Bemærk

Positionsteksterne er stedvis forkortet af pladsmæssige grunde. I tvivlstilfælde henvises til toldtariffen.

Gravearbejde - bygge- og anlægsprojekter

Fjernelse af jord m.m. som led i gennemførsel af et bygge- og anlægsarbejde, betragtes ikke som råstofindvinding. Selv om råjord eller egentlige råstoffer bortkøres med henblik på anvendelse uden for de pågældende anlægsprojekter, vil der som udgangspunkt ikke være tale om en erhvervsmæssig udnyttelse af råstoffer, der kræver tilladelse. Dette hænger sammen med, at materialerne ikke er fremkommet ved indvinding med henblik på økonomisk udnyttelse til bestemte formål, men er blevet tilovers ved et bygge- og anlægsprojekt.

Derimod vil der være tale om en råstofindvinding, såfremt der i forbindelse med et givet bygge- og anlægsarbejde o.lign. udgraves råstoffer ud over, hvad der er nødvendigt som forudsætning for projektets gennemførelse. Dette gælder således, hvis der graves dybere end nødvendigt på en byggeplads, ved etablering af en mindre sø eller i forbindelse med et vejanlæg, eller såfremt der foretages opgravning uden for selve vejtraceet, f.eks. som sidetag. Det gælder såvel, hvis råstofferne anvendes i projektet, som hvis de bortkøres til andre formål.

Mere udførlig vejledning kan findes i Miljø- og Fødevareministeriets Vejledning om administration af råstofloven, vejledning nr. 10149 af 3. september 2012.

Det er regionsrådet, der i tvivlstilfælde konkret afgør, om der er tale om indvinding eller gravearbejde.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2023.537.LSR

►Skatterådet havde i spørgsmål 1 i et bindende svar ikke kunnet bekræfte, at der ikke skulle betales afgifter efter råstofafgiftsloven, når selskabet opsuger sand og grus fra havbunden på dansk territorialområde uden for 12 sømilegrænsen, dvs. på kontinentalsoklen, og når sådant sand og grus transporteres med skib direkte til havne uden for Danmark uden på noget tidspunkt at krydse den danske 12 sømilegrænse.

Landsskatteretten fandt under henvisning til AFFAL § 1, stk. 1 og forarbejderne til lov nr. 838 af 19. december 1989 om afgift af affald og råstoffer, hvorefter afgiften skulle betales af sådanne råstoffer, hvortil der krævedes indvindingstilladelse efter råstofloven eller kontinentalsokkelloven, og som erhvervsmæssigt blev indført eller indvundet her i landet, at affalds- og råstofafgiftslovens § 1, stk. 1, fandt anvendelse for indvindingen. Landsskatteretten stadfæstede derefter Skatterådets besvarelse af spørgsmål 1.

Skatterådet havde desuden i spørgsmål 2 ikke kunnet bekræfte, at selskabet ikke er den, som skal angive og betale afgiften efter råstofafgiftsloven, når selskabet ikke har indvindingstilladelsen efter råstofloven og ikke ejer, men har købt retten til en mindre del sand og grus udenfor 12 sømilegrænsen af den virksomhed, som har indvindingstilladelsen efter råstofloven.

Landsskatteretten fandt, at erhvervsmæssig indvinding i AFFAL § 1, stk. 1, og § 4, stk. 1, måtte forstås som indvinding, der blev foretaget med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse af de indvundne råstoffer, herunder f.eks. videresalg eller brug inden for bygge- og anlægssektoren. Den, som erhvervsmæssigt indvandt, måtte herefter være den, som udførte den fysiske aktivitet med indvindingen, eller på hvis vegne den fysiske aktivitet med indvindingen udførtes med henblik på egen erhvervsmæssig udnyttelse af de herved indvundne råstoffer. Efter det oplyste foretog selskabet den fysiske indvinding af de omhandlede råstoffer, og selskabet overtog senest i umiddelbar forlængelse af den fysiske indvinding ejendomsretten til hele den faktisk indvundne mængde og borttransporterede herefter denne med henblik på videresalg til egne kunder. Landsskatteretten fandt, at selskabet dermed foretog den fysiske indvinding af de omhandlede råstoffer med henblik på egen erhvervsmæssig udnyttelse af disse og måtte anses som den virksomhed, der erhvervsmæssigt indvandt de omhandlede afgiftspligtige råstoffer, jf. AFFAL § 1, stk. 1. Landsskatteretten stadfæstede derefter Skatterådets besvarelse af spørgsmål 2.◄

►Afgørelsen vedrører SKM2021.215.SR

Selskabet har indbragt Landsskatterettens afgørelse for domstolene.◄

SKM2023.536.LSR

►Skatterådet havde i et bindende svar ikke kunnet bekræfte, at råstofmængden, der blev indvundet på den danske kontinentalsokkel, og som transporteredes direkte til udlandet, ikke var omfattet af råstofafgiftsloven. 

Landsskatteretten fandt under henvisning til AFFAL § 1, stk. 1, og forarbejderne til lov nr. 838 af 19. december 1989 om afgift af affald og råstoffer fremgik, hvorefter det fremgår, at afgiften skulle betales af sådanne råstoffer, hvortil der krævedes indvindingstilladelse efter råstofloven eller kontinentalsokkelloven, og som erhvervsmæssigt blev indført eller indvundet her i landet, at AFFAL § 1, stk. 1 skulle finde anvendelse. Landsskatteretten stadfæstede derefter Skatterådets besvarelse af spørgsmålet.◄

►Afgørelsen vedrører SKM2021.214.SR

Selskabet har indbragt Landsskatterettens afgørelse for domstolene.◄

Skatterådet 

SKM2021.215.SR

Der skulle betales råstofafgift efter affalds- og råstofafgiftsloven, når der indvindes afgiftspligtige råstoffer fra havbunden på dansk territorialområde uden for 12 sømilegrænsen, dvs. på kontinentalsoklen, når råstofferne transporteres med skib direkte til havne uden for Danmark uden på noget tidspunkt at krydse den danske 12 sømilegrænse.

Virksomheden skulle angive og betale råstofafgiften efter affalds- og råstofafgiftsloven, hvor virksomheden var den, som fysisk indvandt afgiftspligtige råstoffer fra havbunden på dansk territorialområde uden for 12 sømilegrænsen, dvs. på kontinentalsoklen, når råstofferne transporteres med skib direkte til havne uden for Danmark uden på noget tidspunkt at krydse den danske 12 sømilegrænse, og hvor virksomheden ikke havde tilladelsen til indvindingen efter råstofloven.

Svarene på spørgsmål 1 og 2 blev  indbragt for Landsskatteretten.

►Landsskatterettens afgørelse er offentliggjort som SKM2023.537.LSR ◄

SKM2021.214.SR

Der skulle betales råstofafgift efter affalds- og råstofafgiftsloven, når der indvindes afgiftspligtige råstoffer fra havbunden på dansk territorialområde uden for 12 sømilegrænsen, dvs. på kontinentalsoklen, når råstofferne transporteres med skib direkte til havne uden for Danmark uden på noget tidspunkt at krydse den danske 12 sømilegrænse.

Virksomheden skulle ikke  angive og betale råstofafgiften efter affalds- og råstofafgiftsloven, hvor virksomheden ikke er den, som fysisk indvinder afgiftspligtige råstoffer fra havbunden på dansk territorialområde uden for 12 sømilegrænsen, dvs. på kontinentalsoklen, når råstofferne transporteres med skib direkte til havne uden for Danmark uden på noget tidspunkt at krydse den danske 12 sømilegrænse, og hvor virksomheden har tilladelsen til indvindingen efter råstofloven.

Svaret på spørgsmål 1 blev indbragt for Landsskatteretten.

►Landsskatterettens afgørelse er offentliggjort som SKM2023.536.LSR