Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen på affald og beskriver, hvordan afgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftssatser
 • Vejning af affaldet
 • Tidligere afgiftssatser
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftssatser

Registrerede virksomheder og anlæg skal beregne afgiften på grundlag af følgende satser og regler vedrørende

 • Deponering af affald
 • Farligt affald
 • Overgangsbestemmelser vedrørende farligt affald
 • Mellemdeponering
 • Overgangsbestemmelser vedrørende mellemdeponering.

Deponering af affald

Afgiften har siden 2010 været 475 kr. pr. ton affald, der afleveres til deponering. Se AFFAL § 10.

Farligt affald

Fra 1. januar 2015 udgør afgiften 475 kr. pr. ton farligt affald, der deponeres.

I perioden 2010-2014 er afgiften af farligt affald, der afleveres til deponering på specielle deponeringsanlæg til farligt affald eller deponeres på specielle deponeringsanlæg til farligt affald med henblik på senere forbrænding, følgende:

   

2010

2011

2012

2013

2014

Farligt affald, der afleveres til deponering på specielle deponeringsanlæg til farligt affald

kr. ton/
affald

0

0

160

160

160

Farligt affald, der afleveres til deponering på specielle deponeringsanlæg til farligt affald med henblik på senere forbrænding

kr. ton/
affald

0

0

160

160

160

Fraførsel af farligt affald

Reglerne for opgørelse af den afgiftspligtige mængde ved fraførsel af farligt affald er ændret med virkning fra 1. januar 2014 (lov nr. 903 af 4. juli 2013). Afgiften på farligt affald er indført med virkning fra 1. januar 2012. Da der på et deponi for farligt affald kan være affald, som er tilført uden afgift eller tilført til en lavere afgiftssats end gældende, er der indført regler ved fraførsel af tidligere deponeret affald som tager højde for dette.

Farligt affald skal fra 1. januar 2014 fraføres efter princippet last-in-first-out (LIFO), og der kan ske modregning i kommende afgiftsbetalinger. Dvs. at for farligt affald sker fraførslen afgiftsmæssigt til en sats svarende til det senest tilførte affald, hvor der ikke er sket fraførsel.

Eksempel - opgørelse af afgiften 2014

Såfremt der ligger 300 ton farlig affald på deponi, heraf 100 ton afgiftsbelagt med 0 kr./ton tilført inden 2012 og 200 ton afgiftsbelagt med 160 kr./ton tilført i perioden 2012-2014, kan afgiftsbetalingen efter lifo-princippet illustreres således:

    1. afgiftsperiode 2. afgiftsperiode 3. afgiftsperiode
  Afgiftssats Mængde   Mængde   Mængde  
  kr./ton Ton Kr. Ton Kr. Ton Kr.
Tilføres   200   500   100  
Fraføres   300   50   700  
               
Betaling 160 200 32.000 500 80.000 100 16.000
Fraførsel 160 300 48.000 50 8.000 650 104.000
  0         50 0
Afgiftsbetaling    -16.000   72.000   -88.000
Herefter på deponi 160 100     550   0
  0 100     100   50

Mellemdeponering

Afgiften udgør 475 kr. pr. ton affald, der deponeres med henblik på senere forbrænding. Ved mellemdeponering forstås her midlertidig oplagring af forbrændingsegnet affald.

Overgangsbestemmelser vedrørende mellemdeponering

Før 1. januar 2010 er affald, der mellemdeponeres med henblik på senere afbrænding, kun blevet belastet med satsen for affaldsforbrænding i stedet for den højere deponisats. Efterfølgende blev der ikke betalt afgift, når affaldet blev overført fra deponi til afbrænding, hvis det kunne dokumenteres, at der allerede var betalt forbrændingsafgift.

Afgiften på forbrænding af affald er omlagt til en energiafgift. Der betales ikke længere afgift af en given mængde affald efter affaldsafgiftsloven. I stedet betales energiafgift i forbindelse med affaldsforbrændingen, idet der betales affaldsvarmeafgift og tillægsafgift efter bestemmelserne i kulafgiftsloven (KULAL). Derfor er det ikke længere muligt at betale forbrændingssatsen i forbindelse med mellemdeponering af affaldet.

For affald der den 1. januar 2010 er henlagt i mellemdeponi med henblik på forbrænding, tilbagebetales den betalte affaldsforbrændingsafgift på 330 kr. pr. ton affald i deponiet. Tilbagebetalingen sker på det tidspunkt, hvor affaldet fraføres til forbrænding. I stedet betales affaldsvarmeafgift og tillægsafgift efter KULAL af affaldet. Reguleringen/tilbagebetalingen skal ske før øvrig regulering af affaldsafgift ved fraførsel af affald fra deponiet efter bestemmelserne i AFFAL § 12.

Virksomheden skal kunne godtgøre vægten af affaldet i deponiet på tidspunktet for lovens ikrafttræden. Virksomheden skal også kunne godtgøre vægten af affaldet til forbrænding, som efterfølgende fraføres deponiet.

Hvis deponiet tilføres affald efter tidspunktet for lovens ikrafttræden den 1. januar 2010, skal tilbagebetaling af den betalte affaldsforbrændingsafgift på 330 kr. pr. ton affald i deponiet ske, før der kan ske fradrag eller tilbagebetaling vedrørende afgiften på 475 kr. pr. ton affald til deponering efter bestemmelserne i § 12 i AFFAL. Dvs. princippet "first-in first-out" skal anvendes. Ved fraførsel af affald mellemdeponeret inden 1. januar 2010 kan der ikke ske fradrag i andre afgiftspligtige mængder efter AFFAL § 12, stk. 1.

Hvis forbrændingsegnet affald er deponeret til deponeringssatsen, skal der ske modregning til deponeringssatsen ved fraførsel. Der skal ikke ske modregning til deponeringssatsen, hvis affaldet opfylder betingelserne for mellemdeponering af affald. I den situation skal der i stedet svares afgift som for mellemdeponeret affald.

Vejning af affaldet

Opgørelsen af den afgiftspligtige mængde skal ske hjælp af en godkendt vægt ved fysisk vejning. Skatteforvaltningen godkender vægte, der er typegodkendt af DANAK. Verifikation af vægten skal foretages af godkendte laboratorer m.m. Ved verifikation forstås her en undersøgelse af, om vægten er i orden.

Den afgiftspligtige vægt er affaldets bruttovægt. Den afgiftspligtige vægt er således som hovedregel uafhængig af affaldets tørstofindhold.

Vejningen sker ved tilførslen til den registreringspligtige virksomhed. Se AFFAL § 12.

Affaldets bruttovægt kan opgøres ved, at der fra den samlede vægt af affald og køretøj fratrækkes en fast tara for køretøjet. Vægten af taraen/køretøjet skal være fastsat ved vejning hos den registrerede virksomhed. Ved tara forstås normalt emballagen. I dette tilfælde er taraen køretøjet.

Hvis køretøjet transporterer affaldet i en container, der ikke er permanent monteret på køretøjet, opgøres taraen som køretøjets faste tara tillagt den tara, som er angivet på containeren. Hvis der ikke er angivet tara på containeren, og containerens vægt ikke på anden måde er registreret, skal køretøj og container vejes samlet ved udkørsel.

Vægtanlægget skal være bemandet, når der vejes.

Der kan dog vejes uden bemanding, når

 • der ved vejning anvendes optisk læsbare kort, magnetkort eller lignende (ID-kort)
 • den faste tara for køretøjet er kodet i ID-kortet, og
 • viderekørsel til aflæsningsstedet kun kan ske efter vejning, eller vejningen kontrolleres på aflæsningsstedet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser

TfS2000, 610

En deponeringsvirksomhed, der modtog flyveaske fra et kraftvarmeværk kunne ikke afregne affaldsafgift med 210 kr. pr. ton. Virksomheden skulle betale 335 kr. pr. ton, idet der ikke var hjemmel til at foretage en afgiftsmæssig fordeling i et tilfælde som det foreliggende. Flyveasken var heller ikke deponeret på et deponeringsanlæg omfattet af bestemmelsen om den lave afgiftssats. Se AFFAL §§ 10 og 11. Afgiftspligt.