Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit E.A Punktafgifter indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit E.A Punktafgifter indeholder:

Tema(er)
Miljøafgifter Energiafgifter CO2-afgift Alkohol Tobak Chokolade Konsum-is og kaffe, Cigaretpapir Røgtobak og nikotinprodukter Glødelamper mv. og elektriske sikringer Lystfartøjsforsikringer Skadesforsikringer Arbejdsskadeafgift Spil
Hvad er nyt?

Nedenfor følger en oversigt over de juridiske nyheder i afsnit E.A Punktafgifter 2023-2.

E.A.1 Generelt om punktafgifter

E.A.1.2 Systematik for punktafgiftsområdet

 • C-355/14. EU-domstolen blev spurgt om artikel 7, stk. 2 i Rådets direktiv 2008/118/EF skal fortolkes således, at salget af en punktafgiftspligtig vare i et afgiftsoplag, uden at denne vare fysisk har forladt afgiftsoplaget, udgør overgang til forbrug af denne vare. Domstolen udtalte, at varer først overgår til forbrug og skal beskattes, når de fysisk forlader afgiftssuspensionsordningen, jf. præmis 53 og 55.

E.A.1.3. Afgiftens størrelse og afgiftsperioden

 • Lov nr. 329 af 28. marts 2023. Der er indsat enslydende bestemmelser i en række afgiftslove, som fastsætter regler for opgørelse af afgift ved afgiftsændringer. Bestemmelserne trådte i kraft 1. april 2023.

E.A.1.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

E.A.2 Is og chokolade

E.A.2.3 Chokolade og sukkervarer

E.A.2.3.3 Chokolade- og sukkervarer omfattet af reglerne

 • SKM2023.219.LSR. Landsskatteretten fandt, at kakaoglasur med indhold af 4 % kakao var omfattet af afgiftspligten som en kakaovare efter CHOAL § 1, stk. 1, nr. 1.
 • SKM2023.239.LSR. Landsskatteretten fandt, at 11 forskellige vitamin- og kosttilskudsprodukter, der fremstod som vingummier i forskellige former, var omfattet af afgiftspligten efter CHOAL § 1, stk. 1, nr. 4 som sukkervarer.
 • SKM2023.266.LSR. Landsskatteretten fandt, at to forskellige vitamin- og kosttilskudsprodukter, der tilførte næringsstoffer til hovedbund og hårsække, og som fremstod som vingummier i forskellige former, var omfattet af afgiftspligten efter CHOAL § 1, stk. 1, stk. 4 som sukkervarer.

E.A.2.3.4 Virksomheder og privatpersoner omfattet af reglerne

 • SKM2023.221.LSR. Landsskatteretten fandt, at der ved en erhvervsskoles fremstilling og salg af afgiftspligtige varer var tale om erhvervsmæssig fremstilling, som medførte pligt til at lade sig registrere som oplagshaver og svare afgift ved udleveringen. Landsskatteretten fandt herudover, at der var grundlag for at foretage en ekstraordinær genoptagelse af klagerens afgiftstilsvar.

E.A.3.4 Dækningsafgift

E.A.2.4.5 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse af dækningsafgift

 • SKM2023.87.SR. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørger kunne få godtgørelse for dækningsafgiftspligtige varer, der anvendes i fremstillingen af andre varer, der er afgiftsfrie efter CHOAL, og herefter leveres til udlandet.                                     

E.A.3 Drikkevarer

E.A.3.1 Spiritus

E.A.3.1.8.6 Varer, der anvendes til fremstilling af aromastoffer

 • SKM2023.177.SKTST. På baggrund af EU-Domstolens dom i sag C-668/20, Y GmbH, ændres praksis for afgiftsfritagelse af varer, der anvendes til at fremstille aromastoffer.

E.A.4 Energi

E.A.4.1 Mineralolieprodukter

E.A.4.1.3.1 Generelt om afgift af mineralolieprodukter

 • SKM2023.191.SR. LBG (Liquefied Biogas) til varmefremstilling eller til motorbrændstof er omfattet af afgiftspligten efter mineralolieafgiftsloven og ikke efter gasafgiftsloven.

E.A.4.1.5 Afgiftens størrelse og beregning

 • Lov nr. 329 af 28. marts 2023. Indsættelse af ny § 17 i MINAL. Bestemmelsen trådte i kraft 1. april 2023 og fastsætter regler for opgørelse af afgiften ved afgiftsændringer.

E.A.4.1.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

 • SKM2023.302.LSR. Borerigge, som lå i havn uden nogen form for fremdrift, var ikke omfattet af fritagelsen for skibe i udenrigsfart, jf. § 9, stk. 1, nr. 3.
 • SKM2023.238.LSR. Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets benægtende svar på, hvorvidt der var afgiftsfritagelse efter mineralolieafgiftsloven for olievarer, der ved udlevering fra tankbiler til benzinstationer var gået tabt ved fejludlevering.

E.A.4.2 Kul og affaldsvarme

E.A.4.2.5.1 Afgiftens størrelse

 • Lov nr. 329 af 28. marts 2023. Indsættelse af ny § 13 i KULAL. Bestemmelsen trådte i kraft 1. april 2023 og fastsætter regler for opgørelse af afgiften ved afgiftsændringer.

E.A.4.3 Elektricitet

E.A.4.3.4 Elektricitet omfattet af reglerne

 • SKM2023.302.LSR. Den fremstillede elektricitet på borerigge var ikke omfattet af undtagelsen i elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra b, da boreriggene ikke havde egen fremdrift, og dermed ikke var et transportmiddel.

E.A.4.3.5.1 Virksomheder, der skal registreres

 • Lov nr. 415 af 25. april 2023. Indsættelse af en ny § 3, stk. 1, nr. 3, hvorefter virksomheder, der er registreret for afgift efter § 4, stk. 2-5 skal svare afgift efter loven.

E.A.4.3.6.1 Afgiftssatser og beregning

 • Lov nr. 329 af 28. marts 2023. Indsættelse af § 14 a i ELAL. Bestemmelsen trådte i kraft 1. april 2023 og fastsætter regler for opgørelse af afgiften ved afgiftsændringer.

E.A.4.3.7.5 Opgørelse af afgift på elektricitet: El-producenter

 • Lov nr. 415 af 25. april 2023. ELAL § 7, stk. 2 blevet udvidet til at omfatte virksomheder, der skal svare afgift efter ELAL § 3, stk. 1, nr. 3.

E.A.4.3.7.9 Opgørelse af afgift på elektricitet: Netvirksomheder

 • Lov nr. 415 af 25. april 2023. Indsættelse af § 7a i ELAL. Efter § 7a, stk. 1 har netvirksomhederne pligt til at måle forbruget af elektricitet hos forbrugere på en direkte linje, der er tilsluttet virksomhedens net.        

E.A.4.3.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

 • C-571/21. EU-Domstolen fandt, at artikel 14, stk. 1, litra a), første punktum, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, sammenholdt med direktivets artikel 21, stk. 3, andet punktum, skal fortolkes således, at afgiftsfritagelsen for »elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet«, der er fastsat i denne bestemmelse, ikke omfatter den elektricitet, der anvendes i forbindelse med udvinding af et energiprodukt, såsom brunkul, i et åbent brud, når denne elektricitet ikke anvendes i forbindelse med den tekniske proces i produktionen af elektricitet, men med henblik på fremstillingen af et energiprodukt. Denne fritagelse kan derimod omfatte omdannelsen og viderebehandlingen af dette energiprodukt i el-kraftværker med henblik på produktion af elektricitet, for så vidt som disse processer er uomgængelige og direkte bidrager til den tekniske proces i denne produktion. EU-Domstolen fandt videre, at artikel 14, stk. 1, litra a), første punktum, i direktiv 2003/96, skal fortolkes således, at den afgiftsfritagelse for »elektricitet, der anvendes til at opretholde muligheden for produktion af elektricitet«, som er fastsat i denne bestemmelse, kan omfatte den elektricitet, der er beregnet til drift af silosystemer til oplagring af et energiprodukt, såsom brunkul, og for transportmidler, der gør det muligt at transportere dette produkt, når sådanne processer finder sted inde i el-kraftværker, forudsat at de er uomgængelige og direkte bidrager til at opretholde muligheden i den tekniske proces for produktion af elektricitet, for så vidt som disse processer er nødvendige for at sikre opretholdelsen af muligheden for en uafbrudt produktion af elektricitet.

E.A.4.3.9.1 Betingelser for og omfang af afgiftslempelse

 • SKM2023.145.BR. Retten fandt at et kraftvarmeværk ikke kunne anses for at drive varmeproduktionsanlæggene og dermed ikke have krav på tilbagebetaling af gasafgiften i henhold til el-patronordningen, jf. GASAL § 8, stk. 4 og 5. Retten lagde vægt på at kraftvarmeværket ikke har afholdt alle omkostninger i forbindelse med indkøb og forbrug af brændsel til varmeproduktionen i varmeproduktionsanlæggene. En efterfølgende ændring af aftale om fakturering kunne ikke føre til et andet resultat.
 • SKM2023.201.LSR. Retten fandt, at overskudsvarme fra en fabrik til varmeforsyningsnettet ikke skulle medregnes til selskabets varmeleverance ved opgørelse af, om selskabet havde kraftvarmekapacitet, jf. el-patronordningen i gasafgiftsloven. Landsskatteretten fandt, at begrebet "varmeleverance" i gasafgiftslovens § 8, stk. 5, og kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 7, skulle forstås således, at det kun var selskabets varmeleverancer fra de af selskabet drevne anlæg til varmeforsyningsnettet, der skulle medregnes ved opgørelsen af kraftvarmekapaciteten i gasafgiftsloven § 8, stk. 5 og kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 7.

E.A.4.4 Naturgas, bygas og biogas

E.A.4.4.7.1 Afgiftssatser

 • Lov nr. 329 af 28. marts 2023. Indsættelse af ny § 16 i GASAL. Bestemmelsen trådte i kraft 1. april 2023 og fastsætter regler for opgørelse af afgiften ved afgiftsændringer.

E.A.4.4.11.1.2 Godtgørelse af afgift efter gasafgiftsloven for gas fremstillet på biomasse mv.

 • SKM2023.191.SR. LBG (Liquefied Biogas), der skulle anvendes til motorbrændstof, var afgiftsfritaget efter CO2-afgiftsloven.

E.A.4.5 Kuldioxid

E.A.4.5.2 Historik

 • Lov nr. 329 af 28. marts 2023. Der er i CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1 indsat nye nr. 18 og 19 om sats for karburatorvæske og om en udfyldningsregel, hvorefter der for afgiftspligtige energiprodukter, hvor der ikke findes en afgiftssats i CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1-18, skal betales afgift efter den sats, der gælder for det tilsvarende brændsel til opvarmning eller motorbrændstof. 

E.A.4.5.4 Varer omfattet af reglerne

 • Lov nr. 329 af 28. marts 2023. Der er i CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1 indsat nye nr. 18 og 19 om sats for karburatorvæske og om en udfyldningsregel, hvorefter der for afgiftspligtige energiprodukter, hvor der ikke findes en afgiftssats i CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1-18, skal betales afgift efter den sats, der gælder for det tilsvarende brændsel til opvarmning eller motorbrændstof. 

E.A.4.5.6 Afgiftens størrelse og beregning

 • Lov nr. 329 af 28. marts 2023. Der er i CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1 indsat nye nr. 18 og 19 om sats for karburatorvæske og om en udfyldningsregel, hvorefter der for afgiftspligtige energiprodukter, hvor der ikke findes en afgiftssats i CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1-18, skal betales afgift efter den sats, der gælder for det tilsvarende brændsel til opvarmning eller motorbrændstof.
 • Lov nr. 329 af 28. marts 2023. Indsættelse af en ny § 13 i KULAL. Bestemmelsen trådte i kraft 1. april 2023 og fastsætter regler for opgørelse af afgiften ved afgiftsændringer.

E.A.4.5.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

 • SKM2023.191.SR. LBG (Liquefied Biogas) til varmefremstilling eller til motorbrændstof er omfattet af afgiftspligten efter mineralolieafgiftsloven og ikke efter gasafgiftsloven.

E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift

E.A.4.6.1.7 og E.A.4.6.11.3

 • Lov nr. 329 af 28. marts 2023. I GASAL § 10 a, KULAL § 8 a og MINAL § 11 a er nedsættelsen af godtgørelsen ændret. Som hovedregel er nedsættelsen ændret til 8,1 kr. pr. GJ (2015-niveau) fra og med den 1. april 2023 til og med 31. december 2023 og til 10 kr. pr. GJ (2015-niveau) fra og med den 1. januar 2025. Satserne for nedsættelsen af tilbagebetalingen er indekserede og reguleres efter MINAL § 32 a.

E.A.4.6.5.4 Overdragelse af bundfradrag, produktionsstop mv.

 • SKM2023.123.SR. En virksomhed var ikke berettiget til at udnytte et bundfradrag i CO2-afgiften i henhold til CO2-afgiftslovens § 9 c vedrørende naturgas eller andre CO2-afgiftspligtige brændsler anvendt på virksomhedens produktionsanlæg. Der var tale om et anlæg, der var genstartet efter 3 års ufrivilligt driftsstop.

E.A.4.6.6 Mineralogiske processer mv.

 • Lov nr. 329 af 28. marts 2023. For mineralogiske processer mv. ophører den gældende 100 pct. godtgørelse af energiafgifter efter gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven på brændsler og varme fra 2025. Fra og med den 1. januar 2025 nedsættes godtgørelsen som hovedregel med 5,7 kr. pr. GJ (2015-niveau). Satsen for nedsættelsen er indekseret og reguleres efter MINAL § 32 a.

E.A.4.6.7 Jordbrug, gartnerier og skovbrug mv.

 • Lov nr. 329 af 28. marts 2023. For jordbrug, gartneri og skovbrug mv. ændres den gældende procentvise nedsættelse af godtgørelsen af energiafgift efter gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven til et afgiftsbeløb pr. GJ fra 2025.  Fra og med den 1. januar 2025 nedsættes godtgørelsen som hovedregel med 7,1 kr. pr. GJ (2015-niveau). Satsen for nedsættelsen er indekseret og reguleres efter MINAL § 32 a.

E.A.4.6.7.3 Jordbrug, gartnerier og skovbrug mv.

 • SKM2023.182.SR. En virksomhed, der ikke var en landbrugsvirksomhed, var for mineralolieprodukter og gas til korntørring omfattet af MINAL § 11 b, stk. 1, og GASAL § 10 b, stk. 1. Derfor kunne virksomheden opnå godtgørelsen for landbrug mv., dvs. tilbagebetaling af energiafgiften bortset fra 1,6 pct

E.A.4.6.7.4 Væksthusgartnerier og forhøjet godtgørelse

 • Lov nr. 329 af 28. marts 2023. Reglerne for godtgørelse af energiafgifter for jordbrug, gartnerier og skovbrug mv. i gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven finder anvendelse for visse væksthuse i gartnerier fra og med den 1. januar 2025.

E.A.4.6.10, E.A.4.6.10.1 og E.A.4.6.10.3

 • Lov nr. 329 af 28 marts 2023. Der er der fra 1. april 2023 genindført hjemmel i mineralolieafgiftsloven til at opkræve afgift af overskudsvarme fra varme og varer, for hvilke MINAL § 9, stk. 11 finder anvendelse. Endvidere er der er indført en specifik og tidsbegrænset adgang til skønsmæssig opgørelse af anden overskudsvarme for perioden 1. januar 2022 til 31. marts 2023. Skattestyrelsen har den forbindelse udsendt et styresignal - se SKM2023.275.SKTST.

E.A.4.6.12.2 Udlejning af fast ejendom

 • SKM2023.179.SKTST (styresignal). Praksis for afgiftsgodtgørelse er dels blevet skærpet for feriecentre og lignende og dels blevet præciseret for idrætshaller, forsamlingshuse mv. Skattestyrelsen har udsendt et styresignal herom.

E.A.4.6.17 Tilbagebetaling af afgift og kontrol

 • Ved bekendtgørelse nr. 790 af 13. juni 2023 er der i medfør af momslovens § 38, stk. 4 fastsat regler, som ændrer momsbekendtgørelsens § 17 samt overgangsregler. De fastsatte momsregler har betydning for godtgørelse af afgift. Momsreglerne er beskrevet i afsnit D.A.11.4.2.1.

E.A.4.8 Indtægtsloft for visse energiprodukter

E.A.7 Miljø

E.A.7.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier

E.A.7.1.8 Det afgiftspligtige vareområde for engangsservice

 • SKM2023.218.LSR. Sagen angik afgiftspligtigt engangsservice med flere anvendelsesmuligheder.
 • SKM2023.272.VLR. Landsretten fandt ligesom byretten, at plastskeen under hensyn til dens udformning, funktion og anvendelse måtte anses som engangsservice omfattet af afgiftspligten efter emballageafgiftslovens § 2 c. Landsretten henviste til, at skeen var udformet som en ske med henblik på, at restaurationskunderne kunne benytte den ved spisning af isdesserten, og at skeen var bestemt til bortkastning som affald efter brug. Det kunne ikke føre til andet resultat, at skeen også blev anvendt til at blande is og fyld inden servering for kunden. 
 • SKM2023.276.SR. En drikkedunk af hård plast med rumindhold på 40 cl var ikke omfattet af afgiftspligten for engangsservice, da den var sammenlignelig med en almindelig drikkedunk, der almindeligvis genanvendtes ubegrænset.

E.A.7.5 Ledningsført vand

E.A.7.5.5 Afgiftens størrelse og beregning

 • Lov nr. 329 af 28. marts 2023. Indsættelse af § 22 i VANDAL. Bestemmelsen trådte i kraft 1. april 2023 og fastsætter regler for opgørelse af afgiften ved afgiftsændringer.

E.A.7.5.7 Afgiftsfritagelse og tilbagebetaling af afgift

 • Ved bekendtgørelse nr. 790 af 13. juni 2023 er der i medfør af momslovens § 38, stk. 4 fastsat regler, som ændrer momsbekendtgørelsens § 17 samt overgangsregler. De fastsatte momsregler har betydning for vandafgiften, jf. VANDAL § 9, stk. 4. Momsreglerne er beskrevet i afsnit D.A.11.4.2.1.

E.A.7.6 Dæk

E.A.7.6.5 Gebyrets størrelse og beregning

E.A.7.11 Svovl

E.A.7.11.6 Afgiftens størrelse og beregning

 • Lov nr. 329 af 28. marts 2023. Indsættelse af ny § 12 i SVOVLAL. Bestemmelsen trådte i kraft 1. april 2023 og fastsætter regler for opgørelse af afgiften ved afgiftsændringer.

E.A.7.13 Spildevand

E.A.7.13.4 Afgiftens størrelse og beregning

 • Lov nr. 329 af 28. marts 2023. Indsættelse af ny § 16 i SPILDAL. Bestemmelsen trådte i kraft 1. april 2023 og fastsætter regler for opgørelse af afgiften ved afgiftsændringer.

E.A.7.20 Kvælstofoxider, NOx-afgift

E.A.7.20.6 Afgiftens størrelse og beregning

 • Lov nr. 329 af 28. marts 2023. Indsættelse af ny § 13 a i NOXAL. Bestemmelsen trådte i kraft 1. april 2023 og fastsætter regler for opgørelse af afgiften ved afgiftsændringer.

E.A.7.20.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

 • Lov nr. 329 af 28. marts 2023. Pr. 1. april 2023 afskaffes fritagelsen for afgift for et energiprodukt, der direkte bruges til produktion af et tilsvarende energiprodukt.

E.A.10 Tobak

E.A.10.1 Cigaretter og røgtobak

E.A.10.1.6.1 Stempelmærker og E.A.10.1.7.1 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

 • SKM2023.77.LSR. For tobaksvarer, som var underlagt stempelmærkeordningen i tobaksafgiftsloven, og som var oplagt under afgiftssuspensionsordningen, forfaldt tobaksafgiften ved overgang til forbrug. På tidspunktet for varernes overgang til forbrug overgik stempelmærkeværdien til tobaksafgift.
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A Punktafgifter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.