Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Underleverandører ej omfattet af momsfritagelsen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Underleverandører ej omfattet af momsfritagelsen

Ydelser, der præsteres til gruppen af tjenesteydere, som ikke deltager i gruppen, er ikke omfattet af momsfritagelsen.

Se i denne forbindelse EF-domstolens dom i sag C-348/87 (Stichting Uitvoering Financiiele Acties (SUFA)). Sagen omhandler en stiftelse, der som mellemmand udførte tjenesteydelser for en anden stiftelse, hvis virksomhed er begrænset til, efter fradrag af omkostninger, at fordele indtægterne ved afholdte lotterier mellem de institutioner, der er tilsluttet den.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

EU-domme

C-348/87

(Stichting Uitvoering Financiiele Acties (SUFA))

Fritagelsesbestemmelsen i sjette direktivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra f, omfatter ikke den virksomhed, som udøves af en stiftelse, og som udelukkende består i at tilrettelægge og udøve virksomhed, der er forbundet med en anden stiftelses virksomhed, omfattet af fritagelsesbestemmelsen, uden at en af disse stiftelser er medlem af den anden.