åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om forhandlinger vedrørende værdipapirer i relation til ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.

Afsnittet indeholder:

 • Udtrykket "herunder forhandlinger"
 • Eksempler på momsfritagne forhandlinger vedrørende værdipapirer
 • Eksempler på momspligtige forhandlinger vedrørende værdipapirer
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Udtrykket "herunder forhandlinger"

Udtrykket "herunder forhandlinger" i bestemmelsen skal ikke definere hovedindholdet af momsfritagelsen, men har til formål at udvide bestemmelsens anvendelsesområde til formidlingsvirksomhed.

Udtrykket tager sigte på den virksomhed, som udøves af en mellemmand, der ikke selv er part i en kontrakt om et finansielt produkt. Formidlingsvirksomhed har således til formål at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at de to parter indgår en kontrakt, uden at formidleren har en selvstændig interesse i kontraktens indhold. Der er derimod ikke tale om formidling, når en af kontraktparterne overlader det til en underleverandør at udføre en del af de faktiske transaktioner i forbindelse med kontrakten, herunder at give oplysninger til den anden part, at modtage og behandle bestillinger på tegning af de værdipapirer, kontrakten angår. I så fald indtager underleverandøren samme position som sælgeren af det finansielle produkt. Den pågældende er dermed ikke en mellemmand.

Se i øvrigt afsnit D.A.5.11.3 om formidling og forhandling i forbindelse med finansielle transaktioner.

Eksempler på momsfritagne forhandlinger vedrørende værdipapirer

Nedenfor er angivet en række eksempler på ydelser, der er omfattet af momsfritagelsen for forhandlinger i ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra e:

 • Entjenesteyders assistance ved køb eller salg af værdipapirer er momsfri. Det er en betingelse attjenesteyderen enten
  • har bemyndigelse til på købers, sælgers eller evt. begges vegne helt eller delvist at fastlægge aftalevilkårene i forbindelse med transaktionen, eller
  • har fuldmagt til på nærmere aftalte vilkår, at indgå aftale om en fritaget finansiel transaktion på købers eller sælgers vegne.
 • Ydelser vedrørende udfærdigelse og udbud af anparter i ejendomsinteressentskaber er momsfri. I den konkrete sag blev der lagt vægt på, at forespørger måtte anses for en uafhængig mellemmand mellem de stiftende interessenter, og at selskabet måtte anses for selvstændigt at have fastlagt indholdet af tegningsaftaler og interessentskabskontrakterne. Se SKM2006.169.SR.
 • Skatterådet har i en sag bekræftet, at en virksomheds aktiviteter kan anses for momsfri som formidling/forhandling vedrørende finansielle transaktioner. Der var tale om en uafhængig mellemmand, der dels undersøgte de relevante markeder generelt og konkrete finansielle tjenesteyderes produkter. Derudover holdt virksomheden sig løbende underrettet om egne kunders finansieringsbehov, porteføljesammensætning og relevante forhold i øvrigt. På denne baggrund fremsatte virksomheden over den enkelte kunde konkrete løsningsforslag med oplysninger om, på hvilken måde kunden bedst kunne optage eller omlægge lån, samt købe eller sælge optioner og terminskontrakter. Se SKM2008.362.SR.
 • Corporate Finance-ydelser, hvis opdragsgiveren har til hensigt at levere eller aftage en fritaget finansiel ydelse, og hvis den tjenesteyder, der leverer Corporate Finance-ydelserne, har bemyndigelse til på opdragsgiverens vegne helt eller delvist at fastlægge aftalevilkårene i forbindelse med transaktionen eller på nærmere aftalte vilkår har fuldmagt til på opdragsgiverens vegne at indgå aftale om en fritaget finansiel transaktion.

Ved Corporate Finance-ydelser forstås bistand, som ydes med henblik på eller i forbindelse med børsintroduktioner, aktieemissioner, udstedelse af konvertible obligationer m.v., større sekundære aktieplaceringer via regulerede markeder, formidling af fusioner og virksomhedsovertagelse, anden finansiel bistand i relation til ovennævnte områder.

Landsskatteretten har udtalt, at ydelser leveret i henhold til en standard corporate-finance-kontrakt efter en samlet vurdering måtte anses for omfattet af momsfritagelsen. Leveringen af ydelserne måtte anses for at have til formål, at der skulle indgås en aftale mellem en køber og en sælger om salg af værdipapirer, uden at klageren herved havde en selvstændig interesse i aftalens indhold. Virksomheden måtte samtidig anses for at have fuldmagt til at forhandle selvstændigt på opdragsgiverens vegne, idet virksomheden skulle identificere og indlede forhandlinger med potentielle købere/sælgere, hvilket skulle munde ud i et aftaleudkast. Det forhold, at virksomheden efter kontrakten også skulle forelægge aftaleudkastet for opdragsgiveren til endelig godkendelse, fratog ikke opdraget sin selvstændige karakter. Se SKM2009.389.LSR.

Commission Sharing Agreements (CSA)

►Det er efterhånden normalt forekommende, at forvaltere af investeringsinstitutter indgår aftaler med pengeinstitutter og andre mæglere om deling af provisionen for at gennemføre handler i værdipapirer (Commission Sharing Agreements (CSA)). Som led i en CSA aftales det, at provisionen fra investeringsinstituttet deles mellem det pengeinstitut/den fondsmægler, der gennemfører/eksekverer handlen på instituttets vegne, og det pengeinstitut/den fondsmægler, der oprindeligt har anbefalet handlen. Baggrunden er, at investeringsinstituttet ikke nødvendigvis vil bede den mægler, der har udarbejdet anbefalingen, om også at eksekvere den. Andelen af provisionen til det pengeinstitut/den fondsmægler, der oprindeligt har anbefalet handlen, kan enten udbetales direkte fra investeringsinstituttet eller gennem det pengeinstitut/den fondsmægler, der gennemfører/eksekverer handlen, efter instruks fra investeringsinstituttet. Udbetalingen kan også ske gennem en puljeordning, se evt. SKM2014.569.SR. Det er SKATs opfattelse, at det pengeinstitut/den fondsmægler, der oprindeligt har anbefalet handlen, kan anses for at levere en momsfri formidlingsydelse. Det er dog en betingelse, at der ikke er tale om ren økonomisk informationsvirksomhed, se afsnit D.A.5.11.8.4.◄

►Momsfritagelsen kræver, at det pengeinstitut/den fondsmægler, der oprindeligt har anbefalet handlen, har ageret som en uafhængig mellemmand, der dels har undersøgt de relevante markeder generelt og konkrete finansielle produkter, og dels har undersøgt egne kunders (investeringsinstitutterners) porteføljesammensætning og relevante forhold i øvrigt, og på den baggrund over den enkelte kunde fremsat konkrete løsningsforslag med oplysninger om, på hvilken måde kunden bedst kan købe eller sælge værdipapirer. Dvs. at ydelserne skal være sammenlignelige med de ydelser, som Skatterådet fandt var momsfrie i SKM2008.362.SR.◄

Eksempler på momspligtige forhandlinger vedrørende værdipapirer

Ydelser, som kun består i at give oplysninger om et finansielt produkt og i givet fald at modtage og behandle bestillinger på tegning af de pågældende værdipapirer er ikke omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra e. Ydelserne er derfor momspligtige. Se EF-domstolens dom i sag C-235/00, CSC Financial Services.

Bemærk, at individuel porteføljeforvaltning er momspligtig i sin helhed. For så vidt angår den del af vederlaget, som er knyttet til handel med værdipapirer, er der tale om en praksisændring med virkning fra 1. juli 2013. Se D.A.5.11.8.4.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelsesamt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-235/00, CSC Financial Services

Begrebet transaktioner i forbindelse med værdipapirer omfatter transaktioner, hvorved rettigheder og forpligtelser for parterne i forbindelse med værdipapirer kan opstå, ændres eller ophøre.

Begrebet forhandlinger i forbindelse med værdipapirer omfatter ikke tjenesteydelser, som kun består i at give oplysninger om et finansielt produkt og i givet fald at modtage og behandle bestillinger på tegning af de pågældende værdipapirer, men ikke i udstedelse af værdipapirerne.

Landsskatteretskendelser

SKM2009.389.LSR

Ydelser leveret i henhold til en standard corporate-finance-kontrakt måtte efter en samlet vurdering anses for omfattet af momsfritagelsen. Leveringen af ydelserne måtte anses for at have til formål, at der skulle indgås en aftale mellem en køber og en sælger om salg af værdipapirer, uden at klageren herved havde en selvstændig interesse i aftalens indhold.

SKAT

SKM2015.235.SR

►Levering af ejendomsmægler- og rådgivningsydelser, der medfører en transaktion af aktier/anparter i selskaber, der er eneejere af fast ejendom, kan anses som momsfritagne 'forhandlinger', når de leveres af en mellemmand.◄

SKM2014.569.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger skulle afregne dansk moms efter reglerne om reverse charge af den del af client commission ved en shared order (commission-puljen), som efterfølgende blev tildelt en udenlandsk service provider under en commission sharing agreement (CSA), da den aktuelle transaktion blev anset for, at være omfattet af begrebet levering mod vederlag i momslovens forstand.

Det var SKATs opfattelse, at der med støtte i de faktuelle oplysninger, herunder indholdet i de fremlagte kontrakter, netop bestod et detaljeret reguleret retsforhold mellem en tjenesteyder og modtager, der vedrørte en gensidig udveksling af ydelser, idet det af tjenesteyderen modtagne vederlag udgjorde modværdien til den ydelse, som leveres til modtageren. At aftalegrundlaget ikke indeholdt bestemmelser, hvorved Service provideren udtrykkeligt var forpligtiget til, at yde en bestemt ydelse til spørger og modtage et bestemt vederlag, ændrede ikke herved. Levering mod vederlag.

Bemærk, at Skatterådet tog stilling til, om der var tale om levering mod vederlag. Se ML § 4 og D.A.4.1.2.

 SKM2014.461.SR

Skatterådet bekræfter, at kurtage, som opkræves ved salg af en kundes eksisterende aktiebeholdning i forbindelse med aftale om/indtræden i en konkret beskrevet pensionsordning, under de givne omstændigheder er momsfri.

Skatterådet bekræfter endvidere, at det årlige gebyr, som opkræves i forbindelse med den konkret beskrevne pensionsordning er momsfri under de givne omstændigheder.

Endeligt bekræfter Skatterådet, at det årlige gebyr, som opkræves i forbindelse med en på flere punkter identisk pensionsordning er momsfri under de givne omstændigheder.

 SKM2014.449.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørgers ydelser i henhold til en indgået rådgivningsaftale, hvorefter Spørger i henhold til en fastlagt investeringsstrategi anbefaler investor konkrete køb og salg af værdipapirer og fuldbyrdelse af disse anbefalinger til køb og salg af værdipapirer, hvis investor giver instruks herom, er momsfritagne, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.

 SKM2014.323.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgers aktiviteter samlet set var fritaget for moms efter reglerne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a-f. Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at alle spørgers aktiviteter i form af formueforvaltning var fritaget for moms. Derimod bekræftede Skatterådet, at spørgers aktiviteter med låneformidling og rådgivning herom var fritaget for moms. Ligesom det blev bekræftet, at det ikke havde betydning for besvarelsen af spørgsmålene om ydelserne blev leveret til fysiske eller juridiske personer.

 SKM2014.152.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørgers rådgivning om investeringsmuligheder samt den eventuelle efterfølgende gennemførelse af handler på baggrund af investors beslutning er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13,stk. 1, nr. 11, litra e. Herved er der ikke tale ommomspligtigporteføljeforvaltning, jf. EU-domstolens dom i sag C-44/11,Deutsche Bank.

Momsfritagelsen omfatter ligeledes de tilfælde, hvor investor afgiver limiterede ordrer.

Skatterådet kunne imidlertid ikke bekræfte, at momsfritagelsen kan udstrækkes til den situation, hvor der udstedes en tidsbegrænset handelsfuldmagt til Spørger. Her vil der være tale om momspligtig porteføljeforvaltning.

SKM2014.55.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at formidlingsprovisioner, som spørger optjener fra eksterne kapitalforvaltere, når spørger for investorkunder placerer deres investeringer hos de eksterne kapitalforvaltere, er momsfrie.

 SKM2013.564.SR

Skatterådet bekræftede, at modsat individuel porteføljeforvaltning så er individuel porteføljerådgivning fortsat momsfri i sin helhed. Individuel porteføljerådgivning adskiller sig fra individuel porteføljeforvaltning ved, at den finansielle virksomhed ved individuel porteføljeforvaltning er bemyndiget til selvstændigt til at træffe beslutning om at købe eller sælge værdipapirer i kundens navn og for dennes regning (eller undlade sådanne køb eller salg) uden at indhente instruks fra kunderne. Individuel porteføljerådgivning er derimod en sammensatsat ydelse, hvor gennemførelsen af handlerne udgør hovedydelsen, og hvor rådgivning om valg af investeringsstrategi ligesom den efterfølgende overvågning af markedet og de dermed forbundne konkrete anbefalinger om køb eller salg udgør biydelser.

SKM2013.563.SR

Skatterådet bekræftede, at spørgers ydelser i forbindelse med formidling af handel med værdipapirer, sådan som de er beskrevet af spørger, må anses for en sammensatsat ydelse, hvor gennemførelsen af handlerne udgør hovedydelsen, og hvor rådgivning om valg af investeringsstrategi ligesom den efterfølgende overvågning af markedet og de dermed forbundne konkrete anbefalinger om køb eller salg udgør biydelser. Ydelserne er derfor momsfrie som forhandling/formidling i forbindelse med værdipapirer. De handelsomkostninger, som spørger opkræver sine investorkunder i forbindelse med disses handler med værdipapirer, er derfor ligeledes momsfrie.

SKM2008.362.SR

En virksomheds aktiviteter kunne anses for momsfri som formidling/forhandling vedrørende finansielle transaktioner. Der var tale om en uafhængig mellemmand, der dels undersøgte de relevante markeder generelt og konkrete finansielle tjenesteyderes produkter. Derudover holdt virksomheden sig løbende underrettet om egne kunders finansieringsbehov, porteføljesammensætning og relevante forhold i øvrigt.

SKM2006.169.SR

Skatterådet anså ydelser vedrørende udfærdigelse og udbud af anparter i ejendomsinteressentskaber for momsfri.