Indhold

Dette afsnit handler om transaktioner vedrørende valuta, pengesedler og mønter.

Afsnittet indeholder:

 • Definition: Transaktioner vedrørende valuta, pengesedler og mønter
 • Eksempler på ydelser, der er omfattet af momsfritagelsen
 • Eksempler på ydelser, der ikke er omfattet af momsfritagelsen
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition: Transaktioner vedrørende valuta, pengesedler og mønter

Transaktioner vedrørende valuta, pengesedler og mønter består i, at valuta, pengesedler og mønter bliver

 • udstedt
 • overdraget
 • ombyttet
 • købt eller
 • udlånt

fra en part til en anden mod et vederlag på nærmere fastsatte vilkår.

Eksempler på ydelser, der er omfattet af momsfritagelsen

Fritagelsen vedrørende pengesedler og mønter omfatter alene pengesedler og mønter, der kan anvendes som lovligt betalingsmiddel.

Fritagelsen vedrørende valuta omfatter også veksling af traditionelle valutaer til enheder i den virtuelle valuta "bitcoin" og omvendt. Se dommen i sag C-264/14, David Hedqvist.

Momsudvalgets retningslinje om kryptoaktiver 

Momsudvalget er i en retningslinje (pkt. 2) enstemmigt enige om, at levering af varer eller ydelser, hvor vederlag betales i kryptovalutaer behandles i momsmæssig henseende på samme måde som enhver anden levering. Samtidig er momsudvalget i pkt. 3 med hensyn til kryptovalutaer enstemmigt enige om, at i forbindelse med anvendelsen af momssystemdirektivet og i overensstemmelse med EU-Domstolens retspraksis, at behandle kryptovaluta som en valuta.

Momsudvalget er næsten enstemmigt enige om, at oprettelsen, verificeringen og validering ("mining" og "forging"), levering og ændring til eget brug af kryptovalutaer skal behandles som:

- uden for momssystemdirektivets anvendelsesområde, hvis de foretages gratis f.eks. ved "airdrop"

- Afgiftspligtigt, men momsfritaget i henhold til momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra e eller d, når de er skabt mod vederlag, der er direkte forbundet med den pågældende ydelse.

Momsudvalget er i en retningslinje (pkt. 4) næsten enstemmigt enige om, at lagring og overførsel af kryptovalutaer, f.eks. via digitale tegnebøger, skal behandles som afgiftspligtige transaktioner, men momsfritaget i henhold til momssystemdirektivets artikel 135, tk. 1, litra e. Videre er Momsudvalget næsten enstemmigt enige om, at udveksling af kryptovalutaer for fiatvaluta eller for andre kryptovalutaer behandles som afgiftspligtige, men fritaget i henhold til momssysstemdirekitvets artikel 135, stk. 1, litra e).

Skattestyrelsen deler udvalgets opfattelse. Skattestyrelsen finder, at retningslinjen er i overensstemmelse med Skatterådets afgørelse SKM2016.83.SR.

Se retningslinje WP 1037 fra Momsudvalget, der er vedtaget på baggrund af drøftelser på udvalgets 120. møde.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se D.A.1.4. Retningslinjerne kan downloades fra udvalgets hjemmeside.

Om artikel 135, stk. 1, litra d), se D.A.5.11.6.3

Eksempler på ydelser, der ikke omfattes af momsfritagelsen

Som eksempel på ydelser, der ikke er omfattet af bestemmelsen

 • Kryptokunst (digitale billeder i NFT’er (non-fungible-tokens), jf.SKM2022.602.SR  
 • "Coins", der ikke alene kan anvendes som betalingsmiddel, men også som en adgangsgivende virtuel "polet" til at indgå væddemål med, jf.SKM2023.113.SR

Som eksempel på ydelser, der ikke er omfattet af bestemmelsen, medmindre de leveres som led i valutatransaktioner, kan nævnes:

 • Økonomisk informationsvirksomhed
 • Økonomiske nøgletal
 • Tekniske analyser af renteudviklingen
 • Samleobjekter, herunder jubilæumsmønter og møntsæt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-264/14, David Hedqvist

David Hedqvist havde til hensigt gennem et selskab at tilbyde tjenesteydelser i form af veksling af traditionelle valutaer til den virtuelle valuta "bitcoin" og omvendt.

De transaktioner, som David Hedqvist påtænkte at gennemføre, ville ske elektronisk fra hans selskabs websted. Selskabet ville købe enheder i den virtuelle valuta "bitcoin" direkte fra privatpersoner og selskaber eller fra et internationalt vekslingswebsted. Selskabet ville derefter videresælge disse enheder på et sådant vekslingswebsted eller lagre dem. David Hedqvists selskab ville også sælge sådanne enheder til privatpersoner og selskaber, der afgav ordrer på hans websted. Såfremt kunden accepterede den pris i svenske kroner, som David Hedqvists selskab tilbød, og betalingen blev modtaget, ville de solgte enheder i den virtuelle valuta "bitcoin" automatisk blive sendt til den anførte "bitcoin"-adresse. De enheder i den virtuelle valuta "bitcoin", som selskabet ville sælge, vil enten være de enheder, som selskabet købte fra vekslingswebstedet lige efter kundens ordre-afgivelse, eller de enheder, som selskabet i forvejen havde på lager. Selskabets pris til kunderne ville være baseret på den pris, der var gældende på et bestemt vekslingswebsted, med tillæg af en bestemt procentsats. Det af David Hedqvist ejede selskabs fortjeneste ville blive udgjort af forskellen mellem indkøbsprisen og salgsprisen. De transaktioner, som David Hedqvist påtænkte at gennemføre, begrænsede sig således til køb og salg af enheder i den virtuelle valuta "bitcoin" mod traditionel valuta, såsom svenske kroner, eller omvendt.

EU-domstolen fandt, at momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra e), skal fortolkes således, at levering af ydelser, der består i veksling af traditionelle valutaer til enheder i den virtuelle valuta "bitcoin" og omvendt, og som foretages mod betaling af et beløb svarende til en margen, der udgøres af forskellen mellem på den ene side den pris, som den pågældende erhvervsdrivende køber valutaerne til, og på den anden side den pris, til hvilken vedkommende sælger dem til sine kunder, udgør momsfritagne transaktioner i bestemmelsens forstand.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2018.512.LSR

Landsskatteretten fandt, at et selskabs levering af værdihåndteringsydelser til detailhandelen, som både indeholdt momspligtige og momsfritagne elementer, i sin helhed måtte anses for at være momspligtig jf. ML § 4, stk. 1, idet de momsfritagne finansielle ydelser i det forelagte tilfælde måtte anses for at være af sekundær karakter i forhold til hovedydelsen. Landsskatteretten ændrede derfor besvarelsen af et bindende svar fra Skatterådet, der var påklaget til retten.

Skatterådet

SKM2023.113.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at "CSGO Empire coins" var momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra d, idet "CSGO Empire coins" ikke alene forfulgte det formål at blive anvendt som betalingsmiddel, da "CSGO Empire coins" ligeledes kunne anvendes som en adgangsgivende virtuel "polet" til at indgå væddemål med på hjemmesiden www.CSGOempire.com. "CSGO Empire coins" var derfor ikke omfattet af momsfritagelsen om valuta.

 
SKM2022.602.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at digital kunst (digitale billeder), hvilke sælges som kryptokunst, også kendt som NFT’er (non-fungible-tokens) var momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra d, idet kryptokunst ikke alene forfulgte det formål at blive anvendt som betalingsmiddel og derfor ikke var omfattet af momsfritagelsen om valuta, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra d.

 
SKM2016.83.SR

Skatterådet bekræfter, at der vil være momsfritagelse ved gennemførelse af køb og salg af enheder i bitcoins mod traditionel valuta. Skatterådet bekræfter ligeledes, at der skal betales lønsumsafgift af kommissionen, hvis spørger sælger Bitcoins til markedspris med tillæg af kommission. Derimod kan Skatterådet ikke bekræfte, at lønsumsafgiften skal betales efter lønsumsafgiftens hovedregel (metode 4). Der skal i stedet betales efter metode 2 (finansielle virksomheder).

SKM2011.135.SR

Skatterådet bekræfter, at en virksomhed, der har til hensigt at købe valuta til underkurs, for derefter i eget regi forædle denne i form af sortering, kontroloptælling, kontrol af sedlers og mønters gangbarhed mv., for til sidst at sælge den pågældende valuta til overkurs, er en momsfritaget hovedydelse, som anses som omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra d).

Det samme gør sig gældende, hvis prisfastsættelsen fastlægges på baggrund af enhedspriser, der er aftalt med kunden.

I begge tilfælde lægger Skatterådet afgørende vægt på, at der er realitet i det pågældende køb og salg, således at der faktisk overføres beløb mellem parterne, samt at der sker en overgang af risikoen for valutaen, således at der indtræder retlige og økonomiske ændringer.