åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om transaktioner vedrørende anbringelse af midler og kontokurantkonti. En kontokurantkonto er almindelig løbende bankkonto.

Afsnittet indeholder:

  • Eksempler på momsfritagne transaktioner vedrørende anbringelse af midler og kontokurantkonti
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Om telekort, se D.A.4.10.3.3.

Eksempler på momsfritagne transaktioner vedrørende anbringelse af midler og kontokurantkonti

Momsfritagne transaktioner vedrørende anbringelse af midler og kontokurantkonti kan bestå i, at der sker

  • oprettelse af indlånskonti, pensionsopsparinger og andre opsparingsordninger
  • indsættelse og hævning af midler på kontiene samt
  • placering af pensionsmidler i værdipapirer efter aftale med kunden.

Om Cash pooling, se også momsudvalgets retningslinje indarbejdet i D.A.3.1.4.2.4.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

De forenede sager C-231/07 og C-232/07, Tiercé Ladbroke SA og Derby SA

Belgiske tobaksforhandlerne var agenter (formidling i andens navn og for andens regning) for spiludbydere. Agenturgiverne driver virksomhed bestående i indgåelse af væddemål på hesteløb og andre sportsbegivenheder. Agentens virksomhed består i, at han indgår væddemålene i agenturgiverens navn, registrerer væddemålene, bekræfter indgåelsen af væddemålene over for kunden ved udstedelse af en kvittering, indsamler indsatserne, udbetaler gevinsterne, påtager sig hele ansvaret over for agenturgiveren for så vidt angår opbevaringen af de indsamlede indsatser og bærer risikoen for tyveri og/eller tab af penge. Agenten modtager et vederlag herfor fra agenturgiveren i form af kommission.

Domstolen fastslår, at tobaksforhandlerne kun leverer en samlet ydelse til spiludbyderne, idet indsamling af indsatserne ikke udgør et mål i selv, men alene biydelser.

Men selv hvis indsamlingen af indsatser kunne anses for hovedydelsen, ville denne ydelse ikke udgøre en fritaget finansiel ydelse. Domstolen henviser til, at formålet med fritagelsen for anbringelse af midler og for betalingstransaktioner er forbundet med vanskelighederne med at opgøre momsgrundlaget og det momsbeløb, som kan fradrages, samt at undgå fordyrelse af forbrugerkreditter. Ifølge domstolen er det åbenbart, at disse vanskeligheder ikke gør sig gældende med hensyn til tobaksforhandlernes vederlag i form af kommission.

Kendelse, som er tilgængelig på fransk

Skatterådet mv.

SKM2023.312.SR

►Spørger var et pengeinstitut, som havde erhvervskunder, der anvendte Spørger i flere lande. Spørger tilbød disse kunder adgang til en transaktionskonto, som kunne anvendes til at modtage og foretage lokale og internationale betalinger. Spørger var forpligtet til løbende at monitorere disse kunders aktiviteter på deres konti og vedligeholde samt opbevare data i den henseende.

Spørger påtænkte på denne baggrund af opkræve disse kunder et etableringsgebyr for adgangen transaktionskontoen, ligesom Spørger påtænkte at opkræve et løbende kvartalsvis gebyr.

Skatterådet kunne bekræfte, at de pågældende gebyrer var momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra c, idet gebyrerne blev opkrævet for kundernes adgang til kontokurantkonti.◄

 

SKM2013.732.SR

Skatterådet bekræfter, at en sparekasses ydelser i form af døgnboksservice er omfattet af momsfritagelsen af transaktioner vedrørende anbringelse af midler, kontokurantkonti, betalinger, overførsler mv.

Momsfritagelsen omfatter ligeledes sparekassens separate salg af poser, blanketter mv. til brug for anvendelsen af døgnboksserviceordningen.