Indhold

Dette afsnit beskriver omfanget af momsfritagelsen af forsikringsmæglere og -formidlere.

Afsnittet indeholder:

 • Definition af forsikringsmæglere og -formidlere
 • Hvem er omfattet af forsikringsmægler/formidler betegnelsen?
 • Hvad er omfattet af momsfritagelsen?
 • En forsikringsmæglers administrationsydelser
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Definition af forsikringsmæglere og -formidlere

En nærmere definition af begrebet forsikringsmæglere- og formidlere skal findes i retspraksis. Østre Landsret har anført, at en forsikringsmægler/-formidler er en tredjemand, der formidler kontakt mellem kommende, eventuelle kunder og forsikringsselskaber om tegning af forsikring. Se SKM2005.12.ØLR.

Denne definition svarer til EU-domstolens praksis. I sag C-8/01, Taksatorringen har domstolen således udtalt, at fritagelsen udelukkende tager sigte på ydelser, der udføres af erhvervsdrivende, som står i kontakt både med forsikringsgiveren og forsikringstageren, idet en forsikringsmægler kun er mellemmand. I C-472/03, Arthur Andersen, fandt domstolen, at de væsentlige dele af en forsikringformidlers opgaver består i at søge efter kundeemner og at sætte dem i kontakt med forsikringsgiveren. I C-124/07, J.C.M. Beheer BV, fandt domstolen, at en virksomhed vedrørende tilbud og indgåelse af forsikringsaftaler, behandling af ændringer af forsikringspolicer, udstedelse af sådanne policer, opkrævning af provision og levering af oplysninger til forsikringsselskabet og til forsikringstagerne havde karakter af en forsikringsmæglers eller -formidlers virksomhed.

Bemærk

Bemærk, at EU-domstolen i den danske sprogversion af dommen i sag C-8/01, Taksatorringen, anvender udtrykket "der er part i et retsforhold til både forsikringsselskabet og forsikringstageren". Men i den svenske sprogversion af dommen og i andre sprogversioner anvender domstolen i stedet udtrykket "som står i kontakt både med forsikringsgiveren og forsikringstageren". 

Underagent

I C-124/07, J.C.M. Beheer BV, har domstolen udtalt, at den omstændighed, at en forsikringsmægler eller -formidler ikke har et direkte forhold til parterne i den forsikrings- eller genforsikringsaftale, til hvis indgåelse han bidrager, men udelukkende har et indirekte forhold til parterne via en anden afgiftspligtig person, der har et direkte forhold til en af disse parter, og med hvilken denne forsikringsmægler eller -formidler er aftalemæssigt forbundet, ikke er til hinder for, at den ydelse, som forsikringsmægleren eller -formidleren leverer, fritages for moms i henhold til bestemmelsen.

Hvem er omfattet af forsikringsmægler/formidler betegnelsen?

Betegnelsen forsikringsmægler/formidler er meget bred. Det er ikke afgørende, om en virksomhed vælger at bruge den ene eller den anden betegnelse. 

Det afgørende er,

 • om virksomheden i praksis er indrettet på at udføre forsikringsformidlingsydelser, og
 • at der ikke kun er tale om enkelte lejlighedsvise og isolerede tilfælde, hvor disse ydelser leveres.

Forsikringsmægler/-formidler betegnelsen omfatter

 • selskabernes egne formidlere
 • agenter
 • assurandører
 • forsikringsmæglere.

Endvidere omfatter det andre, der formidler forsikringsaftaler (fx rejsebureauer og ejendomsmæglere), og som modtager momsfritaget provision fra forsikringsselskaberne for tegning af forsikringer.

Hvad er omfattet af momsfritagelsen?

Hvis en formidling resulterer i, at der indgås aftale om tegning af forsikring mellem en kunde og et forsikringsselskab, skal forsikringsmægleren/-formidleren ikke betale moms af den formidlingsprovision, som han eventuelt måtte få. Se SKM2005.12.ØLR.

En forsikringsmæglers administrationsydelser

Hvis forsikringsmægleren/-formidleren i forsikringstiden efter aftale leverer nogle ydelser vedrørende de forsikringer, som vedkommende har formidlet tegning af, kan honoraret for disse ydelser også være fritaget for moms. Eventuelle ydelser vedrørende forsikringer, som vedkommende ikke har formidlet tegning af, vil derimod ikke være fritaget for moms.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelsesamt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme
C-124/07, J.C.M. Beheer BV

Selskabet var underagent for en anden forsikringsformidler. Den omstændighed, at en forsikringsmægler eller -formidler ikke har et direkte forhold til parterne i den forsikrings- eller genforsikringsaftale, til hvis indgåelse han bidrager, men udelukkende har et indirekte forhold til parterne via en anden afgiftspligtig person, der har et direkte forhold til en af disse parter, og med hvilken denne forsikringsmægler eller -formidler er aftalemæssigt forbundet, ikke er til hinder for, at den ydelse, som forsikringsmægleren eller -formidleren leverer, fritages for moms i henhold til bestemmelsen.

C-472/03, Arthur Andersen

Selskabets virksomhed bestod i at behandle forsikringsbegæringer, vurdere forsikringsrisikoen, vurdere om en lægeundersøgelse er nødvendig, at træffe afgørelse om accept af risikoen, når en sådan undersøgelse ikke viser sig nødvendig, at foretage udfærdigelse, administration og ophævelse af forsikringspolicer samt tarif- og kontraktsændringer, at opkræve præmier og behandle krav, at opgøre og betale provision til forsikringsformidlere og følge op på kontakten med disse, at administrere forholdene vedrørende genforsikring og at formidle information til forsikringstagere og forsikringsformidlere samt til andre interesserede, såsom afgiftsmyndighederne. Disse ydelser er ikke ydelser, der er karakteristiske for en forsikringsformidler. Der var i sagen desuden væsentlige dele af en forsikringformidlers opgaver, der ikke forelå, såsom at søge efter kundeemner og at sætte dem i kontakt med forsikringsgiveren.

De tjenesteydelser, selskabet udførte for forsikringsvirksomheden, måtte derfor anses for en form for samarbejde, der består i mod vederlag at bistå forsikringsvirksomheden i at udføre de opgaver, der normalt påhviler sidstnævnte, uden at indgå kontraktmæssige forhold med forsikringstagerne. Sådan virksomhed er en opdeling af forsikringsgivers virksomhed og ikke tjenesteydelser, der udføres af en forsikringsformidler. Denne »backoffice«-virksomhed, er ikke ydelser i forbindelse med forsikringstransaktioner, som udføres af forsikringsmæglere eller -formidlere i bestemmelsens forstand.

C-8/01, Taksatorringen 6. momsdirektivs artikel 13, punkt B, litra a) (nu Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra a), skulle fortolkes således, at taksation af motorkøretøjsskader, som en forening, hvis medlemmer er forsikringsselskaber, yder til sine medlemmer, hverken udgør forsikringstransaktioner eller tjenesteydelser i forbindelse med disse transaktioner, som udføres af forsikringsmæglere eller forsikringsformidlere i bestemmelsens forstand.

Landsretsdomme

SKM2005.12.ØLR

Et selskab ansås for momspligtig af bestemte ydelser, idet selskabet ikke havde godtgjort, at selskabet havde formidlet hverken obligatoriske ansvarsforsikringer for solgte varer til expert-kædens forhandlere eller frivillige tillægsforsikringer for solgte varer til expert-forretningens kunder.

Sagen blev anket til Højesteret. På baggrund af nye oplysninger anerkendte Skatteministeriet, at selskabet havde leveret momsfrie formidlingsydelser.

SKAT

SKM2015.172.SR

►Skatterådet bekræfter, at vederlag for salg af leads, kvalificerede leads og data fra en søgemaskine er momspligtige transaktioner, som ikke kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens §13, stk. 1, nr. 10.◄