åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.4.5 Salg og udtagning af virksomhedsaktiver ML § 8 (ophævet)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

ML § 8 blev ophævet ved lov nr. 1295 af 5. december 2019, § 4, nr. 7.

Momspligten ved salg af aktiver fra en virksomhed vil herefter alene følge af ML § 4, stk. 1. Se forarbejderne til lov nr. 1295 af 5. december 2019.

Om ML § 4, stk. 1, se afsnit D.A.4.1.

Momspligten ved udtagning af aktiver fra en virksomhed vil herefter alene følge af ML § 5, stk. 1-6. Se forarbejderne til lov nr. 1295 af 5. december 2019.

Om ML § 5, se afsnit D.A.4.3.

Momsreglerne om virksomhedsoverdragelse blev ved lovændringen flyttet til ML § 4, stk. 5, jf. § 4, nr. 3, i lov nr. 1295 af 5. december 2019. Se afsnit D.A.4.1.8.

Praksis om ML § 8

For en beskrivelse af praksis vedrørende ML § 8, se Den juridiske vejledning 2021-1.

Praksisændring

Ved styresignalet SKM2021.208.SKTST ændrede Skattestyrelsen praksis på baggrund af Landsskatterettens afgørelse i SKM2020.329.LSR. Ændringen vedrørte spørgsmålet om, hvornår momsfritagne virksomheder er momspligtige, når de overdrager deres materielle og immaterielle aktiver.

Praksisændringen bestod i, at en sådan overdragelse ikke blev anset for en levering mod vederlag, jf. momslovens dagældende § 8, stk. 1, 1. pkt., modsætningsvis, og overdragelsen derfor ikke var omfattet af momsloven. Det var en betingelse for undtagelsen fra momspligten, at der ikke havde været ret til hel eller delvis fradragsret i forbindelse med aktiverne.

Den nye praksis fandt anvendelse indtil lovændringen den 1. juli 2021.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2020.329.LSR

Landsskatteretten fastslog, at momslovens dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt., alene er relevant for virksomhedsoverdragelser, som anses for levering mod vederlag i henhold til ML § 8, stk. 1, 1. pkt.

Overdragelsen af en tandlægevirksomheds materielle og immaterielle aktiver, hvortil der efter det oplyste på intet tidspunkt havde været ret til momsfradrag, var således ikke udtryk for en levering mod vederlag i momslovens forstand.

Retten henviste herved til, at dette fremgår af en modsætningsvis fortolkning af ML § 8, stk. 1, 1. pkt., ligesom det fremgår direkte af lovbemærkningerne til bestemmelsen.

Overdragelsen af tandlægevirksomheden er derfor ikke omfattet af definitionen på en virksomhedsoverdragelse i ML § 8, stk. 1, 3. pkt. - ikke fordi virksomheden ikke drives videre af køberen, som Skatterådet lagde vægt på, men fordi transaktionen falder helt ud af momsloven i medføre af ML § 8, stk. 1, 1. pkt.

Tidligere instans: SKM2018.270.SR.

Skattestyrelsen udsendte på baggrund af afgørelsen SKM2021.208.SKTST.