Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for delvis momskompensation for virksomheder, som er autoriseret hos Fødevarestyrelsen (tidligere veterinærdirektoratet) til at fremstille modermælkserstatninger, eller som importerer modermælkserstatninger fra udlandet og er registreret hos Fødevarestyrelsen. Se ML § 72.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Hvilke virksomheder kan få momskompensation?
 • Satser: Beregning af momskompensation
 • Fødevarestyrelsens kontrol
 • Anmodning om momskompensation
 • Udbetaling af momskompensation
 • Tilbagebetaling af momskompensation.

Lovgrundlag

ML § 72, stk. 1 har følgende ordlyd:

"Der udbetales et beløb på 833 øre pr. kg. modermælkserstatning, der sælges til direkte forbrug her i landet, som delvis kompensation for afgiften efter denne lov. Kompensation ydes til virksomheder, der er autoriseret til fremstilling af modermælkserstatning. Kompensation ydes ligeledes til virksomheder, der erhverver eller indfører modermælkserstatninger fra udlandet, og som er registreret hos veterinærdirektoratet."

Se også

De nærmere regler om udbetaling af momskompensationen findes i momsbekendtgørelsens §§ 22-22.

Hvilke virksomheder kan få momskompensation?

Følgende virksomheder, som sælger modermælkserstatninger til direkte forbrug her i landet, kan få kompensation:

 • Virksomheder, der er autoriseret til fremstilling af modermælkserstatninger af Fødevarestyrelsen
 • Virksomheder, der erhverver (fra andre EU-lande) eller indfører (fra lande udenfor EU) modermælkserstatninger, og som er registreret hos Fødevarestyrelsen.

Satser: Beregning af momskompensation

Der udbetales følgende momskompensation af modermælkserstatninger, der sælges til direkte forbrug her i landet:

 • 833 øre pr. kg. modermælkserstatning, der sælges i pulverform
 • 120 øre pr. liter modermælkserstatning, der sælges i flydende, brugsklar form. 

Se ML § 72, stk. 1.

Beløbet udgør en delvis kompensation for momsen på modermælkserstatningen.

Fødevarestyrelsens kontrol

Fødevarestyrelsen kan foretage kontroleftersyn hos virksomheder, der modtager momskompensation, på tilsvarende vilkår som fastsat for SKATs kontrol af virksomheder. Se ML § 72, stk. 2.

Virksomhedens indehavere og ansatte skal være Fødevarestyrelsen behjælpelig i forbindelse med kontroleftersyn. Se ML § 72, stk. 4.

Se også

Momslovens regler om SKATs kontrol af virksomheder er beskrevet i afsnit A.C.2.2 om kontrolbestemmelser - moms.

Anmodning om momskompensation

Virksomheder, der er berettiget til delvis momskompensation, skal senest d. 10. i hver måned indsende en opgørelse af størrelsen af de leverancer, der fandt sted i den foregående måned, og som virksomheden ønsker momskompensation udbetalt for.  Se momsbekendtgørelsens § 22, stk. 1.

Opgørelsen skal ske på blanket 41.050 "Delvis momsrefusion af modermælkserstatning".

Udbetaling af momskompensation

SKAT udbetaler momskompensationen inden udgangen af den måned, hvori anmodningen er indsendt. Efter ansøgning kan SKAT udbetale et forskud på kompensationsbeløbet. Se momsbekendtgørelsens § 26, stk. 2.

Tilbagebetaling af momskompensation

Det er den sælgende virksomhed, der kan få momskompensation for modermælkserstatninger, som virksomheden sælger til direkte forbrug her i landet.

Hvis købervirksomheden efterfølgende anvender modermælkserstatning, som den sælgende virksomhed har opnået kompensation for, til andet end direkte forbrug her i landet (fx eksport), skal købervirksomheden tilbagebetale kompensationsbeløbet til SKAT. Se momsbekendtgørelsens § 23.

Angivelse af beløb, der skal tilbagebetales, sker på blanket 41.050 "Delvis momsrefusion af modermælkserstatning".