Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan RIM kan fastsætte en afdragsordning efter en konkret betalingsevnevurdering, når særlige forhold taler for det eller hvis skyldneren anmoder om det.

Afsnittet indeholder

 • Regel
 • Skyldner anmoder om en betalingsevnevurdering
 • Særlige forhold
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre
 • Regel

  En afdragsordning skal som hovedregel fastsættes efter tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1. RIM kan dog fastsætte en afdragsordning efter en betalingsevnevurdering frem for efter tabeltrækket,

  1. hvis der er særlige forhold, der taler for det eller
  2. hvis skyldneren anmodet om det.

  Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 6.

  Skyldner anmoder om en betalingsevnevurdering

  Hvis RIM har fastsat en afdragsordning overfor en skyldner efter tabeltrækket i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, og skyldner beder om at få afdragsordningen fastsat på baggrund af en betalingsevnevurdering efter reglerne i inddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 6, så skal RIM foretage en konkret betalingsevnevurdering.

  I den situation kan RIM fastsætte en afdragsordning hos skyldner med det afdrag, som kan fastsættes på baggrund af den konkrete betalingsevnevurdering.

  Se også

 • Afsnit I.1.1.3.6 Ændring af en afdragsordning.
 • Afsnit I.2.4.3 Betalingsevnevurdering, der beskriver, hvordan RIM beregner skyldners betalingsevne efter inddrivelsesbekendtgørelsens kap. 6.
 • Særlige forhold

  De særlige forhold, der skal tale for, at RIM fastsætter en afdragsordning efter en konkret betalingsevnevurdering, skal foreligge på det tidspunkt, hvor RIM beslutter at fastsætte afdragsordningen efter en konkret betalingsevnevurdering.

  Når RIM beder en skyldner om at indsende oplysninger til brug for betalingsevnevurderingen efter kapitel 6 i inddrivelsesbekendtgørelsen, så skal RIM oplyse skyldner hvilke særlige forhold, der fører til, at afdragsordningen skal fastsættes efter en konkret betalingsevnevurdering. Anmodningen skal angive det eller de konkrete forhold, der begrunder, at RIM udtager sagen til betalingsevnevurdering.

  RIM skal i afgørelsen om afdragets størrelse gentage hvilke særlige forhold, der har ført til, at RIM har fastsat afdragsordningen efter reglerne i kapitel 6 i inddrivelsesbekendtgørelsen. RIM skal begrunde, hvorfor der er tale om særlige forhold. Hvis RIM ikke opfylder kravet til en begrundelse, herunder angiver efter hvilke bestemmelser afgørelsen er truffet samt oplyser, hvilke faktiske omstændigheder, der er tillagt vægt, vil afgørelsen være ugyldig. Se SKM2010.779.LSR

  Landsskatteretten har i en række kendelser taget stilling til, hvornår der er tale om særlige forhold.

 • Eksempler på, hvornår der er tale om særlige forhold
  Der er tale om særlige forhold hvis

 • skyldnerens årlige nettoindkomst, der er opgjort efter bestemmelsen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, ligger over den højeste nettoindkomstgrænse i tabellen.
 • sociale eller økonomiske forhold i skyldners husstand, fx skyldners ægtefælles indtægtsforhold, medfører, at skyldners betalingsevne er væsentlig højere eller væsentlig lavere end hans betalingsevne beregnet ud fra skyldners egen nettoindkomst.
 • en skyldners faktiske udgifter, fx til husleje, er meget lave, så skyldnerens betalingsevne i realiteten er højere end betalingsevnen efter tabeltrækket i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1.
 • en fordringshaver efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 1, stk. 1, fortæller RIM om væsentlige ændringer i skyldnerens sociale eller økonomiske forhold, eller beder RIM om, at intensivere inddrivelsen, fordi ændringer i skyldnerens forhold betyder bedre økonomiske forhold. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 1, stk. 2
 • andre forhold efter en konkret vurdering og begrundelse opfylder betingelserne for at være særlige forhold.
 • Se SKM2007.647.SKAT og SKM2007.661.SKAT

  Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

 • Nedenfor angives relevante afgørelser fra Landsskatteretten der forholder sig til begrebet betalingsevnevurdering.

  Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelser

  Afgørelsen i stikord

  Yderligere kommentarer

  Landsskatteretten

  SKM2006.558.LSR

  Et skattecenter havde fastsat en afdragsordning efter en vurdering af skyldnerens betalingsevne efter inddrivelsesbekendtgørelsen. Skattecentret havde ikke nærmere begrundet, hvorfor afdraget var fastsat efter en betalingsevnevurdering efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 3 og ikke efter tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, der ville medføre et mindre afdrag.

  Landsskatteretten udtalte, at det ikke i sig selv kan anses som særlige forhold, at afdrag fastsat efter en betalingsevnevurdering efter kapitel 6 ville være større end afdrag fastsat efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1. Der skal derimod være en nærmere begrundelse for, hvorfor en afdragsordning fastsættes efter en betalingsevnevurdering og ikke efter tabeltrækket i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1. Alene den omstændighed, at en skyldner har en højere betalingsevne end det afdrag, der kan fastsættes efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 1, berettiger ikke RIM til at fastsætte afdraget efter en betalingsevnevurdering. I så fald skulle dette udtrykkeligt være fremgået af bekendtgørelsen.

  SKM2007.617.LSR

  Et skattecenter havde fastsat en skyldners afdrag efter en betalingsevnevurdering, fordi et afdrag fastsat efter tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 1, ikke ville sikre en afvikling af gælden inden for rimelig tid.

  Landsskatteretten udtalte, at efter inddrivelsesbekendt-gørelsen § 5, stk. 3, 2. punktum, kan en afdragsordning fastsættes med udgangspunkt i gældens størrelse, bl.a. hvis dens størrelse tilsiger det. Efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 3, 4. punktum, kan RIM endvidere tiltræde et forslag til afvikling af gælden, hvis forslaget sikrer afvikling af restancen inden for en rimelig tidshorisont.

  Landsskatteretten antog på den baggrund modsætningsvis, at hverken gældens størrelse eller tidshorisonten for afviklingen heraf efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 3, kunne anses som særlige forhold, der talte for, at afdraget på gælden efter en betalingsevnevurdering kunne fastsættes til et højere beløb end efter tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 1.

  SKM2009.89.LSR

  RIMs afgørelse om forhøjelse af afdrag blev anset som ugyldig, idet afgørelsen var mangelfuldt begrundet og RIM havde afslået en anmodning fra skyldneren om et møde.

  SKM2009.608.LSR

  I denne afgørelse udtalte Landsskatteretten, at en afdragsordning kan fastsættes efter en betalingsevnevurdering, hvis skyldneren anmoder herom.

  En skyldners indsendelse af budgetskema til restanceinddrivelsesmyndigheden kunne ikke anses som en sådan anmodning, idet Landsskatteretten anførte, at:

  "Skattecentret opfordrede i afgørelsen om fastsættelse af en afdragsordning efter tabeltrækket i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, klageren til at indsende et budgetskema, såfremt klageren mente, at hans husstand efter den fastsatte afdragsordning efter tabeltrækket ikke havde et rimeligt rådighedsbeløb, eller der var særlige forhold, som klageren mente, at der skulle indgå i vurderingen.

  Denne opfordring kan ikke med rimelighed forstås på anden måde, end at indsendelsen af budgetskemaet sker med henblik på fastsættelse af en afdragsordning med et lavere afdrag end det fastsatte afdrag efter tabeltrækket.

  Klagerens indsendelse af budgetskemaet efter opfordring fra skattecentret kan under disse omstændigheder ikke anses for en anmodning om, at afdragsordningen i stedet fastsættes med et højere afdrag efter en konkret betalingsevnevurdering, der er omfattet af inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 6.

  Efter SKATs fortolkning er afgørelsen et udtryk for en konkret vurdering i en konkret sag.

  Afgørelsen ændrer ikke den udmeldelse der er kommet i SKM2007.647.SKAT

  SKM2010.559.LSR

  En skyldners indsendelse af en anmodning til SKAT om, at en afdragsordning på 3.050 kr. blev nedsat til 1.000 kr. om måneden, ansås ikke for en konkret anmodning om, at afdragsordningen skulle fastsættes efter en konkret betalingsevnevurdering.

  Da skattecentret ikke nærmere havde begrundet, hvilke særlige forhold, der kunne begrunde, at afdraget blev fastsat efter en betalingsevnevur-dering, nedsatte Landsskatteretten derefter det månedlige afdrag til tabeltræk.

  SKM2010.711.LSR

   I denne afgørelse lagde Landsskatteretten vægt på, at det forhold, at et afdrag fastsat efter en betalingsevnevurdering er højere end et afdrag fastsat efter tabeltrækket, ikke i sig selv er et særligt forhold, der kan begrunde, at afdraget  fastsættes efter en betalingsevnevurdering.

  Da skyldneren ikke kunne anses for at have anmodet om, at afdraget blev fastsat efter en betalingsevnevurdering, nedsatte Landsskatteretten afdraget, således at det stemte overens med tabeltrækket

  SKM2010.779.LSR

  Landsskatteretten anså en afgørelse fra SKAT, hvor en afdragsordning blev fastsat ud fra en betalingsevnevurdering og ikke ud fra tabeltrækket, for ugyldig.

  Landsskatteretten lagde vægt på, at afgørelsen ikke opfyldte begrundelseskravet i forvaltningslovens § 24, stk. 1, 1. pkt., idet SKAT ikke havde angivet efter hvilke bestemmelser afgørelsen var truffet. Landsskatteretten lagde desuden vægt på, at begrundelsen ikke indeholdte en sådan kort redegørelse for de faktiske omstændigheder, der var tillagt vægt, og som måtte anses for nødvendig for, at der kunne udledes en meningsfuld begrundelse for, at SKAT havde valgt at fastsætte afdraget ved anvendelse af betalingsevneberegning frem for ved tabeltræk.

  SKM2010.835.LSR Landsskatteretten nedsatte det af SKAT fastsatte afdragsbeløb, da det var højere end det afdrag, SKAT kunne have fastsat efter et tabeltræk.