Dato for udgivelse
13 Dec 2010 08:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Nov 2010 15:29
SKM-nummer
SKM2010.786.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 37A-4544/2008
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Musiker, koncert, lærer, konservatorium
Resumé

Sagen vedrører fradrag for deltagelse i kurser i Alexanderteknik. Alexanderteknik er en særlig teknik, der bl.a. søger at korrigere for uhensigtsmæssige kropslige vaner og holdninger.

Sagsøgeren, der i de pågældende år ernærede sig dels som selvstændig komponist og violinist, dels som kommunalansat violinunderviser, fulgte kurser i Alexanderteknik og ønskede fradrag herfor som en driftsomkostning. Hun gjorde gældende, at teknikken var særlig relevant for scenens folk og i høj grad for violinister, bl.a. da instrumentet ikke blev holdt og spillet på en ergonomisk hensigtsmæssig måde, hvilket var til fysisk gene og forøgede risikoen for fejl.

Retten lagde til grund, at teknikken havde til formål at lære kursisten at anvende sin krop rigtigt, at alle kunne få gavn af teknikken, men også at teknikken var særdeles gavnlig for personer med specielle krav, herunder ved optræden. I overensstemmelse med Skatteministeriets synspunkter fandt Retten det dog ikke godtgjort, at kurset havde til formål at vedligeholde eller ajourføre sagsøgerens faglige viden, ligesom retten fandt, at kurset havde en sådan generel og almen karakter, at der ikke forelå tilstrækkelig forbindelse til sagsøgerens indkomst. Ministeriet blev herefter frifundet.

Reference(r)
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2 E.A.2.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2 E.B.3.4
Henvisning
LV 2011-1 E.B.3.4
Henvisning

LV almindelig del, A.F.1.4

Parter

A
(Advokat Henriette V. Jensen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat William Lindsay-Poulsen)

Afsagt af byretsdommer

H. Fog-Petersen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagsøger, A, har påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet til at anerkende, at sagsøger i indkomståret 2003 har et fradrag for udgifter til Alexanderteknik med kr. 8.050,- kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Sagen har været indbragt for Landsskatteretten, og det hedder i kendelse af 28. april 2008:

"...

Klagen vedrører udgifter til kurset ...... og til kursus i Alexanderteknik.

......

Landsskatterettens afgørelse:

......

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for udgifter til kurset Alexanderteknik selvangivet med 8.050 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Møde mv.

Klagerens repræsentant har haft forhandling med Landsskatterettens sagsbehandler og har haft mulighed for at udtale sig over for rettens medlemmer.

Sagens oplysning:

Klageren blev færdig uddannet som violinist fra konservatoriet i slutningen af 1960'erne. Hun blev herefter videreuddannet i to år i Polen. I starten af 1970'erne gennemførte hun solistklassen og havde debutkoncert. Hun har undervist børn og voksne lige siden, på skoler, musikskoler, højskoler og konservatorier. Som selvlært komponist har hun siden 1972 modtaget flere priser, stipendier og legater og udført bestillingsarbejde. Komponistarbejdet har siden 1980'erne især kredset om elektroakustisk musik.

I 2003 modtog klageren løn som underviser med 33.697,- kr. Indtægter som komponist udgjorde honorar for værket "..." samt arbejdslegat fra Statens Kunstfond, i alt 78.000 kr., indtægter fra KODA med 26.212,- kr., legat fra Dansk komponistforening med 15.302 kr. samt Biblioteksstyrelsen med 100 kr. Samlet set har indkomsterne som komponist udgjort 119.614 kr.

......

Alexanderteknik

F.M. Alexanderteknik er et redskab til at genfinde en bedre balance og friere bevægelser. Ved øget opmærksomhed omkring brugen af sig selv, især vedrørende hoved, hals og ryg, lærer eleven at stoppe ubevidste og uhensigtsmæssige vaner, således at kroppens oprindelige funktion kan genoprettes. Temaerne er i øvrigt "Hovedets betydning for bevægelser" "Medfødte reflekser-automatikken i vores bevægelser", "Den kinæstetiske sans", "Dårlige vaner", "Bryd den onde cirkel" og "Vedligehold en god kropsbrug". Undervisningen gives i lektioner af 30-45 minutters varighed.

Klageren har modtaget 23 lektioner i 2003 i Alexanderteknik hos IL. Betalingen pr. lektion var 350 kr., og den samlede udgift blev 8.050 kr. Lektionerne er fulgt af klageren, dels som violinist, og dels som underviser og for hendes undervisning af eleverne efter samme teknik.

......

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse:

Alexanderteknik

Kurset i Alexanderteknik retter sig til alle, der ønsker at ændre deres kropsholdning og vaner. Teknikken benyttes i forbindelse med klagerens undervisning og som violinist.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden, er af den opfattelse, at klageren ikke over for retten har godtgjort, at Alexanderteknikken er nødvendig for, at hun kan undervise eller spille sin violin. Kurset har desuden ikke direkte tilknytning til klagerens hovedindkomst som komponist.

Kurset er det samme, som der er søgt fradrag for i indkomståret 2000.

Vedrørende indkomståret 2000 har Landsskatteretten fastslået, at der ikke foreligger en tilstrækkelig direkte og konkret sammenhæng mellem klagerens deltagelse i kurset og hendes arbejde som violinist. Kurset blev derfor anset for at være af privat karakter, jf. SKM2006.237.LSR.

Klagerens forhold og kursets indhold er det samme som i indkomståret 2000. Det er således fastslået, at der ikke er tilstrækkelig direkte og konkret sammenhæng mellem klagerens deltagelse i kurset og hendes arbejde som violinist og underviser, jf. SKM2006.237.LSR.

Udgiften er derfor ikke fradragsberettiget i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Et retsmedlem mener, at der kan gives fradrag for udgifterne i henhold til statskattelovens § 6, stk. 1, litra a, da Alexanderteknikken først og fremmest er beregnet til scenens folk, herunder musikere.

Det er en vigtig forebyggende teknik. Teknikken er af direkte betydning for klagerens undervisning, da hun benytter teknikken i den forbindelse. Der er således en sammenhæng til klagerens indkomsterhvervelse som underviser og til klageren som violinist.

I overensstemmelse med stemmeflertallet stadfæster Landsskatteretten skatteankenævnets afgørelse på dette punkt.

..."

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af sagsøger og vidneforklaring af IL, SL og MM.

Sagsøger har forklaret, at hun er uddannet som violinist og virker som komponist. Hun har taget en masteruddannelse inden for bl.a. elektronisk musik. Hun underviser og fremfører sine værker som violinist ved koncerter.

Det var det samme i 2003.

Når hun komponerer dels akustisk og elektroakustisk, foregår det sidste ved computeren. Her laver hun forskellige optagelser af violiner, og lydene bearbejder hun på computeren. Ved de akustiske kompositioner anvender hun sine musikalske evner.

Alexanderteknikken er en bevægelsesteknik, der hjælper til at balancere og udvide bevidstheden i skelettet. Når man "trækker sig sammen", så kan man modvirke generne herved ved hjælp af Alexander teknikken. Teknikken forebygger også arbejdsskader, forbedrer præstationen og bruges ligeledes til at give eleverne gode vaner.

Det er ikke en behandlingsform. Man kan hører på violinen, hvis man er anspændt. Tonen bliver mere spids.

Sagsøger modtog undervisning i teknikken hos IL. Ved timens begyndelse blev hun spurgt, hvordan hun havde det. De lavede herefter forskellige øvelser herunder i, hvordan man sidder og står. Der er en stilling, monkey, der udgangspunktet for nogle øvelser.

Derefter blev hun lagt på en briks og fik lagt nogle bøger under hovedet, hvorefter IL foretog nogle lette berøringer med hånden, så sammentrækningerne blev bevæget til en større udvidelse. Man får herved en bedre balance i kroppen, og der sker en udvidelse.

Man bliver også mere udholdende. Hendes violin har været med ved undervisningen, men læreren er ikke musiker.

Der foreligger ikke nogen kursusbeskrivelse. Det er privat undervisning. Hun har modtaget undervisning i ca. 10 år. De seneste år har hun dog ikke modtaget undervisning. Hun er ikke uddannet i teknikken. Hun får ikke noget kursusbevis.

Hun bruger teknikken over for sine elever, og hun kan ved hjælp af teknikken lære dem, hvordan de står mest hensigtsmæssigt, og hvordan de holder ryg, hoved og violin på en måde, så de kan yde mest og så, at de ikke ødelægger deres holdning.

I 2003 underviste hun 200 lektioner samt 30-40 sammenspilstimer. Det er ikke et krav, at man anvender Alexanderteknikken i sin undervisning. Det betales ikke af arbejdsgiver.

Det tilbydes som et kropsfag ved konservatorier, det gælder også andre vestlige lande.

Hendes kolleger bruger også teknikken. Det gælder også de meget store stjerner.

Hun kan anvende Alexanderteknikken i sit privatliv. Men hun gør det nok ikke tilstrækkeligt.

Hun ville ikke selv betale for undervisningen, hvis hun ikke skulle bruge det i sit arbejdsliv.

Landsskatterettens afgørelse blev ikke indbragt for byretten. Hun spurgte sit forbund, der dengang ikke var musikerforbundet, om sagen skulle indbringes for domstolene, men hun fik ikke noget svar, før det var for sent.

Hendes arbejdsgiver var dengang kommunens Musikskole og ...1 Gymnasium.

Ved undervisningens begyndelse underviste hun først eleverne i at stå rigtigt på gulvet og at tage violinen rigtigt og lægge den rigtigt samtidigt med, at kroppen har den rigtige holdning. Dernæst begyndte selve undervisningen i spillet. Men hele tiden var hun opmærksom, at eleverne stod rigtigt, holdt violinen rigtigt, og at de havde den rigtige holdning.

De elektroniske kompositioner er hendes speciale. Hun skriver på nodeark og sidder ved computeren og optager ved hjælp af mikrofonerne.

Hun har ofte givet solokoncerter. Men på et tidspunkt tog undervisningen og komponisterhvervet over. Hun har også spillet i orkester i 1980'erne og 1990'erne.

Hun må øve sig hver dag for at holde formen, men hun spiller nok lidt mindre, når hun underviser og komponerer, end da hun alene gav koncerter.

Da hun tog undervisning i Alexander teknikker, blev der fokuseret på hendes venstre skulder, fordi den som følge af de mange års spil var slidt.

Hun bruger teknikken som komponist for at bevare bevidstheden om at sidde rigtigt, bevæge sig rigtigt og ikke at holde for fast i bordet.

Arbejdsgiverne blandede sig ikke i hendes arbejde, og han er ikke så interesseret i en som hende.

Vidnet IL har forklaret, at hun er uddannet i Alexander teknik.

Hun blev uddannet i 1984 - 1987.

Hun har arbejdet med teknikken, men er nu blevet pensioneret fra sin forretning, men arbejder på pastoraleseminaret.

Teknikken er en hoved- og halsteknik, der går ud på at forlænge hvirvelsøjlen, så man "koder rigtigt ind i nervebaner og muskler."

Musikere anvender også teknikken, og hun har undervist sagsøger. Hendes elever er typisk mennesker, der optræder, idet der stilles mange krav der. Men hun har også undervist skuespillere og dansere og også mange præster.

Man kan anvende teknikken i sit privatliv for at blive god nok, når man optræder.

I den typiske lektion begynder eleven med den stående stilling, hvor de arbejder med hoved-, hals- og rygsøjleforbindelsen, med bækkenet, benene og med vejrtrækningen. Derfra bliver det praktisk med en stol, som de bruger til at undervise i, hvordan man bedst sætter sig ned, hvordan man bøjer benene, og hvordan det påvirker hvirvelsøjlen. Derpå korrigeres den siddende stilling, og der arbejdes også med armene og med, hvordan hvirvelsøjlen reagerer, når man bevæger armene. Derefter er det den liggende stilling, der frigør nervesystemet mest muligt. I den stilling kan man frigøre mere, idet man ikke selv skal holde balancen. De arbejder med tankeretninger for at frigøre kroppen. Det er en meget bevist handling at blive undervist heri. Derefter arbejder de med gang. Nogle gange er der også noget ekstra arbejde med armene.

Man bliver bedre til at økonomisere med sine kræfter. Når man spænder længe, påvirker det sanseapperaterne negativt, og man skal have undervisning for at frigive sanserne.

Teknikken bliver brugt til violinspil til at lære at gå og sidde rigtigt og til at bruge armene og spille.

Sagsøger fik ikke et kursusbevis, og hun blev ikke uddannet i at undervise og behandle andre.

Alle kan få gavn af teknikken. Man skal hele tiden bruge sin krop rigtigt. Men når man har nogle specielle krav som optræden, så er teknikken rigtig god.

Teknikken har fokus kroppen og undervisningen sker kun af en person ad gangen, undervisningen er tilrettet til den pågældende.

Vidnet er certificeret i undervisning af andre i teknikken.

Hun underviser ikke i andet, men har taget andre kurser herunder i psykologi.

Hun kender sagsøger gennem sit professionelle virke.

Det tager tre år at blive uddannet i teknikken.

Vidnet SL har forklaret, at hun er uddannet som violinist. Hun arbejder på ...2 Musikkonservatorium. Hun har kendt teknikken, siden hun lærte sin mands far at kende, han var en berømt musiker, men som måtte opgive sin karriere som følge af sygdom. Han gik til undervisning i teknikken, og hun har selv anvendt teknikken i ca. 25 år.

Hun bruger teknikken hele tiden, når hun arbejder. Når hun spiller, bruger hun nakke, skuldre og arme samtidigt, og anvendelse af teknikken er en integreret del af hendes spil, ellers vil det på sigt forhindre hende i at spille godt. Anvendelse af Alexanderteknikken forbedrer hendes proformance.

Hvis hun bliver anspændt, går det ud over hendes spil, violinspil er meget beslægtet med sang. Hun var på et tidspunkt nervøs, når hun spillede, og det bevirkede, at buen rystede. Det har hun fået has på ved hjælp af teknikken.

Teknikken er ikke et fag på konservatoriet. Men det er det i andre lande.

Mange andre musikere anvender teknikken.

Hun underviser ikke i teknikken. Det er en proformers teknik.

Hun kender kun sagsøgte meget lidt.

Vidnet MM, har forklaret, at hun er uddannet som violinist. Hun underviser i Alexanderteknik. Det tager tre år at blive uddannet heri.

Hun har mange musikere som elever ca. 65%. De fleste kommer som følge af problemer med at udøve deres erhverv. Der kommer dog også få andre.

Det er sædvanligt, at violinister bruger teknikken, deres spil stiller store krav til holdning, armene og hænderne. Hvis man ikke bruger teknikken, får udøveren ofte uhensigtsmæssige arbejdsstillinger

Anvendelse af Alexanderteknikken kan medvirke til, at man bliver en bedre violinist.

Hun har selv været ansat på det ...3 Konservatorium og på konservatoriet i ...4 og i England.

Men i England er det en integreret del af uddannelsen på alle uddannelsesinstitutioner at lære at anvende teknikken i de studerendes virke.

Alle kan få gavn af teknikken.

Parternes synspunkter

Sagsøger har i sit påstandsdokument af 14. september 2010 anført

At sagsøgers udgift til undervisning i Alexanderteknikken er fradragsberettiget i indkomståret 2003, idet der er en direkte forbindelse med udgiften og sagsøgers indtægtserhvervelse.

Sagsøger har endvidere gjort gældende, at Alexanderteknik i helt særlig grad er beregnet til scenens folk, herunder musikere og komponister, for at modvirke de særlige belastninger, som aktiv musikudøvelse som violinist samt ved komponering af musiske værker påfører kroppen. Der gøres endvidere gældende, at der foreligger en direkte og konkret sammenhæng mellem sagsøgers deltagelse i undervisning i Alexanderteknik og sagsøgers indkomstskabende arbejde, som underviser, komponist og violinist, idet sagsøger benytter teknikken som udøvende violinist, i forbindelse med komponering af musiske værker samt ved sagsøgers undervisning.

Det gøres gældende, at det er nødvendigt for en udøvende violinist og komponist at vedligeholde teknikken under kyndig vejledning og hjælp, for at undgå tilbagefald i uhensigtsmæssige vanemønstre.

Sagsøgte har i sit påstandsdokument af 28. juli 2009 gjort gældende, at de af sagsøgeren afholdte udgifter til deltagelse i 23 lektioner i Alexanderteknik i indkomståret 2003 ikke er fradragsberettigede i medfør af statsskattelovens § 6, stk. l, litra a.

Det er en betingelse for, at sagsøgeren kan opnå fradrag for udgifterne som driftsomkostninger, at udgifterne er anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten. Fradragsretten er således forbeholdt udgifter, der har en konkret og direkte driftsmæssig begrundelse.

Bevisbyrden for, at der eksisterer en sådan tilknytning til den af sagsøgeren udøvede erhvervsvirksomhed, påhviler sagsøgeren. Det gøres gældende, at sagsøgeren ikke har løftet denne bevisbyrde. Herunder bemærkes, at sagsøgeren ikke har opfyldt sagsøgtes opfordring 1 om at fremlægge en kursusbeskrivelse eller lign, for det forløb, sagsøgeren har deltaget i hos underviser IL, og opfordring 2 om at beskrive en sædvanlig lektion hos samme underviser. Sagsøgeren har således ikke dokumenteret, at kursets formål og indhold har haft en konkret og direkte driftsmæssig forbindelse til indkomsterhvervelsen.

Alexanderteknik er en træningsteknik, der retter sig til alle, der ønsker at ændre deres kropsholdning og vaner. Lektioneme i Alexanderteknik er ikke en forudsætning for, at sagsøgeren kan varetage sine erhverv som underviser og komponist, men ses snarere at være begrundet i opfyldelsen af sædvanlige menneskelige behov. Der foreligger således ikke en tilstrækkelig direkte og konkret sammenhæng mellem sagsøgerens deltagelse i lektionerne og hendes arbejde som underviser og komponist.

Sagsøgerens udgifter til lektioner i Alexanderteknik er på denne baggrund private udgifter, der kan sidestilles med udgifter til andre dagligdags fornødenheder som tøj, mad, motion, sundhed, bolig m.v.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan driftsomkostninger, dvs. udgifter som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, fradrages.

Efter de afgivne forklaringer finder retten, at kurserne har til formål, at kursisten lærer at bruge sin krop rigtigt, at teknikken gavner alle, og når man har nogle specielle krav som optræden, så er teknikken særdeles gavnlig.

Herefter finder retten ikke, at sagsøger har godtgjort, at kurserne har til formål at vedligeholde og ajourføre sagsøgers faglige viden, og retten finder, at kurserne har en sådan generel og almen karakter, at de ikke er tilstrækkeligt tæt relateret til sagsøgers indkomst.

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes derfor.

Efter sagens udfald betaler sagsøgte sagens omkostninger til sagsøger med 11.500 kr., hvoraf 500 kr. udgør retsafgiften og 11.000 kr. udgør et beløb til dækning af udgiften til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage betaler sagsøger, A, sagens omkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet, med kr. 11.500.