Indhold

Fra 1. januar 2009 skal fastsættelse af afdragsprocenten ske på baggrund af oplysninger fra indkomstregistret (eIndkomstdata). Dette afsnit beskriver, hvordan RIM opgør den årlige indkomst og hvilke oplysninger RIM benytter.

Afsnittet indeholder:

 • Opgørelse af den årlige indkomst
 • Ændring i nettoindkomstbegrebet pr. 1. januar 2009
 • Hvorfra skal indkomstoplysningerne hentes?
 • Data fra eIndkomst
 • Data i eIndkomst - hvilken månedbruges, når RIMopgør den årlige indkomst 

Opgørelse af den årlige indkomst

Som hovedregel skal RIM fastsætte afdragsordninger som en procentdel (afdragsprocent) af den årlige indkomst (tabeltræk).

Den årlige indkomst opgøres som:

Den årlige bruttoindkomst

 •  inkl. indtægter nævnt i inddrivelsesbekendtgørelsens § 12

 Fratrukket

 • arbejdsmarkedsbidrag
 • pensionsindbetalinger nævnt i inddrivelsesbekendtgørelsen § 14, stk. 4, nr. 2a
 • SP-bidrag, ATP
 • Skat

= den årlige indkomst

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

RIM skal være opmærksom på, at A-indkomst, som er fritaget for lønindeholdelse efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 12, indgår i opgørelsen af nettoindkomsten og dermed i fastlæggelsen af skyldners betalingsevnevurdering.

 

Ændring i nettoindkomstbegrebet pr. 1. januar 2009

Efter 1. januar 2009 benytter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1 begrebet "årlig bruttoindkomst" i modsætning til tidligere, hvor begrebet "årlig nettoindkomst" blev anvendt.

Ændringen betyder ikke, at afdragsprocenten og/eller lønindeholdelsesprocenten nu skal fastsættes efter skyldners årlige bruttoindkomst.

Ændringen betyder alene, at

 • positiv kapitalindkomst

ikke længere skal indgå i opgørelsen af indkomsten.

Bemærk

I inddrivelsesbekendtgørelsens § 31, stk. 2, benyttes begrebet "nettoindkomst", som er det samme indkomstbegreb, som defineres i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Hvorfra skal indkomstoplysningerne hentes ?

RIM opgør en skyldners årlige indkomst efter følgende princip:

 • Hovedregel: data fra indkomstregistret (eIndkomst). Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 4
 • Undtagelse 1: fra seneste årsopgørelse, hvis der ikke foreligger oplysninger i indkomstregistret, på grund af, at indkomsten helt eller delvist ikke er indberettet. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 5, 1.pkt., 1. led.
 • Undtagelse 2: fra seneste årsopgørelse, hvis en væsentlig del af indkomsten består af B-indkomst. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 5, 1. pkt., 2.led.

Oplysningerne fra årsopgørelsen skal derfor anvendes, når:

 • der alene er indberettet B-indkomst, eller ingen indkomst.
 • der er indberettet B-indkomst i den valgte måned og den udgør mere end 25 % af den samlede indkomst.
 • den seneste årsopgørelse viser overskud af virksomhed før AM-bidrag og SP-bidrag.
 • den seneste årsopgørelse viser underskud i virksomhed/udlejningsejendom.
 • den seneste årsopgørelse viser over-/underskud af udenlandsk virksomhed.

RIM skal ved opgørelse af årsindkomsten efter årsopgørelsen bruge oplysningerne i TastSelv - Selvbetjening restancer. Se SKM2008.5.SKAT

 • Undtagelse 3: RIM kan fastsætte en afdragsordning med udgangspunkt i gældens størrelse, hvis der på grund af manglende slutligning ikke er oplysning om skyldners indkomst. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 5, 2. pkt.

Data fra eIndkomst

RIM skal fastsætte en skyldners indkomst på baggrund af data i eIndkomst, når hele skyldners indkomst er indberettet til indkomstregistret.

Skyldners årsindkomst opgøres på baggrund af én måneds indkomst ganget med 12.

RIM beregner skyldners månedlige afdragsbeløb på baggrund af seneste måneds indkomst omregnet til årsindkomst. Den måned, som danner grundlag for beregningen er:

Hvis

 Så

indkomsttyperne er ens i den seneste måned og den forudgående måned, men skyldner har ikke samme indkomst før skat i de 2 måneder

skal RIM anvende den måneds indkomst, hvor indkomsten er lavest.

Se inddrivelsesbekendgørelsens § 5, stk. 4 og § 8, stk. 4

indkomsttyperne er ikke ens i den seneste måned og den forudgående måned

skal RIM anvende den senest afsluttede måned til beregning af en skyldners årsindkomst

Bemærk

Indkomsttype(r) er de(n), der er anvendt ved indkomstregistreringen.

Data i eIndkomst - hvilken måned bruges, når RIM opgør den årlige indkomst:

En måneds indkomst er:Den afsluttede A-skattemåned som indkomsten er placeret i af eIndkomst.

Seneste måned er:
Ved udtræk fra eIndkomst er seneste måned = udtræksmåned minus 2 måneder.
Eksempel: Ved udtræk i november 2009 er seneste måned september 2009.

Forudgående måned er:
Ved udtræk fra eIndkomst er forudgående måned = udtræksmåned minus 3 måneder.
Eksempel: Ved udtræk i november 2009 er forudgående måned august 2009.

Det er nødvendigt at have denne regel, da der skal være stor sikkerhed for, at alle indberetninger er på plads, inden en måneds data systemmæssigt udtrækkes til i beregningen.

SKAT skal ved opgørelse af årsindkomsten i henhold til oplysninger fra indkomstregistret anvende oplysningerne i TastSelv - Selvbetjening restancer. I Selvbetjening restancer vil valg af relevant måned ske automatisk.

Se også
Se SKM2009.20.SKATafdragsordninger og lønindeholdelser for en uddybning af, hvordan RIM opgør den årlige indkomst.