Dato for udgivelse
01 dec 2010 11:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 sep 2010 11:26
SKM-nummer
SKM2010.770.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
09-03508
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Tonnageskat
Emneord
Tonnagebeskatning, koncern
Resumé
Salg af rederivirksomhed i et K/S til koncernforbundent selskab, der som følge af salget blev skattepligtigt til Danmark efter selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a, gav ikke adgang til at vælge tonnagebeskatning fra salgstidspunktet, da det i 2002 var besluttet, at rederivirksomheden ikke skulle beskattes efter tonnageskatteloven.
Reference(r)

Ligningsloven § 2, stk. 2
Selskabsskatteloven §§ 31, 31 A og 32
Tonnagebeskatningsloven § 3, stk. 1

Henvisning

Ligningsvejledning 2011-1 S.C.8.1.5

Landsskatterettens afgørelse
SKAT har nægtet selskabet at blive beskattet efter tonnageskatteloven.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger
H1 GmbH (selskabet) ejes af H2 Holding, der endvidere er det ultimative moderselskab for H3 GmbH.

Selskabet blev registreret i Danmark i marts 2009 med startdato den 1. januar 2007.

H4 A/S, er administrator for såvel selskabet som for H3 GmbH.

H3 GmbH har ejet 50 % af andelene i H5 K/S, og var som følge heraf omfattet af skattepligt til Danmark, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a. De øvrige 50 % var ejet af et selskab i H4-koncernen.

H5 K/S driver rederivirksomhed. H3 GmbH valgte i 2002, at aktiviteten i H5 K/S ikke skulle omfattes af tonnageskatteordningen.

Ved et brev af 12. juni 2009 til skattecentret anmodede selskabets revisor om genoptagelse af skatteansættelsen for 2007 for såvel selskabet som for H3 GmbH. Genoptagelsesanmodningen begrundes med, at selskabet ifølge en købsaftale af 2l. december 2006 pr. 1. januar 2007 har købt andelene i H5 K/S af H3 GmbH. Aftalen er underskrevet af samme person for begge selskaber. I brevet oplyses, at H4 A/S først er blevet bekendt med aftalen i 2009, hvorfor der i 2007 har været indberettet skattepligtig indkomst for det forkerte selskab.

Samtidig med overdragelsen af andelene indgik de to selskaber en formidlingsaftale, hvorefter H3 GmbH fra den 1. januar 2007 i relation til de overdragne andele udadtil skal handle i eget navn, men indadtil skal handle for selskabets ansvar og risiko.

H3 GmbH har efter salget ingen aktivitet i Danmark.

Efter overtagelsen af andelene i H5 K/S blev selskabet skattepligtigt til Danmark efter selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a. Selskabet indgår ikke i sambeskatning.

Selskabet har ikke tidligere selvangivet for indkomståret 2007. Selskabet har fremsendt selvangivelse, hvor den skattepligtige indkomst er opgjort efter reglerne i tonnageskatteloven.

SKATs afgørelse
Selskabet omfattes ikke af tonnageskatteloven, da H3 GmbHs valg om ikke at være omfattet af tonnageskatteloven i indkomståret 2002 er gældende for hele koncernen.

Den omstændighed, at der i loven anføres: "herunder udenlandske sambeskattede rederier, jf. selskabsskattelovens §§ 31, 31 A og 32" betyder ikke, at der gælder særlige regler for disse. Formuleringen er alene en uddybning af, at også disse er omfattet af koncernbegrebet.

Ifølge ligningslovens § 2 er der tale om en koncern, hvis et selskab besidder flertallet af de stemmeberettigede aktier i et eller flere andre selskaber. Det samme gælder, hvis moderselskabet sammen med et datterselskab gennem aktiebesiddelse eller på anden måde behersker et andet selskab.

H3 GmbH etablerede ved købet af andele i H5 K/S fast driftssted i Danmark, og blev som følge heraf skattepligtig til Danmark, jf. selskabsskatteloven § 2, stk. 1 litra a. Da der var tale om rederivirksomhed, var der mulighed for at vælge at blive omfattet af tonnageskatteloven, jf. tonnageskattelovens § 1.

Efter tonnageskattelovens § 3, stk. 1, skal samtlige koncernforbundne rederier træffe samme valg. Valget træffes ifølge tonnageskattelovens § 2, stk. 2, for en periode af 10 år.

Hverken i loven eller i forarbejderne sondres mellem danske koncernforbundne og udenlandske koncernforbundne. Der anvendes alene betegnelsen samtlige koncernforbundne rederier.

Det er ikke i overensstemmelse med loven og dens forarbejder, at en udenlandsk koncern skal kunne pendle ind og ud af den danske tonnageskatteordning.

Fravalg af tonnagebeskatning og dermed bindingsperioden på 10 år må gælde al rederivirksomhed som den udenlandske koncern har eller ville have haft i kraft af datterselskaber, faste driftssteder eller ledelsens placering i Danmark.

Koncernen valgte for indkomståret 2002, at det faste driftssted ikke skulle omfattes af tonnageskatteloven. Dette valg er gældende i 10 år for de enheder/faste driftssteder m.m. i koncernen, der driver rederivirksomhed i Danmark. Det er ikke muligt at omgøre dette valg, da lovændringen herom ikke er trådt i kraft.

Ved H3 GmbHs salg af andelene i H5 K/S til selskabet i 2007, bliver sidstnævnte bundet af koncernens valg. Selskabet kan således ikke omfattes af tonnageskatteordningen for 2007.

Klagerens påstand og argumenter
Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at selskabet kan omfattes af tonnageskatteloven, da selskabet efter selskabsskattelovens §§ 31, 31 A eller 32 aldrig har været sambeskattet med H3 GmbH.

Af tonnageskattelovens § 3, stk. 1, fremgår følgende:

"Når et rederi udøver bestemmende indflydelse over eller hvorover der udøves en bestemmende indflydelse af et andet rederi, eller når samme fysiske eller juridiske personer udøver bestemmende indflydelse over flere rederier, skal samtlige således koncernforbundne rederier, herunder udenlandske sambeskattede rederier, jf. selskabsskattelovens § 31, 31 A og 32, træffe samme valg, for så vidt angår anvendelse af tonnageskatteordningen. Dog kan rederier undlade at træffe samme valg, når de ikke har fælles ledelse eller driftsorganisation, og de ikke driver virksomhed inden for beslægtede forretningsområder. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder som omhandlet i ligningslovens § 2, stk. 2."

Den 1. januar 2007 erhvervede selskabet anparter i H5 K/S fra H3 GmbH. H3 GmbH udtrådte ved salget af H5 K/S af dansk skattepligt, da H3 GmbH ikke længere driver rederivirksomhed i Danmark, og selskabet indtrådte i dansk skattepligt, da dette selskab hermed påbegyndte rederivirksomhed i Danmark.

Selskabet og H3 GmbH er ejet af samme ultimative moder i Tyskland. Moderselskabet har valgt tonnagebeskatning efter tyske regler.

Ifølge tonnageskattelovens § 3, stk. 1, skal samtlige koncernforbundne rederier, herunder udenlandske sambeskattede rederier, jf. selskabsskattelovens §§ 31, 31 A og 32, træffe samme valg.

Selskabet og H3 GmbH er ikke udenlandske sambeskattede rederier, jf. selskabsskattelovens §§ 31, 31 A og 32, og skal således ikke træffe samme valg, jf. tonnageskattelovens § 3, stk. 1. Selskabet er derfor ikke bundet af H3 GmbHs fravalg af tonnageskatteloven, og selskabet kan derfor vælge anvendelse af tonnageskatteloven fra og med indkomståret 2007.

SKAT anfører som begrundelse for afslaget, at "den omstændighed, at der i loven anføres: "herunder udenlandske sambeskattede rederier, jf. selskabsskattelovens §§ 31, 31 A og 32" betyder ikke efter SKATs opfattelse, at der gælder særlige regler for disse".

Hvis lovens ord ikke skal tages for dens ordlyd, men betyde, at hele koncernen også udenlandske ikke sambeskattede, er bundet af valget, vil det enten betyde, at de tyske selskaber, som har valgt tonnagebeskatning i Tyskland, ikke kan anvende reglerne om tonnagebeskatning i Tyskland, fordi en dansk filial ikke har valgt tonnagebeskatning, eller at den danske filial er bundet af, at det tyske moderselskab har valgt tonnagebeskatning.

Repræsentanten er således fuldstændig enig med SKAT i, at der ikke gælder særlige regler, men at reglerne kun gælder udenlandske sambeskattede rederier. Selskabet og H3 GmbH har aldrig været sambeskattede efter selskabsskattelovens §§ 31, 31 A og 32, hvorved H3 GmbHs fravalg af tonnagebeskatning ikke kan påvirke selskabets tilvalg af ordningen.

Endvidere bemærkes, at tonnageskattelovens § 1 kun omfatter selskaber m.v., der er skattepligtige til Danmark efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2, eller stk. 6, og som udøver rederivirksomhed. Endvidere omfatter loven selskaber, der er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, som er hjemmehørende i en EU-medlemsstat og som udøver rederivirksomhed.

H3 GmbH var indtil udgangen af 2006 omfattet af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, og dermed af tonnageskattelovens regler om til- og fravalg, jf. lovens § 2.

Selskabet blev skattepligtigt til Danmark den 1. januar 2007 i henhold til selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, men har ikke tidligere været skattepligtigt til Danmark, og har dermed ikke tidligere været omfattet af tonnagebeskatning, jf. lovens § 1.

Da H3 GmbH udtrådte af dansk skattepligt i 2006 og selskabet indtrådte i 2007, har de to selskaber på intet tidspunkt været omfattet af loven samtidig. Dermed er det valg H3 GmbH traf i 2002 ikke bindende for selskabet, jf. tonnageskattelovens § 3. Denne omfatter således kun selskaber, der er omfattet af tonnageskattelovens § 1 og udenlandske sambeskattede rederier.

Endelig bemærkes, at tonnageskatteloven giver flere muligheder for at vælge tonnageskat, selv om dette i første omgang blev valgt fra. F.eks. kan en koncern, der ikke har valgt at blive omfattet af tonnageskat, købe et tonnagebeskattet selskab, hvorefter hele koncernen vil blive omfattet. Hvis en person har K/S-andele, kan disse også omdannes til et selskab efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse og i medfør af tonnageskattelovens § 5 kan man herefter vælge, at selskabet skal omfattes af tonnageskatteloven, hvorefter hele koncernen bliver omfattet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Det er ubestridt, at H1 GmbH, H3 GmbH og H2 Holding er koncernforbundne selskaber efter ligningslovens § 2, stk. 2.

Det fremgår af tonnagebeskatningslovens § 3, stk. 1, at koncernforbundne rederier skal træffe samme valg, for så vidt angår anvendelse af tonnageskatteloven. Som bestemmelsen er formuleret, omfatter den alle koncernforbundne rederier inklusive udenlandske sambeskattede rederier efter selskabsskattelovens §§ 31, 31 A og 32. Der er således ikke grundlag for at læse bestemmelsen sådan, at den kun skulle omfatte udenlandske sambeskattede rederier. Landsskatteretten er derfor enig med SKAT i, at H3 GmbHs valg i 2002 om ikke at være omfattet af tonnagebeskatning er bindende for koncernen, herunder også for H1 GmbH, der derfor ikke kan vælge at blive omfattet af ordningen for 2007.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.