Dato for udgivelse
29 Nov 2010 13:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Nov 2010 13:17
SKM-nummer
SKM2010.752.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
2010-001-0014
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat + Afgift + Inddrivelse + Ejendomsvurdering + Moms og lønsumsafgift + Told + Straf
Overemner-emner
Byggeri + Motorkøretøjer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsgrundlag + Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelse + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momspligt + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + IT-løsninger for moms + Andet om moms + Generelt om punktafgifter + Arv og gaver + Energi og kuldioxid + Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer + Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Miljøafgifter + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift + Tinglysningsafgift + Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Tobak mv. + Øl, vin og spiritus + Glødelamper og elek. sikringer + IT-løsninger for afgifter + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Dødsboer (skat) + Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Udenlandsk indkomst + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Selskabsbeskatning + Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Tonnageskat + Transfer pricing + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Afskrivninger og fradrag + Dødsboer (ejendomme) + Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsskat + Erhvervsejendomme + Ekspropriation + Køb + Salg + Udleje og bortforpagtning + Ejendomme i udlandet + IT-løsninger for ejendomme + Angivelse og betaling + Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligt + Indkomstarter + Arbejdsgiverkontrol + Regnskabsbestemmelser + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Udenlandsk arbejdskraft + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Forsendelse og transitering + Erhvervsmæssig import + Særlige procedurer + Varemærkeforfalskning + Oprindelse + Tarifering + Eksport og proviantering + Kontingenter + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Told - efterkontrol + Autoriseret Økonomisk Operatør (AEO) + IT-løsninger for told + Afdragsordninger og henstand + Akkordordninger + Betalingsstandsning og konkurs + Forældelse + Eftergivelse og gældssanering + International inddrivelse + Lønindeholdelse + Tvangsauktion + Udlæg + Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige + IT-løsninger for restancer + Kontrolbestemmelser + Processuelle bestemmelser + Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Renter og gebyrer + Straf + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner
Emneord
Forbehold, genoptagelse, anmodning, TastSelv
Resumé

Styresignalet er indarbejdet i Den Juridiske Vejledning, og ophævet. Det forklares i styresignalet, at SKAT som udgangspunkt ikke kan tage forbehold om senere bebyrdende ændring af et spørgsmål, når der i forhold til dette spørgsmål er truffet afgørelse om genoptagelse efter anmodning fra en borger/virksomhed. Dette gælder, uanset om anmodningen drejer sig om skat, afgift, told eller ejendomsvurdering. Er der derimod tale om, at en borger benytter TastSelv til at ændre sin skatteansættelse, kan og bliver der i den efterfølgende årsopgørelse taget forbehold om, at SKAT efterfølgende kan ændre ansættelsen også vedrørende de ændringer, som borgeren har tastet ind.

Hjemmel
Skatteforvaltningsloven
Reference(r)

Skatteforvaltningsloven

SKM2009.241.SKAT

Henvisning
Den Juridiske vejledning 2010-2, afsnit A.A.5
Henvisning

Den Juridiske vejledning 2010-2, afsnit A.A.8.2.1.2.2

Dette styresignal er indarbejdet i Den Juridiske Vejledning. Styresignalet er ophævet på baggrund heraf. 

  1. Grundlæggende forvaltningsretlige principper om forbehold i afgørelser om genoptagelse efter anmodning.

a)      Hovedreglen er, at der ikke kan tages forbehold i en afgørelse om genoptagelse efter anmodning.

 

Efter de grundlæggende forvaltningsretlige principper er det udgangspunktet, at en myndighed ikke kan tage forbehold om senere bebyrdende ændring af en afgørelse om genoptagelse, der er truffet efter anmodning fra en borger eller virksomhed.

Det vil typisk være tilfældet, når der skriftligt er indsendt en anmodning - f.eks. brev eller mail - eller hvis der ved en personlig henvendelse medbringes bilagsdokumentation.

I visse tilfælde kan myndigheden foretage en efterfølgende bebyrdende ændring, helt uafhængigt af, om der er taget forbehold, se punkt c nedenfor.

 

Ved andre personlige henvendelser, herunder telefoniske henvendelser, der drejer sig om genoptagelser af skatteansættelser, samt genoptagelse via TastSelv gælder der særlige retningslinjer - se nedenfor i afsnit 2 og 3.

 

Baggrunden for hovedreglen om, at der ikke kan tages forbehold i en afgørelse om genoptagelse er en afledet virkning af, at en begunstigende forvaltningsafgørelse ikke kan tilbagekaldes med tilbagevirkende kraft. Synspunktet er her, at borgeren/virksomheden har ret til at forvente, at myndigheden har foretaget en sædvanlig sagsbehandling af det specifikke spørgsmål, inden der er truffet afgørelse.

Dette udgangspunkt gælder, uanset om anmodningen drejer sig om skat, afgift, told eller ejendomsvurdering.

 

Bemærk, at det med respekt af fristreglerne er muligt efterfølgende at foretage bebyrdende ændring af andre spørgsmål, som ikke er omfattet af anmodningen om genoptagelse. Hvis anmodningen omfatter hele ansættelsen, er efterfølgende ændringer betinget af, at betingelserne under punkt c nedenfor er opfyldt.

b)      Undtagelser hvor der kan tages forbehold.

 

Der kan undtagelsesvis forekomme situationer, hvor SKAT med respekt af skatteforvaltningslovens generelle fristregler - herunder den korte ligningsfrist - kan tage forbehold om senere ændring af det specifikke spørgsmål, der er taget stilling til i en afgørelse om genoptagelse efter anmodning. Som eksempler på sådanne undtagelsessituationer kan nævnes følgende eksempler:

 

når SKAT som følge af manglende selvangivelse/angivelse har foretaget en skønsmæssig ansættelse, og borgeren/virksomheden efterfølgende afgiver oplysninger. Her kan SKAT uden forudgående vurdering foretage ansættelse på grundlag af de modtagne oplysninger og samtidig  tage forbehold om, at der inden udløbet af fristerne i skatteforvaltningsloven kan blive tale om efterfølgende vurdering og ændring af ansættelsen.

 

når SKAT undtagelsesvis vælger at træffe afgørelse uden at have opnået fuldstændig dokumentation efter forgæves at have opfordret borgeren/virksomheden til at dokumentere grundlaget for afgørelsen.

 

når der undtagelsesvis træffes afgørelse, selv om der efter en konkret vurdering eksisterer en forholdsvis mindre usikkerhed om grundlaget for afgørelsen, og årsagen til denne usikkerhed skyldes borgerens/virksomhedens forhold.

 

c)      Mulighed for efterfølgende ændring uden forbehold.

 

Uanset om SKAT har taget forbehold eller ej, vil SKAT inden udløbet af fristerne i skatteforvaltningsloven - herunder den korte ligningsfrist - altid kunne foretage en efterfølgende ændring af en afgørelse om genoptagelse efter anmodning, hvis det konstateres:

 

at afgørelsen er truffet under urigtige forudsætninger, dvs. at borgeren/virksomheden har givet urigtige eller mangelfulde oplysninger, eller helt har undladt at give relevante oplysninger, eller hvis afgørelsen i øvrigt er truffet på et forkert faktisk grundlag og dette ikke kan tilregnes SKAT som forsømmelighed.

 

at der efterfølgende opstår relevante bristende forudsætninger for afgørelsen, dvs. at det offentligretlige eller privatretlige grundlag for afgørelsen bliver ændret.

 

at afgørelsen har et åbenbart ulovligt indhold.

 

d)      Særligt om andre spørgsmål i ansættelsen.

 

Hvis SKAT har taget stilling til et specifikt spørgsmål om genoptagelse efter anmodning, kan andre spørgsmål i ansættelsen efterfølgende behandles og ændres af SKAT med respekt af de generelle fristregler i skatteforvaltningsloven, herunder den korte ligningsfrist.

  1. Særligt om genoptagelse af skatteansættelser efter telefoniske henvendelser og personlige henvendelser uden bilagsdokumentation.

Henvender en borger sig til SKAT telefonisk eller personligt uden at medbringe bilagsdokumentation for at få sin skatteansættelse genoptaget - så gælder følgende retningslinjer:

  • borgeren skal vejledes om muligheden for selv at ændre via TastSelv.
  • hvis borgeren ikke ønsker eller ikke har mulighed for at benytte TastSelv, skal SKAT tilbyde at indberette den ønskede ændring. Samtidig informeres der om, at der kan blive tale om efterfølgende kontrol og eventuel ændring af andre punkter i ansættelsen end de punkter, der er genoptaget ved indberetningen.
  • hvis borgeren ikke accepterer en sådan afslutning på henvendelsen, skal henvendelsen sagsbehandles på sædvanlig måde og afsluttes med en afgørelse, hvor der som hovedregel ikke kan tages forbehold, se ovenfor i afsnit 1. 
  1. Særligt om forbehold ved TastSelv ændringer af skatteansættelsen.

Når en borger ændrer sin årsopgørelse ved brug af TastSelv, kan borgeren ikke forvente, at den ændrede årsopgørelse er dannet på grundlag af forudgående sagsbehandling og vurdering i SKAT. Denne situation er dermed forskellig fra den situation, hvor en borger skriftligt indsender en anmodning om genoptagelse og ændring af ansættelsen.

 

Da borgeren ikke kan forvente, at der hos SKAT er sket en vurdering af de oplysninger, der er afgivet i TastSelv, er der intet til hinder for, at en gennemført TastSelv ændring senere ændres af SKAT. Dette gælder uanset, om der er taget forbehold i årsopgørelsen.

 

Som et led i almindelig service og information har SKAT valgt at indsætte standardforbehold i årsopgørelser dannet på grundlag af TastSelv ændringer, således at borgeren udtrykkeligt bliver orienteret om retsstillingen.

  1. Ophævelse af tidligere styresignal

Dette styresignal erstatter det tidligere styresignal om samme emne SKM2009.241.SKAT, der hermed ophæves.