åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om de specielle forhold, der gør sig gældende i sager om overtrædelse af registreringsafgiftsloven (REGAL).

Afsnittet indeholder

 • Regel
 • Retningslinjer for valg mellem normalbøde eller ordensbøde
 • Registreringsbekendtgørelsen
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Den, der forsætlig eller groft uagtsomt

 • afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,
 • overtræder bestemmelserne om opfyldelse af visse betingelser ved straks-ibrugtagning af leasingkøretøjer på forholdsmæssig afgift, pligt til aflevering af nummerplader og afmelding af køretøj ved ændring, afbrydelse eller udløb af leasingaftale, eller hvis køretøjet ændrer afgiftsmæssig identitet, prisfastsættelse, angivelse, krav om skriftlig kontrakt for virksomhedens køb og salg af køretøjer, fjernelse eller ændring af chassis- eller stelnummer, pligt til at fremstille et køretøj til eftersyn, pligt til at give oplysninger til told- og skatteforvaltningen,
 • anvender afgiftspligtigt køretøj, som ikke er afgiftsberigtiget, eller for hvilket der ikke er meddelt tilladelse til anvendelse af udenlandsk registrering,
 • anvender afgiftspligtigt køretøj, der er fritaget for afgift eller med nedsat afgift i strid med bestemmelserne om afgiftsfritagelse eller nedsættelse,
 • anvender et køretøj, der er afmeldt af Køretøjsregisteret, og hvor afgiften er godtgjort,

straffes med bøde. Se REGAL § 27, stk. 1.

Når overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, kan straffen stige til fængsel i 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til fængsel indtil 8 år efter STRFL § 289. Se REGAL § 27, stk. 3.

Bemærk

Registreringsbekendtgørelsen fastlægger detailreglerne for registrering. Se om reglerne i registreringsbekendtgørelsen nedenfor.

Retningslinjer for valg mellem normalbøde eller ordensbøde

Benyttes et køretøj, som er afgiftspligtigt efter registreringsafgiftsloven, og som ikke er behørigt afgiftsberigtiget, kan der rejses straffesag om afgiftsunddragelse, hvis Skatteforvaltningen har truffet afgørelse om registrering eller omregistrering, og overtrædelsen af registreringsafgiftsloven er sket med forsæt til afgiftsunddragelse, eller afgiftsunddragelsen er sket ved grov uagtsomhed.

Hvis benyttelsen fx er kombineret med, at køretøjet forsynes med urigtige nummerplader, evt. kombineret med ændring af stelnummer mv., kan der foreligge forsæt til afgiftsunddragelse.

Der sanktioneres med ordensbøder for overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 3 og 4, når Skatteforvaltningen ikke har truffet afgørelse om registrering eller omregistrering, eller Skatteforvaltningen har truffet afgørelse om registrering eller omregistrering, og hvor der efter en vurdering ikke foreligger den tilstrækkelige tilregnelse i forhold til afgiftsunddragelse.

Bødetaksterne omfatter hele området for lovens § 27, stk. 1, nr. 3 og 4, som fx

 • ulovlig anvendelse af udenlandsk registrerede køretøjer
 • misbrug af grænsenummerplader
 • "lystkørsel" i ikke afgiftsberigtigede køretøjer på prøveskilte (kørsel i strid med reglerne for anvendelse af prøveskilte)
 • anvendelse af varebiler efter ændring af indretningen i strid med betingelserne for afgiftsberigtigelsen som varebil efter lovens § 5
 • ulovlig fjernelse af bussæder i busser afgiftsberigtiget efter lovens § 5 a
 • "identitetssager", hvor der kun er tale om motorudskiftning, og hvor køretøjet højst har været anvendt i 3 måneder med den "ulovlige motor", inden den oprindelige motor genilægges, eller hvor der sker ilægning af en tilsvarende motor eller ophugning af køretøjet.
 • autoreparatørers ændring/fjernelse af stelnumre på motorkøretøjer.

Se også

Se afsnit A.C.3.5.4.5.2 om ordensbøder ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven.

Registreringsbekendtgørelsen

BEK nr. 866 af 19. juni 2023 om registrering af køretøjer fastlægger i henhold til lov om registrering af køretøjer de detaljerede forskrifter for registrering. Der skal betales afgift af motorkøretøjer, der skal registreres i Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer, og afgiften skal betales ved første registrering. Der skal betales ny afgift, hvis et køretøj efter reparation eller ombygning ikke er identisk med det oprindelige køretøj i afgiftsmæssig forstand. Desuden skal der betales afgift af køretøjer, som er registreret med udenlandske nummerplader, og som benyttes af personer, der bor i Danmark. Bekendtgørelsen indeholder en straffebestemmelse, hvor der kan udmåles bødestraf for overtrædelse af reglerne om registrering. Se BEK § 114.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2010.434.ØLR

Tiltalte havde ombygget en varevogn til en personvogn, hvorved der ikke var afgiftsmæssig identitet. Der var unddraget registreringsafgift på 180.375 kr.
Straf: fængsel i 30 dage og tillægsbøde på 90.000 kr. for forsætlig unddragelse.

REGAL § 27

SKM2010.317.VLR

Tiltalte havde udskiftet stelnumre på 3 køretøjer og unddraget 111.342 kr. i registreringsafgift.
Straf: betinget fængsel i 20 dage og tillægsbøde på 60.000 kr. for forsætlig unddragelse.

REGAL § 27