Dato for udgivelse
17 nov 2010 11:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 nov 2010 10:51
SKM-nummer
SKM2010.732.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-146078
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
arbejdsskade, gravid
Resumé

Skatterådet bekræftede, at deltagelse i "projektet gravid på job" ikke vil være skattepligtig for den gravide medarbejder, når den gravide medarbejder gennemgår et forløb på arbejdspladsen, der består af: samtale med leder og sikkerhedsrepræsentant, ergonomivejledning på arbejdspladsen og holdundervisning, der består af teoretisk og praktisk gennemgang af arbejdsmiljø, træning og forandringer.

Reference(r)
Statsskatteloven § 4
Henvisning
Ligningsvejledning 2010, A.B.1.9.24

Spørgsmål

 • Vil deltagelse i "projektet gravid på job" være skattepligtig for den gravide medarbejder, når den gravide medarbejder gennemgår et forløb på arbejdspladsen, der består af:samtale med leder og sikkerhedsrepræsentant,ergonomivejledning på arbejdspladsen og holdundervisning der består af teoretisk og praktisk gennemgang af arbejdsmiljø, træning og forandringer?
 • Hvis spørgsmål 1 besvares med ja, vil deltagelse i projektet gravid på arbejdet være skattepligtig for den gravide medarbejder, der deltager i projektet, hvis projektet består af:samtale med leder og sikkerhedsrepræsentant og ergonomivejledning på arbejdspladsen?

Svar

 1. Nej.
 2. Spørgsmålet bortfalder.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A Kommune ønsker at iværksætte et projekt "Gravid på job" for alle gravide medarbejdere i  kommunens 5 forvaltninger.

Det skønnes, at udgifterne til projektet vil være på ca. kr. 1.200.000,- per år såfremt alle skønsmæssigt ca. 660 gravide medarbejdere i kommunen deltager i projektet.

Formålet med projektet "gravid på job" er følgende:

 • at forebygge, at den gravide udsættes for belastninger, der kan medføre graviditetskomplikationer
 • at sikre, at der i arbejdstilrettelæggelsen tages højde for den gravides arbejdsmiljø
 • at give den gravide viden om, hvordan kroppen kan skånes og styrkes i forhold til at være gravid på job
 • at tilpasse den gravides arbejde så tilknytningen til arbejdet bibeholdes så længe som muligt

Projekt gravid på job har følgende forløb:

 • Den gravide medarbejder har samtale med sin leder og sikkerhedsrepræsentant evt. med en opfølgningssamtale.
 • Den gravide modtager ergonomivejledning af en terapeut ansat i kommunens Ældre- og handicapforvaltning.
 • Den gravide medarbejder deltager i holdundervisning bestående af 3 x 3 timer. Det forventes, at der vil være 15 deltagere på et hold. Undervisningen består af en teoretisk og praktisk gennemgang af emnerne arbejdsmiljø, træning og forandringer i forhold til at være gravid på arbejdet. Der vil være holdtræning og øvelser hver gang. Holdende undervises af terapeuter, der er ansat i kommunens Ældre - og handicapforvaltning.

Projektet har været gennemført som pilotprojekt i en forvaltning i 2006/2007. Erfaringer fra pilotprojektet viser, at graviditetspolitikken bidrager til en reduktion i det gennemsnitlige sygefravær for gravide med graviditetsrelateret fravær med ca. 10%. Dette svarer til en nedgang i fraværsdage på 6,2 dage.

Projektet forventes igangsat i alle 5 forvaltninger i kommunen i januar 2011. I første omgang skal projektet køre i et år. Derefter vurderes eventuel fremtidig drift af graviditetspolitikken.

Det er oplyst, at den praktiske holdundervisning går ud på at demonstrere for de gravide styrke- og konditionsøvelser, der relaterer sig til arbejdspladsen, med henblik på at sikre, at kommunen kan beholde de gravide på arbejdspladsen.

De øvelser, som gravide undervises i, relaterer sig til arbejdspladsens indretning og tilpasning til den aktuelle fysiologiske tilstand.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at projektet gravid på job har til hensigt at forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe sygefraværet for de gravide medarbejdere og at det derfor er skattefrit jf. statsskattelovens praksis, da der er tale om forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Der spørges om deltagelse i "projektet gravid på job" vil være skattepligtig for den gravide medarbejder, når den gravide medarbejder gennemgår et forløb på arbejdspladsen.

Forløbet vil bestå af:

 • samtale med leder og sikkerhedsrepræsentant,
 • ergonomivejledning på arbejdspladsen og,
 • holdundervisning der består af teoretisk og praktisk gennemgang af arbejdsmiljø, træning og forandringer.

Det bemærkes, at spørgsmål 1 vedrører alle tre elementer, mens spørgsmål 2 alene de to første elementer.

Indledningsvis bemærkes det, at hverken samtale med leder og sikkerhedsrepræsentant eller ergonomivejledning på arbejdspladsen - dvs. forløbets to første elementer - kan betragtes som personalegode. Samtaler med leder eller tilpasning af arbejdspladsen til medarbejderens fysiske behov er derfor ikke skattepligtig for den ansatte.

Forløbet indeholder desuden en holdundervisning, bestående af teoretisk og praktisk gennemgang af arbejdsmiljø, samt øvelse, hvis formål er at tilpasse den fysiske arbejdsplads til de gravide medarbejdere.

Det fremgår af statsskattelovens § 4, at alle indtægter af økonomisk værdi er skattepligtige, uanset om der er tale om kontanter eller naturalier, og uanset om den økonomiske fordel har form af en éngangsindtægt eller er af tilbagevendende karakter.

Efter statsskattelovens § 4 vil en medarbejder derfor som udgangspunkt være skattepligtig af værdien af de økonomiske fordele, som vedkommende opnår i kraft af ansættelsesforholdet, hvad enten der er tale om kontanter eller naturalieydelser m.v.

Det fremgår dog af Ligningsvejledning 2010, afsnit A.B.1.9.24, at udgifter til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader er skattefri for den ansatte.

Der skal være en konkret arbejdsmæssig begrundelse for arbejdsgiverens afholdelse af medarbejderens sundhedsudgifter. Et eksempel kunne være lægebehandling, hvis medarbejderen har fået en skade under udførelse af sit arbejde. Eller der skal være tale om forebyggelse for så vidt muligt at undgå skader, eksempelvis rettet mod bevægeapparatet, hvis der er tale om fysisk belastende arbejde, løft, skub osv.

Tilpasning af arbejdspladsen til de gravides behov følger af bekendtgørelse om arbejdets udførelse (bek nr. 559 af 17/06/2004), idet bekendtgørelsens § 8 indeholder beskrivelse af de krav, der stilles, såfremt der er tale om gravide ansatte.

§ 8. Ved arbejdets udførelse skal der tages hensyn til den ansattes alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige forudsætninger.

Stk. 2. Særlige følsomme risikogrupper, herunder gravide og ammende ansatte, skal beskyttes mod farer, som for dem er særlig alvorlige.

Stk. 3. Når arbejdsgiveren er underrettet om eller på anden måde bliver bekendt med, at en ansat er gravid eller ammer, skal arbejdsgiveren sørge for, at der i vurderingen af sikkerhed og sundhed under arbejdet indgår en vurdering af, om den ansatte er udsat for påvirkninger, der kan indebære en fare for graviditeten eller amningen, jf. navnlig de nævnte agenser, arbejdsprocesser og arbejdsforhold i bilag 2.

Stk. 4. Hvis det herefter vurderes, at der er en risiko for, at en gravid eller ammende er udsat for de nævnte påvirkninger i stk. 3, skal det ud fra en vurdering af arten, omfanget og varigheden af den enkelte påvirkning fastlægges, om denne risiko vil få negativ indvirkning på graviditeten eller amningen, og til imødegåelse heraf træffes i givet fald foranstaltninger efter stk. 5 og 6.

Stk. 5. Foranstaltningerne skal om muligt bestå i tekniske foranstaltninger eller indretning af arbejdsstedet. Hvis det ikke er muligt og rimeligt på denne måde at opnå tilstrækkelig beskyttelse af den ansatte, skal risikoen imødegås ved foranstaltninger i forbindelse med arbejdets planlægning og tilrettelæggelse, herunder om nødvendigt ændring af arbejdstiden og begrænsning af natarbejde.

Stk. 6. Hvis det ikke er muligt at opfylde stk. 5, kan foranstaltningerne bestå i overførsel til andre arbejdsopgaver, der ikke indebærer fare for den gravide eller ammendes sikkerhed og sundhed.

Bilag 2, som § 8, stk. 3 og 4 henviser til, indeholder oplistning af fysiske, biologiske og kemiske agenser, arbejdsprocesser og arbejdsforhold, der kan udgør en særlig risiko for gravide.

Derudover har Arbejdstilsynet udarbejdet en særlig vejledning (den seneste udgave udgivet i januar 2009) vedrørende gravides og ammendes arbejdsmiljø.

Skatteministeriet skal således konstatere, at forebyggelse af skader og sygdomme hos gravide er reguleret ved arbejdsmiljølovgivning.

Det er oplyst, at de gravide medarbejdere vil deltage i et forløb, der vil omfatte en teoretisk og praktisk gennemgang af emnerne arbejdsmiljø, træning og forandringer i forhold til at være gravid på arbejdet.

Den teoretiske del vil omfatte gennemgang af de retsregler, der har til formål at beskytte de gravide medarbejdere, er efter Skatteministeriets opfattelse ikke et personalegode. Der er således tale om informationer angående de gravides retsstilling, der gives til de gravide medarbejdere.

Det er endvidere oplyst, at den praktiske holdundervisning vil omfatte en demonstration af øvelser, der går det muligt for de gravide medarbejdere at forsætte deres arbejde under graviditeten, samt at forebygge skader, hvilket vil sikre, at det blive muligt for kommunen at beholde de gravide på arbejdspladsen.

Det vurderes derfor, at det kursus, der udbydes til de gravide har til formål at forebygge arbejdsskader.

I konsekvens heraf indstiller Skatteministeriet, at spørgsmål 1 besvares benægtede og spørgsmål 2 bortfalder.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling.