Dato for udgivelse
02 nov 2010 12:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 okt 2010 10:42
SKM-nummer
SKM2010.701.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-137972
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
entreprisekontrakt, arbejdsudleje
Resumé
Skatterådet kan bekræfte at en indgået aftale er en entreprisekontrakt. Der er ved vurderingen bl.a. lagt vægt på, at entreprenøren er etableret som murer i Polen. Han påtager sig en opgave, som udføres med egne ansatte, under egen instruktion og med egne arbejdsredskaber og entreprenøren bærer ansvaret for arbejdsresultatet.
Reference(r)

Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3
Kildeskatteloven § 42, stk. 2, litra h
Kildeskatteloven § 48B

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit D.A.2.3

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at den fremlagt kontrakt er skattemæssigt er en entreprisekontrakt?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Der er indsendt en kontrakt benævnt Entreprisekontrakt vedrørende opførelse af facademur.

Bygherre er Spørger, og entreprenør er MR. MR er etableret som murer i Polen.

Spørger overdrager til entreprenøren ovenstående entreprise for en fast stenpris på x kr./sten ekskl. Moms. Samlet forbrug af facadesten opgøres ved nærværende entreprises færdiggørelse. Spørger leverer stenene.

Stenprisen er fast i hele byggeperioden.

1.0 Grundlag for entreprisen:

Følgende dokumenter, opstillet i prioriteret rækkefølge er grundlag for aftalen:

1.1 Nærværende accept

1.2 Tegninger i henhold til udbud

1.3 Beskrivelse i henhold til udbud

1.4 Tidsplan

2.0 Projektpræcisering

2.1 MR har instruktionsbeføjelserne og ledelsen for arbejdets udførelse.

2.2 MR har ansvaret for at arbejdet udføres på en tilfredsstilende måde.

2.3 Arbejdsredskaber, stillads, firmabil og skurvogn afholdes af MR.

2.4 MR har ansvaret for egen bemanding for nærværende entreprises udførelse og således ansvarlig for at tidsplanen for ovennævnte entreprise overholdes.

2.5 MR er ansvarlig for sikkerhedsregler for eget arbejde overholdes på byggepladsen iht. gældende lovgivning.

2.6 MR er selv ansvarlig for om opholds- og arbejdstilladelser er overholdt i forhold til gældende lovgivning.

3.0 Tidsfrister

3.1 lht. tidsplan

4.0 økonomi

4.1 Betaling sker i henhold til AB92

5.0 Særlige bestemmelser:

5.1 Bygherrens aftaleberettigede kontaktperson er MV fra Spørger.

5.2 Spørger kan med en dags varsel overdrage ovennævnte entreprise til en anden entreprenør, hvis Spørger ikke har tiltro til, at ovennævnte entreprenør kan udføre ovennævnte entreprise i den kvalitet, som Spørger ønsker og til aftalt tid.

6. Ordrebekræftelse

6.1 Denne acceptskrivelse er gensidigt bindende dokumentation for arbejdets overdragelse, når alle de involverede parter har underskrevet.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Ifølge kildeskatteloven (lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005) § 2, stk. 1 nr. 3 bliver personer, der modtager vederlag i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet. Indkomsten er ifølge kildeskatteloven § 43, stk. 2, litra h, A-indkomsten.

Ifølge kildeskatteloven § 48 B, beregnes skatten som 30 pct. af bruttoindtægten, herunder eventuel godtgørelse til dækning af udgifter til rejse og ophold m.v. for personer omfattet af kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3.

Praksis

Ved afgørelse af, om der er tale om arbejdsudleje eller entrepriseforhold, skal der foretages en samlet vurdering.

Det fremgår af SKATs vejledning om entrepriseaftaler, SKM 2007.608.SKAT, at en entreprisekontrakt foreligger når en udenlandsk virksomhed påtager sig en opgaven for hvervgiveren, og udfører denne arbejdsopgave med egne ansatte og under egen instruktion og ved brug af egne arbejdsredskaber mv. Den udenlandske arbejdsgiver bliver efter nationale regler og eventuel indgået dobbeltbeskatningsaftale med arbejdsgiverens bopælsland kun skattepligtig til Danmark, såfremt han opnår fast driftssted i Danmark, hvilket kræver, at arbejdet foregår på en bestemt lokalitet og har en vis tidsmæssig udstrækning. De ansatte bliver efter samme regelsæt kun skattepligtige til Danmark, såfremt den udenlandske arbejdsgiver får fast driftssted i Danmark, eller såfremt de opholder sig i Danmark i mere end 183 dage og deres ophold spænder over en sammenhængende periode på 6 måneder kun afbrudt af ferie eller lignende.

Om arbejdsudleje er anført, at begrebet tager sigte på entrepriselignende forhold. Det er anført, at myndighederne vil kunne godtgøre, at der er tale om et arbejdsudlejeforhold, såfremt

  • den overordnede ledelse af arbejdet påhviler hvervgiveren
  • arbejdet udføres på en arbejdsplads, som hvervgiveren disponerer over, og for hvilken han bærer ansvaret
  • vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid, der er medgået, eller under hensynstagen til anden sammenhæng mellem vederlaget og den løn, arbejdstageren får
  • hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af hvervgiveren, og
  • udlejeren ikke ensidigt fastsætter antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer

Der er tale om en samlet vurdering. Der er altså i realiteten tale om en bevisvurdering, hvilket stiller krav til klarhed i udformningen og indholdet af entrepriseaftalen samt den faktiske udførelse af arbejdsopgaven.

Skatterådet har i afgørelser gengivet i SKM2010.254SR, og SKM2010.255SR og SKM 2010.256SR konkret afgjort, at der i de omhandlede situationer var tale om entreprisekontrakter. Af begrundelsen i SKM2010.254SR fremgår således, at kontrakterne indeholder en nærmere beskrivelse af, hvilket arbejde, der konkret skal udføres, i hvilken periode, fast pris herfor m.v. I kontrakterne er det videre angivet, at der kan ske reduktion i betalingen, hvis kvaliteten af arbejdets resultat ikke lever op til kundens forventninger, og før endelig afregning sker der en besigtigelse af det udførte arbejde.

Udfra indholdet af de fremlagte kontrakter er der ikke umiddelbar sammenhæng mellem det vederlag, som kontraktspart skal betale til spørger, og aflønningen til spørgers ansatte, idet det dels ikke vides hvor mange ansatte, spørger anvender til udførelse af arbejdsopgaven, anvendte arbejdstimer, aflønning herfor til den enkelte m.v. Det er ikke heller ikke oplyst, hvorvidt den eventuelle erstatning, som spørger må betale i tilfælde af skade på planter m.v. kan overvæltes på de ansatte.

Det er i kontrakterne videre angivet, at spørger skal udpege en leder for spørgers ansatte, som taler og skriver engelsk eller tysk, og til hvem kotraktsparten kan give de nødvendige instruktioner vedrørende udførelse af den påtagne opgave.

SKAT forudsætter herved udtrykkeligt, at medkontrahenten ikke reelt og faktuelt under effektueringen af kontrakterne vil forestå ledelse og instruktion af arbejderne, og heller ikke har indflydelse på antallet af ansatte hos spørger, deres kvalifikationer, arbejdstimer m.v. i forbindelse med udførelse af arbejdet m.v.

Endvidere forudsættes det, at der ikke er nær sammenhæng mellem det vederlag, som kontraktspart skal betale til spørger, og aflønningen til spørgers ansatte.

Det er videre oplyst, at kontraktsparten ved udførelse af de opgaver, som kontrakten anført i bilag 1 omhandler, skal sørge for maskiner og arbejdsredskaber til brug for udførelse af arbejdet, og hvor maskinerne m.v. skal lejes ud til spørgeren til en bestemt angiven leje. Ved udførelse af de i bilag 2 anførte opgaver er der ingen leje af maskiner m.v. mellem parterne. Ved begge to typer af arbejdsopgaver skal spørgeren sørge for arbejdstøj, arbejdsknive eller -sakse m.v. til de ansatte.

Udfra en samlet konkret vurdering lægges det til grund, at spørger i henhold til bilag 1-2, således overvejende vil bære risikoen for arbejdets udførelse. Medkontrahenten er udfra det oplyste ikke tillagt ledelsesretten. Medkontrahenten har ikke ansvaret for den daglige ledelse af arbejdet, men har alene kontrolbeføjelser vedrørende det udførte arbejde, og stiller kun i begrænset omfang værktøj og maskiner til rådighed for de udenlandske arbejdstagere, og medkontrahenten er tillige tillagt reklamationsret m.v. i tilknytning til afregning med spørger.

I SKM2007.232.SR fandt Skatterådet, at der var tale om arbejdsudleje i en situation, hvor et dansk rekrutteringsfirma indgik aftale med udenlandske konsulentfirmaer om, at disse firmaer skulle stille udenlandske konsulenter med specialviden til rådighed for danske kunder, der havde overladt rekrutteringsopgaven til det danske rekrutteringsfirma. Konsulenterne var ansat i de udenlandske konsulentfirmaer, der også udbetalte løn til konsulenterne. De danske kunder ville være forpligtet til at indeholde arbejdsudlejeskat samt AM- og SP-bidrag.

Se også ligningsvejledningen 2010-1 afsnit D.A.2.3.

Begrundelse

Der spørges om den medsendte kontrakt skattemæssigt er en entreprisekontrakt.

Det er oplyst, at MR er etableret som murer i Polen. SKAT har derfor i besvarelsen lagt til grund, at MR driver selvstændig murervirksomhed i Polen.

Af vejledning om entrepriseaftaler fremgår, at arbejdsudleje omfatter entrepriselignende forhold. Om der er tale om en entrepriseaftale eller arbejdsudleje beror derfor på en konkret vurdering.

Ud fra en vurdering af den medsendte kontrakt, set i forhold til det i vejledningen beskrevne, er det SKATs vurdering, at der er tale om en entrepriseaftale. Der er især henset til følgende forhold:

Entreprenøren er etableret som murer i Polen.

Entreprenøren har instruktionsbeføjelserne og ledelsen for arbejdets udførelse.

Entreprenøren har ansvaret for at arbejdet udføres på en tilfredsstilende måde.

Udgifter til arbejdsredskaber, stillads, firmabil og skurvogn afholdes af entreprenøren.

Entreprenøren har ansvaret for egen bemanding for entreprisens udførelse og således ansvarlig for at tidsplanen for entreprisen overholdes.

Entreprenøren er ansvarlig for sikkerhedsregler for eget arbejde overholdes på byggepladsen iht. gældende lovgivning.

Entreprenøren er selv ansvarlig for om opholds- og arbejdstilladelser er overholdt i forhold til gældende lovgivning.

Der er tale om arbejde til en fast pris pr. sten.

Ud fra en samlet vurdering af kontrakten er det SKATs opfattelse, at der er tale om en entreprisekontrakt, da entreprenøren påtager sig en opgave, som udføres med egne ansatte, under egen instruktion og med egne arbejdsredskaber. Entreprenøren bærer desuden ansvaret for arbejdsresultatet.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares Ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet kunne tiltræde SKATs indstilling og begrundelse.