Dato for udgivelse
21 Oct 2010 13:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Sep 2010 09:15
SKM-nummer
SKM2010.669.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, B-1518-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Fradrag, driftsomkostning, dokumentation, privatforbrug
Resumé

Spørgsmålet i sagen var, om appellanten, der drev en restaurant, for indkomståret 2000 kunne fradrage udgifter til indkøb af købmandsvarer, i alt kr. 75.000,-.

Appellanten havde fremlagt månedsafregninger fra købmanden samt følgesedler og kvitteringer, der dækkede en del af indkøbene. Landsretten udtalte, at der var betydelige uregelmæssigheder i appellantens bogførings- og regnskabsmateriale, hvorfor appellanten ikke havde løftet sin bevisbyrde for fradraget. Byrettens dom blev derfor stadfæstet.

Reference(r)
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2 E.A.2.1.1

Parter

A
(advokat Jørgen Georg Carl Jacobsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Mette Lindskoug)

Afsagt af landsdommerne

M. Stassen, Niels Boesen og Karsten Ahrentoft Nielsen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 22. maj 2009 (BS 2-437/2008) er anket af A med påstand som for byretten om, at Skatteministeriet tilpligtes for indkomståret 2000 at anerkende yderligere et driftsfradrag for appellanten på 75.134,86 kr., subsidiært et efter rettens skøn fastsat mindre beløb, mere subsidiært hjemvisning.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Procedure

Parterne har gjort de samme anbringender gældende som for byretten og procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Appellantens bogførings- og regnskabsmateriale er af en overfladisk og uigennemskuelig karakter, der ikke opfylder kravene i bogføringsloven, skattekontrolloven og bekendtgørelse nr. 1068 af 17. december 1999 (om skattemæssige krav til regnskab).

Da der således er betydelige uregelmæssigheder i appellantens bogførings- og regnskabsmateriale, har appellanten ikke løftet bevisbyrden for den påståede fradragsret. Landsretten stadfæster derfor dommen.

Under hensyn til sagens udfald, karakter og omfang skal appellanten, A, i sagsomkostninger for landsretten betale til indstævnte, Skatteministeriet, 15.000 kr. til dækning af salær til advokat og andre omkostninger.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten, A, betale 15.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8a.