Dato for udgivelse
21 okt 2010 13:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 sep 2010 13:22
SKM-nummer
SKM2010.671.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 38A-7793/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Erindring og rykker + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling
Emneord
Betalingsoverskridelse, fritagelse, renter, morarenter
Resumé

En virksomhed, der havde frist for indbetaling af moms den 25. juni 2009, overskred indbetalingsfristen med 4 dage og blev som følge heraf pålagt rente ifølge opkrævningslovens § 7. Firmaet havde tidligere betalt for sent og var senest blevet pålagt renter i maj 2008, i januar 2007 og i marts 2006.

Retten fandt ikke, at der var grundlag for på ny at fritage virksomheden for betaling af renter, jf. fritagelsesbestemmelsen i opkrævningslovens § 8 og opkrævningsbekendtgørelsen § 3, selvom der var tale om en større virksomhed med knap 900 ansatte med mange daglige betalinger, herunder en hel del betalinger til offentlige myndigheder.

Retten fandt endvidere ikke, at der var grundlag for ud fra et tidsmæssigt aspekt at bortse fra de tidligere overskridelser af betalingsfrister.

Reference(r)
Opkrævningsloven § 7, stk. 1
Opkrævningsloven § 8, stk. 1
Opkrævningsbekendtgørelse nr. 1521 af 14. december 2006, § 3
Henvisning
 

Parter

H1 v/A
(Advokat Steffen Nielsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Sune Dalgaard-Nielsen)

Afsagt af byretsdommer

Anette Burkø

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører, om sagsøger kan fritages for at skulle betale renter efter opkrævningslovens § 7 af et for sent indbetalt momsbeløb på i alt 4.779.414 kr., hvor indbetalingen skete straks, man blev bekendt med, at fristen for indbetaling ikke var overholdt.

Sagsøger, H1 v/A, har påstået, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøger er berettiget til fritagelse for betaling af et rentebeløb på 47.794,00 kr. vedrørende for sen indbetaling af moms i april 2009.

Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Sagen angår sagsøgers betaling af moms for april måned 2009, hvor sidste rettidige betaling var torsdag den 25. juni 2009, og hvor sagsøger betalte mandag den 29. juni 2009.

Forklaringer

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af SL.

SL har forklaret, at hun har været ansat hos H1 som regnskabschef siden 1. september 2008. Virksomheden omsætter for 250 mio. kr. årligt. De har ca. 800 timelønsansatte og 92 funktionærer. De har dagligt i gennemsnit 100-150 udbetalinger, og firmaet har en hel del betalinger til offentlige myndigheder. Efter denne sag opstod, har de ændret betalingsproceduren således, at regninger bogføres ved modtagelsen og lægges til betaling i banken til fremtidig betaling. En ansat kontrollerer derefter, at betalingen er korrekt. Ved betalinger på over 500.000 kr. foretager hun selv en yderligere kontrol af, at betalingen er sket korrekt. A lægger vægt på, at betaling sker til tiden, og alle regninger betales til tiden, medmindre der er tale om uenighed om kravets størrelse. I 2009 fik virksomhederne udskudt betalingen af moms for april 2009 med to måneder på grund af finanskrisen, og betalingen skulle således finde sted den 25. juni 2009. På grund af denne forrykkelse af betalingsfristerne var betalingsdatoerne i hele 2009 forskellige. Den medarbejder, der havde forestået denne type betaling i 10 år, fik ved en fejl ikke betalt momsen. Betaling blev foretaget straks, de fik rykker pr. mail om manglende betaling. Hun aftalte med medarbejderen, at de straks sendte en mail til SKAT og beklagede den forsinkede betaling. Da de modtog opkrævningen på renter, talte hun først telefonisk med en medarbejder i SKAT, derefter med en afdelingsleder, og A ringede også selv til SKAT. Det er en principsag for ham, at H1 er en ordentlig virksomhed, der betaler til tiden, og der var klart tale om en fejl. Alle andre indbetalinger i 2009 skete rettidigt, men de blev lidt snydt af datoændringerne, og det førte til den forsinkede betaling i juni. De var bekendt med fristerne for indbetaling. På grund af beløbets størrelse ventede de med at betale til den sidste rettidige betalingsdag.

Parternes synspunkter

Sagsøgerens advokat har i et påstandsdokument af 17. august 2010 gjort gældende,

"...

at

det følger af bekendtgørelse nr. 1521 af 14. december 2006 § 3 stk. 1 nr. 2, at der kan ske fritagelse for betaling af renter efter opkrævningslovens § 8, såfremt overskridelsen er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde, og/eller der foreligger undskyldelige forhold

at

overskridelsen af betalingsfristen er på få dage, idet der er betalt den 2. hverdag efter sidste rettidige betalingsdato

at

SKAT 2009 har haft svingende betalingsfrister måned for måned og ikke en fast betalingsdag

at

betingelsen om, at der skal være tale om et førstegangstilfælde, skal fortolkes relativt således, at virksomheder med mange betalinger ikke rammes hårdere end virksomheder med få betalinger

at

sagsøger har et stort antal betalinger til det offentlige hver måned

at der skal indfortolkes et tidsmæssigt aspekt i bestemmelsen således, at en overskridelse af en betalingsfrist ikke for evigt vil forhindre en virksomhed i at få fritagelse for betaling af renter

at

sagsøger senest i januar måned 2006 har fået fritagelse for betaling af renter

at

hensynet bag opkrævningslovens § 8 er, at sagsøgte ikke skal tabe penge på dårlige betalere, men at regelrette og veldrevne virksomheder, der betaler deres afgifter til tiden, ikke skal straffes unødigt

at

sagsøger ikke har ønsket at overskride fristen for betaling af moms for april 2009; men at den sene betaling alene skyldes en beklagelig fejltagelse

at

sagsøger ikke har forsøgt at få en likviditetsmæssig fordel ved at overskride fristen samt

at

sagsøger betalte momstilsvaret straks efter, at fejlen blev opdaget.

..."

Sagsøgtes advokat har i et påstandsdokument af 16. august 2010 gjort følgende gældende:

"...

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at der ikke er grundlag for tilsidesættelse af afgørelsen om afslag på sagsøgers ansøgning om fritagelse for renter efter opkrævningslovens § 7 som følge af for sen betaling af skyldig moms, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3, jf. opkrævningsbekendtgørelsens (bek. nr. 1521/2006) § 3, stk. 1, nr. 2.

Overskridelsen af betalingsfristen ganske vist kun på få dage og beror på en fejl/forglemmelse og ikke et bevidst valg fra sagsøgers side. Men det er ikke tilstrækkelig begrundelse for rentefritagelse. Det er yderligere en betingelse, at der er tale om førstegangstilfælde og/eller der foreligger undskyldelige forhold, og ingen af disse betingelser er opfyldt. Fristoverskridelsen er således ikke et førstegangstilfælde for sagsøgers vedkommende, og der foreligger i øvrigt ikke noget undskyldeligt forhold.

Det er en kendsgerning, at sagsøgeren flere gange tidligere har betalt moms/skat for sent, og sagsøger er også tidligere blevet pålagt renter som følge af for sen betaling, senest i 2008. Forglemmelse/fejl er ikke et undskyldeligt forhold, som kan begrunde rentefritagelse i medfør af opkrævningsloven, hvorved det bemærkes, at loven ifølge forarbejderne og praksis, herunder retspraksis, skal fortolkes restriktivt. Fra praksis påberåbes SKM2007.645.LSR og SKM2010.330.BR.

Sagsøgers synspunkt om en indskrænkende fortolkning af betingelsen om førstegangstilfælde har hverken støtte i lovens forarbejder eller praksis og kan ikke tiltrædes. Under alle omstændigheder er det dog klart, at betingelsen om førstegangstilfælde i hvert fald ikke er opfyldt i den foreliggende sag, hvor der kun var gået ca. et år efter den seneste forsinkede betaling, som havde udløst rente i henhold til opkrævningslovens § 7, før den forsinkede betaling, som denne sag drejer sig om. Da den forsinkede betaling fandt sted i juni 2009, var det altså ikke mange år siden, at der sidst var sket en tilsvarende fejl. Hertil kommer, at heller ikke fejlen i 2008 var et førstegangstilfælde.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Sidste frist for sagsøgers indbetaling af moms vedrørende april måned 2009 på i alt 4.779.414 kr. var torsdag den 25. juni 2009, og betaling skete mandag den 29. juni 2009, efter at sagsøger havde modtaget en rykker fra SKAT.

Efter lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. bekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, § 7, stk. 1, skal der ved forsinket betaling af beløb omfattet af loven betales en nærmere fastsat rente.

Efter lovens § 8, stk. 1, nr. 3, kan der meddeles fritagelse for betaling af renter efter § 7, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt. Efter bestemmelsens stk. 2 fastsætter skatteministeren nærmere regler om anvendelse af stk. 1.

Af forarbejderne til denne lovbestemmelse, jf. lovforslag nr. L 19, fremsat den 6. oktober 1999, tillæg A, side 549 ff. og nærmere side 558, fremgår blandt andet følgende:

"...

I § 8 foreslås indsat en hjemmel til fritagelse for betaling af renter efter § 7 ... Bestemmelsen, der skal administreres restriktivt, anvendes til at fritage virksomheder, der hidtil har betalt rettidigt, for betaling af renter og afgifter ved for sen betaling, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt. Fritagelse kan ske i de situationer, hvor der er tale om pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse. Herudover er det en betingelse, at fristoverskridelsen er kortvarig ...

..."

Bekendtgørelse nr. 1521 af 14. december 2006 om opkrævning af skatter og afgifter mv. indeholder i § 3 følgende bestemmelse om fritagelse for betaling af afgift, gebyr og renter:

"...

§ 3. Told- og skatteforvaltningen kan fritage en virksomhed for betaling af afgift for foreløbige fastsættelser, gebyrer og renter, som nævnt i opkrævningslovens § 8, stk. 1, såfremt

1)

overskridelse af angivelses-, indberetnings- og/eller betalingsfristen skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør indgiver angivelse, foretager indberetning og/eller indbetaler tilsvaret, eller

   

2)

overskridelse af angivelses-, indberetnings- og/eller betalingsfristen er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde og/eller der foreligger undskyldelige forhold.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regler for anvendelsen af stk. 1.

..."

Det lægges til grund, at sagsøger tidligere har overskredet en frist for indbetaling af skat og moms m.v. i 2006, hvor fristen var den 27. februar 2006, og hvor betaling skete den 1. marts 2006. I det tilfælde blev sagsøger meddelt fritagelse for betaling af renter på i alt 45.096 kr. Endvidere havde sagsøger frist for betaling af A-skat/AM-bidrag for december 2006 den 29. december 2006, hvilken betaling først fandt sted den 17. januar 2007. En ansøgning om fritagelse for betaling af renter på kr. 12.859 kr. blev ikke imødekommet. Endelig betalte sagsøger i 2008 for lidt i A-skat og AM-bidrag for maj 2008, hvilket udløste en rentetilskrivning vedrørende det således for sent betalte beløb på 568 kr.

Det var således ikke første gang, sagsøger foretog en sådan betaling efter fristens udløb.

Det forhold, at sagsøger i øvrigt har en meget stor virksomhed og årligt foretager mange betalinger af skatter og afgifter, og herunder at der relativt set således er tale om meget få betalinger, hvor betalingsfristen er blevet overskredet, findes efter reglernes udformning og forarbejder ikke at kunne føre til, at den forsinkede betaling i juni 2009 på ny kan sidestilles med et førstegangstilfælde. Retten finder endvidere ikke, at der er grundlag for ud fra et tidsmæssigt aspekt at bortse fra de tidligere overskridelser af betalingsfrister

På denne baggrund tages sagsøgtes påstand til følge.

Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet retten kan oplyse, at der er tilkendt passende beløb til dækning af udgift til advokatbistand 17.500 kr. og til dækning af udgifter til materialesamling 285 kr. Retten har ved fastsættelsen af passende udgift til advokatbistand taget udgangspunkt i middelværdien i de gældende takster, som retten ikke har fundet grundlag for at fravige. Retten har endvidere lagt sagsøgtes opgørelse af omkostninger til materialesamling til grund.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Skatteministeriet frifindes.

Sagsøger, H1 v/ A, skal inden 14 dage i sagsomkostninger til sagsøgte betale 17.285 kr.