Dato for udgivelse
30 Sep 2010 09:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Sep 2010 12:18
SKM-nummer
SKM2010.611.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-021093
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
værdiansættelse, porteføljeaktier, indgangsværdi
Resumé

Skatterådet bekræfter, at handelsværdien af X ved udgangen af regnskabsåret 2009/ pr. 1. januar 2010 udgør xx kr.

Derefter bekræfter Skatterådet, at den opgjorte handelsværdi pr. 1. januar 2010 kan anvendes som indgangsværdi, jf. 22, stk. 9, i lov nr. 525 af 12. juni 2009 for aktionærerne i X, hvor indkomståret 2010 påbegyndes den 8. juli 2009 eller senere.

Reference(r)
lov nr. 525 af 12. juni 2009 § 22, stk. 9
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2 S.G.4

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at handelsværdien af X ved udgangen af regnskabsåret 2009/ pr. 1. januar 2010 udgør xx kr.?
  2. Hvis der svares "ja" til spørgsmål 1, kan Skatterådet da bekræfte, at den opgjorte handelsværdi pr. 1. januar 2010 kan anvendes som indgangsværdi, jf. 22, stk. 9, i lov nr. 525 af 12. juni 2009 for aktionærer i X, hvor indkomståret 2010 påbegyndes den 8. juli 2009 eller senere?

Svar

  1. Ja
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

X ejes af flere aktionærer, og er holdingselskab for bl.a. A.

Selskabet er undergivet almindelig aktieselskabsbeskatning.

Langt hovedparten af aktionærerne, der ejer andele i selskabsregi, ejer mindre end 10 % af den samlede aktiekapital og er dermed omfattet af reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 9 om porteføljeaktionærer.

A ejer grunden beliggende, hvor X i dag er beliggende.

X har indgået en betinget salgsaftale med et konsortium om salg af samtlige aktier i A baseret på en værdi af grunden på ca. xx - xx kr.

I forlængelse af salgsaftalen har datterselskabet C ved endelig og bindende salgsaftale erhvervet en anden grund.

En af betingelserne i den betingede salgsaftale var, at der inden 31. december 2009 skulle foreligge en ny, godkendt lokal plan for arealet.

Efter en række drøftelser mellem parterne viste det sig, at betingelsen om en ny, godkendt lokalplan ikke kunne opfyldes. Som konsekvens heraf er aftalen med den betingede aktieoverdragelsesaftale ophævet med den konsekvens, at den oprindelige aftale om salg er bortfaldet.

Fastsættelse af handelsværdi af X

Med vedtagelsen af lov nr. 525 af 12. juni 2009 er der indsat en overgangsregel i relation til værdiansættelsen af aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven § 9—de såkaldte porteføljeaktionærer.

Efter overgangsreglen ( 22, stk. 9, i lov nr. 525 af 12. juni 2009) skal der fastsættes en indgangsværdi for porteføljeaktier m.v., som skal udgøre den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne m.v. ved et eventuelt senere salg som følge af indførelsen af generel skaftepligt på avancer på porteføljeaktier.

Som følge heraf har X fået foretaget en værdiansættelse af handelsværdien af X. Handelsværdien er opgjort pr. 1. januar 2010 og alle medlemmer, der påbegynder indkomståret 2010 den 8. juli 2009 eller senere vil kunne benytte den opgjorte handelsværdi som indgangsværdi for aktierne i X.

Som det fremgår af den vedlagte vurderingsrapport, er selskabets væsentligste aktiver grunden hvorfra virksomheden drives, samt en anden grund, hvor X har overvejelser om at flytte hen.

I vurderingsrapporten beskrives efter hvilke forudsætninger og på hvilket grundlag handelsværdien er fastsat. Sammen med vurderingsrapporten (benævnt "Erklæring om opgørelse af handelsværdi ved indgangen til indkomståret 2010") vedlægges følgende materiale, der er anvendt ved værdiansættelsen:

  • Revideret årsrapport 2008 for X.
  • Urevideret periode regnskab pr. 30. september 2009 og ureviderede driftsestimater pr. 31. december 2009
  • Fælles vurderingsrapport fra ejendomsmægler vedrørende den nuværende grund.
  • Faktiske købspriser i 2007 for for den nye grund.
  • Skattemæssig anskaffelsessum for den nuværende grunden og bygninger som bekræftet af SKAT i 2008, herunder avanceopgørelse.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Fastsættelsen af handelsværdien har taget udgangspunkt i de retningslinjer, der fremgår af § 22, stk. , i lov nr. 525 af 12. juni 2009, herunder bemærkningerne til bestemmelsen.

Værdiansættelsen er således baseret på de principper, der gjaldt ved fastsættelsen af indgangsværdier for minoritetsaktionærer i forbindelse med fastsættelsen af 19. maj 1993 kurserne (LV S.G 3.3.3) samt SKATs juridiske vejledning Transfer Pricing kontrollerende transaktioner som offentliggjort den 21. maj 2009.

Fastsættelsen af handelsværdien af den nuværende grund er baseret på en vurderingsrapport udarbejdet af ejendomsmægler.

Handelsværdien af den nye grund, som er det andet væsentlige aktiv, er fastsat ud fra den faktiske købspris i 2007, de fastsatte optionspriser i 2009 for køb af yderligere areal og statistisk materiale.

Endelig indgår selskabets estimerede driftsresultater pr. 31. december 2009 i værdiansættelsen. Estimatet er baseret på det realiserede resultat i perioden 1. januar til 30. september 2009 med tillæg af estimat for 1. oktober til 31. december 2009.

Af praktiske årsager er værdiansættelsen foretaget ud fra selskabets værdier den 1.januar 2010, idet der som følge af selskabets aktiviteter ikke anses at være væsentlige forhold, der påvirker værdiansættelsen i perioden 8. juli 2009 til 31. marts 2010.

Det er rådgivers opfattelse, at den foretagne værdiansættelse af selskabet udtrykker selskabets handelsværdi.

På den baggrund er det derfor rådgivers opfattelse, at der skal svares "Ja" til både spørgsmål 1 og 2 med henvisning til den vedlagte vurderingsrapport m.v.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at handelsværdien af X ved udgangen af regnskabsåret 2009/pr. 1. januar 2010 udgør xx kr.

Rådgiver har udarbejdet en værdiansættelsesrapport, baseret på en vurderingsforretning foretaget af 2 statsautoriserede ejendomsmæglere og valuarer. De nuværende ejendommen skønnes ved vurderingsforretningen at have handelsværdien xx kr, mens den nye ejendom skønnes til at have handelsværdien xx kr.

Den samlede opgørelse af handelsværdien af X fremkommer ved at tillægge den bogførte egenkapital i årsrapporten for 2008 en opskrivning af ejendommene til de ved vurderingsforretningen fundne værdier samt tillægge et estimeret resultat for 2009.

SKAT, Ejendomsvurdering har besigtiget ejendommene og skønnet værdierne således:

For den nuværende grund, xx kr., baseret på ejendommens vedligeholdelsesstandard, den usædvanligt høje leje i betragtning af området og bygningernes kvalitet samt en forventning om værdistigning i medfør af den i 2009 vedtagne lokalplan.

For den nye grund, xx kr., uforandret fra handelsprisen i 2007, baseret på udtræk af salgsstatistikker, der viser at grunde generelt sælges til høje priser samt at der har i 2009 foreligget en optionsaftale om yderlige anskaffelse af grundareal for en højere kvadratmeterpris end den oprindelige salgsaftale.

SKAT, Ejendomsvurdering har desuden oplyst, at disse værdier var gældende i hele perioden fra juli 2009 til 31. marts 2010.

SKAT, Ejendomsvurdering, har således estimeret en handelspris for ejendommene i tidsrummet juli 2009 til 31. marts 2010, der er i overensstemmelse med den af selskabet foranstaltede vurderingsforretning pr. 1. januar 2010. Rådgivers opgørelse af den samlede handelsværdi af X ved indgangen af indkomståret 2010 er derfor korrekt.

SKAT indstiller at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Spørgsmål 2

Da der svares "ja" til spørgsmål 1, ønskes det bekræftet, at den opgjorte handelsværdi pr. 1. januar 2010 kan anvendes som indgangsværdi, jf. § 22, stk. 9, i lov nr. 525 af 12. juni 2009 for medlemmer af X, hvor indkomståret 2010 påbegyndes den 8. juli 2009 eller senere.

Bestemmelsen i lov nr. 525 af 12. juni 2009 § 22, stk. 9 lyder:

"Ved beskatning af porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 9 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, og aktier omfattet af ligningslovens § 16 I som affattet ved denne lovs § 12, nr. 17, som ejes ved begyndelsen af indkomståret 2010, anvendes som anskaffelsessum:

1) Handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010, medmindre selskabet er omfattet af nr. 2. Hvis et selskabs samlede anskaffelsessummer på porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 9 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, ved begyndelsen af indkomståret 2010 overstiger disse aktiers samlede handelsværdi, kan dette nettokurstab fradrages efter reglerne i § 9, stk. 2-5, i nettogevinster efter aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 1, i indkomståret 2010 eller senere. Ved opgørelsen efter 2. pkt. medregnes anskaffelsessummen henholdsvis afståelsessummen på aktier, som selskabet har afstået den 25. maj 2009 eller senere, og som på afståelsestidspunktet havde været ejet i 3 år eller mere. Nettokurstabet nedsættes, i det omfang selskabet i indkomstårene 2007-2009 har været fritaget for at medregne modtagne udbytter af aktier som nævnt i 2. og 3. pkt. ved indkomstopgørelsen. Hvis den skattepligtige i indkomståret 2010 vælger realisationsbeskatning vedrørende porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, kan nettokurstab på sådanne aktier efter 2. pkt. alene fradrages i gevinster på realisationsbeskattede aktier. 2. og 3. pkt. omfatter ikke nettokurstab på aktier, hvor selskabet i ejerperioden har kunnet modtage skattefrie udbytter efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, og på aktier, der er erhvervet i forbindelse med en skattefri omstrukturering, der er vedtaget den 25. maj 2009 eller senere. Livsforsikringsselskaber opgør ikke et nettokurstab.

2) Den skattemæssige anskaffelsessum, hvis selskabet ikke har påbegyndt indkomståret 2010 den 25. maj 2009 og ikke ejer porteføljeaktier på dette tidspunkt, eller hvis selskabet stiftes efter den 25. maj 2009. Hvis handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 er mindre end den skattemæssige anskaffelsessum, skal anskaffelsessummen nedsættes med de modtagne udbytter, som selskabet m.v. i ejertiden har været fritaget for at medregne ved indkomstopgørelsen. Nedsættelsen kan maksimalt udgøre forskellen mellem den skattemæssige anskaffelsessum og handelsværdien."

Af besvarelsen til spørgsmål 1 fremgår det, at den opgjorte værdi på xx kr. er handelsværdien for X i perioden 8. juli 2009 til 31. marts 2010.

For så vidt angår de medlemmer af X, der ejer deres aktier i selskabsregi med en ejerandel på mindre en 10 % af den samlede aktiekapital og det enkelte medlem ikke er omfattet af § 22, stk. 9, nr. 2 i lov nr. 525 af 12. juni 2009, kan anvendes den i spørgsmål 1 opgjorte handelsværdi, som indgangsværdi, såfremt deres indkomstår 2010 påbegyndes den 8. juli eller senere.

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.