Dato for udgivelse
27 sep 2010 13:37
SKM-nummer
SKM2010.586.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
09-03531
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Lønindeholdelse
Emneord
Lønindeholdelse, tilbagebetaling
Resumé

Skattecentret havde indeholdt løn med et for stort beløb. Landsskatteretten fandt, at beløbet som udgangspunkt skulle tilbagebetales. Det var ikke godtgjort, at klageren var blevet kompenseret ved berostillelse de efterfølgende to måneder.

Reference(r)
-
Henvisning
-

Klagen skyldes, at skattecentret ikke har imødekommet klagerens anmodning om udbetaling af en del af et beløb, som skattecentret har lønindeholdt.

Landsskatterettens afgørelse

Skattecentrets afgørelse ændres.

Sagens oplysninger

Klageren har gæld til det offentlige vedrørende restskat, restarbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag, institutionsbetaling, parkeringsafgift og gebyrer. Gælden er pr. 2. november 2009 opgjort til i alt 746.378 kr.

Som led i inddrivelsen af gælden har SKAT iværksat lønindeholdelse.

I juni 2009 foretog skattecentret lønindeholdelse for et beløb på 8.755 kr.

Skattecentret har oplyst, at der kun skulle have været foretaget lønindeholdelse for et beløb på 5.295 kr., og at det for meget lønindeholdte beløb således udgjorde 3.460 kr.

Skattecentret satte lønindeholdelsen i bero i juli og august 2009.

Klageren har den 28. september 2009 anmodet skattecentret om udbetaling af 5.836 kr., som blev lønindeholdt for meget i juni 2009. Klageren har opgjort det for meget lønindeholdte beløb således:

Anvendt skatteprocent

82 % af 29.182 kr. = 23.929 kr.

Korrekt skatteprocent

62 % af 29.182 kr. = 18.092 kr.

For meget lønindeholdt

5.836 kr.

Af klagerens lønseddel for juni 2009 fremgår, at der blev indeholdt A-skat med 82 % af 29.182 kr., svarende til 23.929 kr.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har ikke imødekommet klagerens anmodning om udbetaling af 5.836 kr., som blev lønindeholdt for meget i juni 2009. Ved genvurdering af sagen i forbindelse med klagen til Landsskatteretten har skattecentret fastholdt denne afgørelse.

Klageren blev kompenseret for den fejlagtige lønindeholdelse i juni 2009 ved at lønindeholdelsen blev sat i bero for juli og august 2009.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at anmodningen om udbetaling af 5.836 kr., som skattecentret har lønindeholdt for meget, imødekommes.

Skattecentret kan ikke kende forskel på afdragsprocent og lønindeholdelsesprocent og har derfor fejlagtigt foretaget lønindeholdelse med 30 % i stedet for 16 %.

Skattecentrets fejl har betydet, at klageren er havnet i en situation, hvor han risikerer at blive smidt ud af sin lejlighed, og hvor han har problemer med at skaffe penge til mad til sig selv og sine børn og dermed opretholde en normal livsførelse. Det er ikke SKATs opgave at ødelægge folks liv.

Det er ikke korrekt, at lønindeholdelsen blev sat i bero i juli og august 2009 for at kompensere for den fejlagtige lønindeholdelse i juni 2009. Lønindeholdelsen blev sat i bero, fordi klageren i juli og august 2009 skulle tilbagebetale ca. 40.000 kr. i for meget udbetalt aconto bonus til sin arbejdsgiver, og derved ikke ville have penge tilbage at leve for.

Skattecentret skal derfor udbetale det beløb, som der blev lønindeholdt for meget i juni 2009.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Reglerne om lønindeholdelse fremgår af lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesloven) og af bekendtgørelse nr. 1365 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesbekendtgørelsen).

Som led i inddrivelsen af klagerens gæld til det offentlige har SKAT iværksat lønindeholdelse. I juni 2009 foretog skattecentret lønindeholdelse med et for stort beløb.

Der blev således uberettiget foretaget lønindeholdelse for en del af det lønindeholdte beløb på 8.755 kr. i juni 2009.

Som udgangspunkt må det antages, at beløb, der er lønindeholdt med urette, skal tilbagebetales skyldneren.

Reglerne om inddrivelse af gæld til det offentlige har til formål på den ene side at sikre, at der sker effektiv inddrivelse af sådan gæld, og på den anden side, at skyldneren efterlades med et rimeligt rådighedsbeløb.

Foretagelse af et uberettiget inddrivelsesskridt medfører derfor hverken, at skyldneren betaler noget, han ikke skylder, eller mere end han skylder, men derimod, at han efterlades uden et rimeligt rådighedsbeløb.

Hvis en skyldner ikke skulle være berettiget til at få tilbagebetalt beløb, der er inddrevet i strid med reglerne herfor, ville de beskyttelseshensyn, der ligger til grund for disse regler efter Landsskatterettens opfattelse fortabes.

Skattecentrets afgørelse ændres derfor, således at klageren er berettiget til at få tilbagebetalt det beløb, som der blev lønindeholdt for meget i juni 2009.

Allerede fordi det ikke er godtgjort, at lønindeholdelsen blev sat i bero i juli og august 2009 som kompensation for den fejlagtige lønindeholdelse i juni 2009, kan berostillelsen ikke føre til et andet resultat.

Det overlades til skattecentret at foretage opgørelsen af det beløb, som der blev lønindeholdt for meget i juni, og på baggrund heraf foranledige udbetaling til klageren af dette beløb, jf. § 17, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 974 af 17. oktober 2005 af forretningsorden for Landsskatteretten.

Skattecentrets afgørelse ændres i overensstemmelse hermed.