Dato for udgivelse
28 Sep 2010 07:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Sep 2010 06:47
SKM-nummer
SKM2010.594.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-080432
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Multimediebeskatning, PDA, mobil, telefoni
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger ikke skal betale multimedieskat af en PDA uden telefon, men med adgang til Outlook, når spørger er nødt til at have PDA-en med hjem og har udfyldt en tro-og loveerklæring om, at PDA-en ikke anvendes til privat brug.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at hvis spørger ikke tager PDA'en med hjem, er det tilstrækkelig til at undgå multimedieskat, at spørger udfylder en tro-og loveerklæring.

Skatterådet henviser til sagsfremstillingen og begrundelsen for besvarelsen af, om udfyldelse af tro-og loveerklæringen medfører, at spørger ikke skal betale multimedieskat, selv hvis arbejdsgiveren på et senere tidspunkt viser sig ikke at have ført tilstrækkelig kontrol med brugen af PDA'en.

Endeligt kunne Skatterådet ikke bekræfte, at et misforhold mellem værdien af PDA'en og multimedieskatten kan have betydning for, om PDA'en er omfattet af multimediebeskatningen.

Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 12
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2 A.B.1.9.4.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1 afsnit C.A.5.2.

Spørgsmål

  1. Skal spørger betale multimedieskat af en PDA uden telefon, men med adgang til Outlook, når spørger er nødt til at have PDA-en med hjem og har udfyldt tro-og-love-erklæring om, at PDA-en ikke anvendes til privat brug?
  2. Hvis spørger ikke tager PDA'en med hjem, er det så tilstrækkelig til at undgå multimedieskat, hvis spørger udfylder tro-og-love-erklæring?
  3. Hvis udfyldelse af tro-og-love-erklæring medfører, at spørger ikke skal betale multimedieskat, men arbejdsgiver på et senere tidspunkt viser sig ikke at have ført tilstrækkelig kontrol med brugen af PDA'en, bliver spørger så pålagt at efterbetale multimedieskat for perioden, selv hvis spørger ikke har anvendt PDA'en privat?
  4. Den pågældende PDA kan købes for 1800-2000 kr. Multimedieskatten vil pr. år udgøre nogenlunde et tilsvarende beløb. Multimediebeskatning af PDA vil derfor være uforholdsmæssigt dyr i forhold til den fordel, der antages ved at have den. Det vil være billigere for spørger at købe en selv end at blive beskattet af den hvert år. Har dette åbenlyse misforhold nogen betydning for, om PDA'en udløser multimedieskat?

Svar

  1. Nej.
  2. Ja.
  3. Se sagsfremstilling og begrundelse.
  4. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er ansat på et sygehus som psykolog i distriktspsykiatrien og har megen mødevirksomhed. Arbejdsgiveren kræver, at der blandt visse personalegrupper skal indføres brug af elektronisk kalender, og at denne skal være konstant opdateret af hensyn til sekretærers og ledelses overblik over, hvor medarbejderne befinder sig. Der er derfor brug for PDA'en til diverse møder, hvor der er behov for at føre kalender. Dette gælder også udenfor hovedarbejdsstedet, da spørger ikke har adgang til en bærbar PC.

Spørger fører løbende aftaler ind i PDA'en i løbet af arbejdsdagen, og når spørger er på arbejdspladsen, synkroniseres kalenderen med Outlook gennem arbejdsgiverens netværk.

PDA'en er udleveret i februar 2010. Der er tale om en HP iPAQ 114 Classic Handheld uden telefon, men med Outlook. PDA'en er ikke "spærret". Skærmen er på 3,5 tommer.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har fået påtvunget PDA'en af arbejdsgiver og har ikke noget ønske om en sådan. PDA'en har ganske vist styresystem og tekstbehandling, men i så nedbarberet udgave, at dette nærmest er uanvendeligt og ikke kan anses at svare til et egentligt tekstbehandlingsprogram. Der er mulighed for internetopkopling via WIFI, men internetadgang følger ikke med. Spørger er derfor nødt til at have eget betalt bredbånd i hjemmet og privat mobil på trods af PDA'en. Der er ikke nogen fordel for spørger ved at have en arbejdsgiverbetalt PDA, og derfor ingen grund til at beskatte en fordel. Desuden er multimedieskatten uforholdsmæssig høj i forhold til anskaffelsesprisen på PDA'en.

Det forekommer uhensigtsmæssigt, hvis beskatningen af spørger er afhængig af forhold, som spørger er uden indflydelse på og ikke har mulighed for at vide noget om, nemlig arbejdsgivers opfølgning på tro-og-loveerklæring, således at arbejdstager kan risikere restskat, hvis arbejdsgiver ikke udfører den krævede kontrol.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag:

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervssfæren.

Ved lovforslag nr. 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget som lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv. som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Retspraksis:

SKM2009.681.SR:
Skatterådet bekræftede, at ansatte gartnere i en virksomhed ikke skal multimediebeskattes af rådigheden over en telefon i form af en PDA, der medtages på bopælen. Det gælder dog kun såfremt den private brug ikke er tilladt, at der indgås tro og love erklæring herpå, samt at arbejdsgiver fører kontrol med at PDA'en (telefonen) rent faktisk ikke anvendes privat.

SKM2009.801.SR:
Skatterådet kunne bekræfte, at medarbejdere, som til den private bopæl medtager en smartphone eller mobiltelefon, der er udstyret med faciliteten "begrænset bruger", ikke vil blive omfattet af multimediebeskatningen, når de på den under faktiske forhold beskrevne måde er afskåret fra at bruge multimediet privat.

Begrundelse:

Spørgsmål 1:

Skal spørger betale multimedieskat af en PDA uden telefon, men med adgang til Outlook, når spørger er nødt til at have PDA'en med hjem og har udfyldt tro-og-love-erklæring om, at PDA'en ikke anvendes til privat brug?

Når et multimedie tages med hjem på bopælen, er der en formodning for, at der er privat rådighed over godet/goderne, hvilket fremgår af LFB 2009-05-18 nr. 199 (L 199):

I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er privat rådighed over personalegodet. Denne formodning kan kun vanskeligt afkræftes og kun ved meget sikre beviser for, at telefonen eller computeren kun er brugt erhvervsmæssigt.

I denne sag er der tale om en PDA.

Det fremgår af L 199, punkt 2.7.2, at om en PDA:

En telefon omfatter små håndholdte computere, hvis hovedfunktion er telefoni og evt. kalender- og tidsregistreringsfunktion, såsom PDA'er (Personal Digital Assistant), smartphones ( SKATs fremhævning) o. lign.

Og senere:

Formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen i de tilfælde, hvor brugen af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (tilkaldevagt), og telefonen rent faktisk udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt, og der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren fører kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Den hidtidige praksis, hvorefter enkeltstående opkald til hjemme ikke udløser beskatning, videreføres ikke. Det vil sige, at hvis arbejdstageren foretager private opkald fra telefonen, vil vedkommende blive anset for at have telefon til rådighed for privat brug.

Det fremgår af SKM2010.424.SR:

En smartphone har, som spørgers mobiltelefon, også adgang til internettet. Det afgørende er, som det fremgår af det citerede stykke fra L 199, at hovedfunktionen er telefoni og evt. kalender- og tidsregistreringsfunktion.

I dette tilfælde fremgår det dog klart, at PDA'ens hovedfunktion ikke er telefoni, da PDA'en slet ikke kan benyttes som telefon.

Derimod er hovedfunktionen i dette tilfælde en kalender- og tidsregistreringsfunktion. Henset til PDA'ens størrelse og funktion finder SKAT, at PDA'en derfor må anses for omfattet af skattefriheden, hvis der afgives en tro og love erklæring, om at den ikke bruges privat samt at den er nødvendig for arbejdet. Yderligere kontrol er herefter ikke nødvendig.

PDA'en er derfor ikke omfattet af multimediebeskatning, når arbejdstageren har underskrevet en tro- og loveerklæring om, at den udelukkende benyttes erhvervsmæssigt.

SKATs indstilling:

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ja.

Spørgsmål 2:

Hvis spørger ikke tager PDA'en med hjem, er det så tilstrækkelig til at undgå multiemedieskat, hvis spørger udfylder tro-og-love-erklæring?

Da det er tilstrækkeligt for at afkræfte den private rådighed over den her omhandlede PDA, når den tages med hjem som ovenfor i spørgsmål 1, at spørger underskriver en tro- og loveerklæring om, at den udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, vil det som det mindre i det mere også være tilstrækkeligt, når PDA'en ikke tages med hjem..

SKATs indstilling:

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med ja.

Spørgsmål 3:

Hvis udfyldelse af tro-og-love-erklæring medfører, at spørger ikke skal betale multimedieskat, men arbejdsgiver på et senere tidspunkt viser sig ikke at have ført tilstrækkelig kontrol med brugen af PDA'en, bliver spørger så pålagt at efterbetale multimedieskat for perioden, selv hvis spørger ikke har anvendt PDA'en privat?

Som anført under spørgsmål 1, er det i denne situation ikke nødvendigt, at arbejdsgiveren fører kontrol med PDA'en.

Det vil derfor ikke have betydning for beskatningen, hvorvidt arbejdsgiveren fører kontrol med brugen af PDA'en.

SKATs indstilling:

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med se sagsfremstilling og begrundelse.

Spørgsmål 4:

Den pågældende PDA kan købes for 1800-2000 kr. Multimedieskatten vil pr. år udgøre nogenlunde et tilsvarende beløb. Multimediebeskatning af PDA vil derfor være uforholdsmæssigt dyr i forhold til den fordel, der antages ved at have den. Det vil være billigere for spørger at købe en selv end at blive beskattet af den hvert år. Har dette åbenlyse misforhold nogen betydning for, om PDA-en udløser multimedieskat?

Der er ikke i ligningslovens § 16, stk. 12 givet nogen mulighed for at tage et multimedies værdi i betragtning. Såfremt der er stillet et multimedie til privat rådighed skal dette beskattes.

SKATs indstilling:

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.