Dato for udgivelse
27 sep 2010 11:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 sep 2010 11:32
SKM-nummer
SKM2010.581.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-100802
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
måltider, personalegoder
Resumé
Skatterådet bekræftede, at en skål salat eventuelt med et stykke flute serveret uden betaling til sygeplejersker og læger på deres nattevagt på et sygehus vil udløse beskatning af 35 kr. i overensstemmelse med SKATs takster.
Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 1 og 3
Henvisning
Ligningsvejledning 2010-2 A.B.1.9.1
Henvisning
Den juridiske vejledning, C.A.5.12.2 Fri kost og logi

Spørgsmål

Vil en skål salat eventuelt med et stykke flute serveret uden betaling til sygeplejersker og læger på deres nattevagt på et sygehus udløse beskatning af 35 kr. i overensstemmelse med SKATs takster?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

As hovedopgave er sundhedsvæsenet. A har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling.

A ønsker at introducere en kantineordning, hvor nattevagterne på hospitaler får serveret sund og gratis mad på deres nattevagter.

Der er nemlig observeret en tendens til at nattevagterne tanker op i slikautomaterne på sygehuset, for at få noget at spise, når de er på arbejde om natten. Arbejdsmiljørapporter viser imidlertid, at medarbejdere med nattevagter har større risiko for overvægt og problemer med fordøjelsen.

Derfor efterspørges sund mad til nattevagter, da undersøgelser viser, at nattevagternes helbred bliver svækket, hvis de ikke får noget fornuftigt at spise. Maden til nattevagterne vil være med til at styrke arbejdsmiljøet, og hvis nattevagter ikke får noget ordentligt at spise vil antallet af utilsigtede hændelser vil ifølge undersøgelser kunne stige.

Den manglende indtagelse af ordentlig mad kan påvirke arbejdsindsatsen og undersøgelser viser, at det generelt er hårdere for kroppen at arbejde om natten. Det har indvirkning på reaktionstiden og koncentrationsevnen, hvis man ikke får ordentlig kost og blodsukkeret falder.

Problemet for nattevagter er, at de ikke på samme måde som andre dagarbejdere har adgang til sund mad i arbejdstiden. Mange nattevagter har således efterspurgt muligheden for sund mad om natten.

Sygehusafdelingen vil derfor tilbyde deres medarbejdere en skål salat eventuelt med flutes suppleret med afdelingens gratis frugtordning. Afdelingen påregner at skulle købe en skål salat for 10-15 kr. i sygehuskøkkenet.

Spørger forventer i øvrigt, at ordningen vil skabe større mulighed for at fastholde medarbejdere i nattevagtsstillinger, samt at der forventes at sygefraværet vil falde.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger vurderer, at SKATs beløb på 35 kr. som beskatningsgrundlag pr. måltid forekommer ikke forholdsmæssig, når værdien af maden ikke overstiger 10-15 kr.

Spørger har dernæst anført, at ordningen er stillet til rådighed i overvejende af hensyn til den ansattes arbejde, jf. ligningslovens § 16, stk. 3, og således kommer ind under bagatelgrænsereglen på pt. 5.500 kr. årligt.

Taget i betragtning omfanget og karakteren af ordningen er det spørgers vurdering, at de nævnte saltaportioner ikke anses for at udgøre et måltid som omfattet af ligningslovens § 16, stk. 3, nr. 2 om fri kost. Sammenligneligheden med gratis frugtordninger synes nærliggende.

SKATs indstilling og begrundelse

Der spørges, om en skål salat, eventuelt med et stykke flute serveret uden betaling til sygeplejersker og læger på deres nattevagt på et sygehus vil udløse beskatning af 35 kr. i overensstemmelse med SKATs takster.

Efter statsskattelovens § 4 skal alle indtægter medregnes til indkomstopgørelsen, uanset om indtægten fremtræder i form af penge eller andet aktiv af økonomisk værdi. Det er således skattemæssigt uden betydning, om en medarbejder får sit arbejdsvederlag i kontantløn eller i naturalier (personalegoder).

Det fremgår dernæst af ligningslovens § 16, stk. 1, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, efter reglerne i stk. 3-13 medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Det bemærkes, at ligningslovens § 16 dog ikke omfatter goder uden væsentlig værdi, der ydes på arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje.

Endvidere fremgår det af ligningslovens § 16, stk. 3, at den skattepligtige værdi af de i stk. 1 omhandlede goder ved skatteansættelsen skal fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel.

Det fremgår yderligere af bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost logi, gældende for indkomståret 2010 (bkg. 1487 af 10. november 2009) og udstedt i henhold til ligningslovens § 16, stk. 3, nr. 2, at for køkken- og serveringspersonale, private sygeplejersker, sygehuspersonale, som har bolig uden for sygehuset, der alene modtager fri kost, ansættes værdien af fuld kost til 70,00 kr. pr. dag. For delvis kost, normalt 2 måltider, ansættes værdien til 60,00 kr. pr. dag, og for 1 måltid ansættes værdien til 35,00 kr. pr. dag.

Det bemærkes således, at de sygeplejersker, læger og anden sygehuspersonale, der modtager fri kost på sin arbejdsplads, er omfattet af den ovennævnte bekendtgørelse.

Det fremhæves dernæst, at bekendtgørelsen ikke indeholder adgang til at dispensere fra de ovennævnte satser, selv i de tilfælde, hvor der er muligt at dokumentere, at værdier af måltider afviger fra satserne. I den forbindelse skal der imidlertid nævnes, at det ligger netop i begrebet standardsats, at den faktiske værdi af et måltid kan være forskellig fra standardsatsen.

Det er oplyst, at sygehusene ønsker at servere kost i form af en skål salat eventuel med et stykke flute.

SKAT lægger til grund, at der er tale om mad, der leveres til afdelinger i portioner, hvor portionernes antal er afhængige af antallet personer, der den pågældende nat har vagten på afdelingen. På en sådan måde er enhver medarbejder sikret en portion mad, der kan indtages i løbet af nattevagten. Formålet med ordningen er netop at sørge for, at personalet, der ikke som andre dagarbejdere har adgang til sund mad i arbejdstiden, får mulighed for at spise ordentlig og sund mad, der skal sikre den nødvendige reaktionstid og koncentrationsevne.

Det forhold, at der leveres individuelle portioner imidlertid indebærer, at den enkelte medarbejder skal melde sig til eller skal tilmeldes ordningen. På den måde mister ordningen en karakter af en almindelig personaleplejer, idet der ikke længere er tale om en ordning, hvor salaten er stillet til rådighed for alle på arbejdspladsen.

I konsekvens heraf er det SKATs vurdering, at bespisning i form af en salat skal betragtes som et måltid og skal beskattes i overensstemmelse med den ovennævnte bekendtgørelse, dvs. 35 kr. for et måltid.

SKAT skal dog fremhæve, at en beskatning efter standardsatserne ikke finder anvendelse, såfremt de ansatte betaler for maden. Hvis de ansatte betaler 10 kr. for en skål salat, svarende til måltidets værdi, vil de ikke blive beskattet efter standardsatserne.

Spørger har yderligere i sin anmodning henvist til ligningslovens § 16, stk. 3, og anført, at ordningen er stillet til rådighed i overvejende af hensyn til den ansattes arbejde, og således kan kommer ind under bagatelgrænsereglen.

Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 3, 3.pkt, at goder som arbejdsgiveren i overvejende grad har stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder overstiger et grundbeløb på 5.500,00 kr. årligt (indkomståret 2010).

SKAT vurderer imidlertid, at kantineordning i almindeligheden ikke kan betragtes som et personalegode, der i overvejende grad stilles til rådighed af arbejdsgiveren af hensyn til den ansattes arbejde. Kun i særlige tilfælde, hvor der eksempelvis er tale om gratis mad og drikkevarer, der serveres i forbindelse med overarbejde, er værdien af goderne skattepligtig, men omfattet af bagatelgrænsen, jf. Ligningsvejledningen 2010-2 A.B.1.9.1. Det forhold, at der skal være tale om et særligt tilfælde medfører, at det næppe kan etableres en kantineordning som sådan, der altid vil være omfattet af bagatelgrænsen.

SKAT indstiller således, at spørgsmålet hvorvidt en skål salat serveret uden betaling til sygeplejersker og læger på deres nattevagt på et sygehus vil udløse beskatning af 35 kr., besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.