Dato for udgivelse
07 Sep 2010 08:27
SKM-nummer
SKM2010.548.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-134423
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
CFC-beskatning, tilladelse, afslag, danske og udenlandske datterselskaber
Resumé
Skatterådet tillader, at moderselskabet A A/S' danske datterselskab, B A/S fritages for CFC-beskatning i 10 indkomstår fra og med indkomståret 2008, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2. Samtidig meddeler Skatterådet afslag på ansøgning om CFC-fritagelse vedrørende øvrige af A A/S' danske og udenlandske datterselskaber. En udenlandsk filial var ikke omfattet af en tidligere afgivet fritagelse for CFC-beskatning vedrørende filialens hovedkontor.
Hjemmel
Lovbekendtgørelse nr. 1001 af 26/10 2009
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 32, stk. 2.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2 S.D.5.7

Moderselskabet A A/S søgte Skatterådet om fritagelse for CFC-beskatning vedrørende datterselskabet B A/S og 9 andre danske og udenlandske datterselskabet, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2. A A/S anmodede om fritagelse regnet fra og med indkomståret 2008 (kalenderårsregnskab).

Følgende betingelser skal opfyldes for at et moderselskab kan opnå fritagelse for CFC-beskatning vedrørende et datterselskabs CFC-indkomst:

 1. Datterselskabet skal have koncession til at drive forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed samt være underlagt offentligt tilsyn.
 2. Den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende.
 3. Den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder, som datterselskabet ikke er koncernforbundet med, jf. ligningsloven § 2, stk. 2.
 4. Datterselskabets kapitalgrundlag må ikke overstige, hvad driften af den pågældende form for virksomhed tilsiger.
 5. Beskatningen af udbytte fra datterselskabet til moderselskabet skal kunne frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende. Opfyldelse af betingelsen vurderes derfor kun på udenlandske datterselskaber.

Skatterådet gav tilladelse til, at moderselskabet A A/S' danske datterselskab, B A/S blev fritaget for CFC-beskatning fra og med indkomståret 2008 og 10 år frem, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2. A A/S' 9 øvrige danske og udenlandske datterselskaber blev meddelt afslag.

Ved Skatterådet afgørelse blev der lagt vægt på følgende forhold vedrørende afgivelse af CFC-fritagelsen for B A/S:

 1. B A/S har koncession til at drive fondsmæglervirksomhed.
 2. B A/S er undergivet offentligt tilsyn.
 3. Den væsentligste del af B A/S' indkomst stammer fra virksomhed med kunder i Danmark.
 4. B A/S har ingen indkomst fra koncernforbundne selskaber / filialer, jf. ligningslovens § 2, stk. 2.
 5. B A/S er ikke overkapitaliseret i forhold til, hvad driften af B A/S' virksomhed tilsiger.

Skatterådet lagde vægt på følgende forhold vedrørende meddelelse af afslag på ansøgning om CFC-fritagelse vedrørende de 9 danske og udenlandske datterselskaber:

 • Et dansk datterselskab havde tidligere fået Skatterådets tilladelse til CFC-fritagelse. Dette datterselskabs udenlandske filial var imidlertid ikke omfattet af den tidligere afgivne CFC-fritagelse.
 • Tre datterselskaber blev anset for overkapitaliserede i forhold til, hvad driften af datterselskaberne tilsiger.
 • Et datterselskab blev anset for at erhverve koncernintern indkomst i et ikke uvæsentligt omfang.
 • To datterselskaber blev anset for at drive virksomhed, der ikke er omfattet af forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed.
 • To datterselskaber havde ikke koncession til at drive deres virksomhed og var derfor ikke underlagt offentligt tilsyn.

Det har ikke været praktisk muligt at foretage en effektiv anonymisering af den samlede afgørelsestekst. For at undgå en overtrædelse af bestemmelserne om tavshedspligt, har SKAT valgt alene at offentliggøre dette sammendrag af afgørelsen.