Dato for udgivelse
27 aug 2010 11:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 aug 2010 11:27
SKM-nummer
SKM2010.517.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-198291
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
bolig, anpartshaver
Resumé

Skatterådet fandt, at en bolig, der ejes af spørgers anpartsselskab, og hvor spørger er hovedanpartshaver, men stilles til rådighed af spørgers arbejdsgiver, må anses for stillet til rådighed af spørgers anpartsselskab. I skattemæssig henseende skal boligen derfor sidestilles med en bolig som nævnt i ligningslovens § 16, stk. 9.

I konsekvens heraf er det ikke relevant at foretage en selvstændig vurdering, hvorvidt husleje betaling kan ske ved kontantlønnedgang.

Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 1, 3 og 9.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2 A.B.1.9.5

Spørgsmål

Vil spørger i relation til bolig, der reelt ejes af et anpartsselskab, hvor spørger er hovedanpartshaver, men stilles til rådighed af spørgers arbejdsgiver, blive beskattet efter reglerne for personer uden væsentlig indflydelse på egen aflønningsform?

Svar

Se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger vil stifte et anpartsselskab, som efterfølgende vil købe en bolig, som der drives udlejningsvirksomhed med.

50 % af anparterne i anpartsselskabet vil blive ejet af spørger selv, mens de øvrige 50 % vil blive ejet af spørgers samleverske.

Den erhvervede ejendom vil blive udlejet til A A/S.

A A/S beskæftiger ca. 60 medarbejdere, hvoraf der er 4 partner, der ejer selskabet indirekte. Derudover er der en administrerende direktør og en underdirektør.

Det er oplyst, at spørger er ansat hos A A/S som regnskabschef uden bestemmende indflydelse på egen aflønningsform, samt at han er en af 5 funktionschefer.

Det er planen, at A A/S vil stille bolig til rådighed for spørger og hans familie.

I den forbindelse, vil spørger gå ned i løn, svarende til huslejen før skattetræk, jf. reglerne om bruttotræk. Selve huslejen fastsættes på markedsvilkår.

SKATs indstilling og begrundelse

I henhold til ligningslovens § 16, stk. 1 skal der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Dernæst fremgår det af ligningslovens § 16, stk. 3, at fri bolig værdiansættes ud fra boligens markedsleje.

For så vidt angår hovedaktionærer/-anpartshavere, direktører og andre ansatte med bestemmende indflydelse på egen aflønningsform beskattes disse efter særlige regler, nævnt i ligningslovens § 16, stk. 9.

Det er oplyst, at spørger vil stifte et anpartsselskab, som efterfølgende vil købe en bolig. Denne bolig vil derefter blive udlejet til spørgers arbejdsgiver A A/S, som vil stille boligen til rådighed for spørger.

50 % af anparterne i det nye anpartsselskab vil blive ejet af spørger selv, mens de øvrige 50 % vil blive ejet af spørgers samleverske.

Det fremgår af aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 1, at som hovedaktionæraktier anses aktier eller anparter, der ejes af skattepligtige, der ejer eller på noget tidspunkt inden for de seneste 5 år har ejet 25 % eller mere af aktiekapitalen, eller som råder eller i den ovennævnte periode har rådet over mere end 50 % af stemmeværdien.

Taget i betragtning af, at det er planen, at spørger skal eje 50 % af anpartskapitalen, er det SKATs vurdering, at disse beholdninger vil blive anset for hovedaktionæraktier.

I fortsættelse heraf fremgår det af ligningslovens § 16 A, stk. 9, at en hovedaktionær som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, der modtager udbytte fra selskabet i form af, at der stilles en bil, en sommerbolig, en lystbåd eller helårsbolig til rådighed, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal medregne værdien af godet tillagt eventuelt sparet privatforbrug i relation til godet.

SKAT bemærker dog, at det er planen, at boligen som vil blive købt af spørgers anpartsselskab vil blive udlejet til spørgers arbejdsgiver, som vil stille boligen til rådighed for spørger.

Formelt stilles således boligen til spørgers rådighed af spørgers arbejdsgiver og ikke af spørgers anpartsselskab.

SKAT skal dog fremhæve, at spørger reelt kommer til at bo i en bolig, ejet af anpartsselskabet, hvor han selv er hovedanpartshaver, samt at boligen vil blive valgt af spørger og erhvervet med henblik på at udleje denne til spørger.

Dernæst bemærker SKAT, at spørger formentlig har mulighed for at bebo ejendomme, selv om hans ansættelsesforhold på senere tidspunkt måtte ophøre.

SKAT bemærker, at der i relation til ansatte, der får en bolig stillet til rådighed af arbejdsgiver, anvendes vejledende satser, såfremt der betales en leje, der ligger under de anviste satser. Satserne fremgår af SKM2007.936.SKAT, hvor de maksimale satser ligger på ca. 66.000 kr. årligt. Efter anvisningen skal beskatning ske af differencen mellem den fastsatte og den faktisk betalte husleje.

Ved at indgå aftale med sin arbejdsgiver, hvorefter boligen stilles til hans rådighed er spørger således af den opfattelse, at han vil blive omfattet af de ovennævnte satser.

SKAT vurderer imidlertid, at boligen reelt må anses for stillet til rådighed af spørgers anpartsselskab, hvilket indebærer, at boligen må sidestilles med en bolig, stillet til hovedanpartshaverens, dvs. spørgers rådighed, som nævnt i ligningslovens § 16, stk. 9.

SKAT lægger vægt på:

  • at spørger reelt kommer til at bo i en bolig, ejet af anpartsselskabet, hvor han selv er hovedanpartshaver,
  • at boligen vil blive valgt af spørger og erhvervet med henblik på at udleje denne til spørger,
  • at spørger formentlig har mulighed for at bebo ejendomme, selv om hans ansættelsesforhold på senere tidspunkt måtte ophøre.

Det er dernæst oplyst, at det er planen, at A A/S vil stille bolig til rådighed for spørger mod at spørger vil gå ned i løn, svarende til huslejen før skattetræk, jf. reglerne om bruttotræk. Selve huslejen fastsættes på markedsvilkår.

Idet SKAT vurderer, at beskatning af boligen skal ske i henhold til reglen i ligningslovens § 16, stk. 9, er det SKATs opfattelse, at det ikke er relevant at foretage en selvstændig vurdering, hvorvidt husleje betaling kan ske ved kontantlønnedgang.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med: se sagsfremstilling og begrundelse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.