Dato for udgivelse
18 aug 2010 10:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 aug 2010 10:56
SKM-nummer
SKM2010.499.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
2010-251-0326
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Kursusvirksomhed, fritagelse, undervisning, momspligt, gevinst, overskud, indtjene
Resumé
Praksis om at erhvervsskolers kommercielt tilrettelagte kursusvirksomhed ikke kan anses som drevet med gevinst for øje og dermed som momspligtig kursusvirksomhed, kan som følge af SKM2010.382.VLR ikke opretholdes. Skolerne skal derfor fremover betale moms af kommercielt tilrettelagt kursusvirksomhed. Praksisændringen har virkning fra den 1. januar 2011.
Hjemmel
LBK nr. 966 af 14/10/2005 (momsloven)
Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

Henvisning
Momsvejledningen 2010-2 D.11.3.1

Baggrund

Vestre Landsret har i SKM2010.382.VLR truffet afgørelse om, at en erhvervsskoles kommercielt tilrettelagte kursusvirksomhed blev drevet med gevinst for øje i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.´s forstand. Det var ikke efter lovens ordlyd og forarbejder et krav, at skolen som sådan som organ tilstræber at opnå overskud fra den samlede drift.

Omsætningen fra kursusvirksomheden var derfor momspligtig og indgik ved opgørelsen af skolens fradragsret for moms efter momslovens § 38, stk. 1, og dermed ved opgørelsen af skolens refusionsberettigede energiafgifter.

Konsekvenserne af Landsrettens dom - ændring af praksis

SKM2010.382.VLR ændrer den praksis, der er beskrevet i Momsvejledningen 2010-2, D.11.3.1, om at erhvervsskolers kursusvirksomhed er momsfritaget, fordi kursusvirksomheden ikke kan anses for at være drevet med gevinst for øje, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

Erhvervsskolerne skal således fremover afregne moms af deres salg af kommercielt tilrettelagt kursusvirksomhed. Samtidig kan skolerne modregne den købsmoms, de er berettiget til i henhold til momslovens kapitel 9.

Ikrafttrædelsestidspunkt

Den ændrede praksis træder i kraft 1. januar 2011.

Genoptagelse

Skoler, der efter den hidtidige praksis ikke har indbetalt moms af deres kommercielt tilrettelagte kursusvirksomhed, kan anmode om genoptagelse af momstilsvaret. Skoler, der har betalt lønsumsafgift af den kommercielle kursusvirksomhed, kan endvidere anmode om genoptagelse af lønsumsafgiftstilsvaret.

Frister for genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Hvis fristen for ordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode, der er påbegyndt men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Den afgiftsperiode, der var til prøvelse i SKM2010.382.VLR, var afgiftsperioden fra 1. januar 2003.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2. Det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder afvigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen på 6 måneder regnes fra offentliggørelsen af denne meddelelse på SKATs hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til Skattecenter Struer, Fabriksvej 13, 7600 Struer.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr. samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling.

Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan dokumentere kravet.

Direkte følgevirkninger

I kravet modregnes de besparelser, som virksomheden har opnået som følge af den urigtige afgiftsmæssige behandling, f.eks. i form af, at der ikke er betalt salgsmoms af omsætningen fra kursusvirksomheden.

Forrentning

Tilbagebetalingsbeløbet anses for indbetalt efter påkrav og forrentes fra indbetalingsdagen til udbetalingsdagen, jf. pkt. 7 i afsnit J.3 Forrentning af tilbagebetalingsbeløb, i vejledningen Processuelle regler på SKATs område.