Indhold

Afsnittet handler om, i hvilket omfang udenlandske selskaber og foreninger mv. beskattes af indtægt fra fast ejendom, der ligger i Danmark.

Regel

Selskaber og foreninger mv., der har hjemsted i udlandet, og som i deres egenskab af

  • ejer
  • medejer
  • brugs- eller indtægtsnyder

har indtægt (herunder også en fast forpagtningsafgift) af en fast ejendom her i landet, er begrænset skattepligtige. Se SEL § 2, stk. 1, litra b.

Skattepligten omfatter endvidere fortjeneste ved afståelse af fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven eller AL § 21.

Skattepligtens omfang

Skattepligten i medfør af SEL § 2, stk. 1, litra b, omfatter alene indtægt fra indkomstkilder, der er nævnt i bestemmelsen, ligesom der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst alene kan fratrækkes udgifter, som vedrører de samme indkomstkilder. Se SEL § 2, stk. 2, og SEL § 9, stk. 1.