Indtægter fra bortforpagtning

Udenlandske selskaber, foreninger mv. er begrænset skattepligtige af forpagtningsafgifter, som stammer fra forpagtning af en virksomhed med fast driftssted her i landet.

Dette gælder også, når

  • denne virksomhed drives fra lejede lokaler
  • den ejendom, hvorfra virksomheden drives, ikke samtidig bortforpagtes.

En forpagtningsafgift er omfattet af den begrænsede skattepligt, hvad enten den er fast eller variabel - fx sat i forhold til overskuddets eller omsætningens størrelse eller værdien af naturalier. Se SEL § 2, stk. 1, litra a, 5. punktum.