Dato for udgivelse
28 jun 2010 13:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 jun 2010 13:24
SKM-nummer
SKM2010.407.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-044171
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Produktionsskole, salg, landbrugsprodukter, varer, ydelser, momsfritagelse, momsregistrering, genoptagelse, praksisændring
Resumé
Praksis om at produktionsskolers salg af varer og ydelser er momsfritaget i nær tilknytning til den momsfri undervisning, kan som følge af SKM2009.808.LSR ikke længere opretholdes. Produktionsskolernes skal derfor fremover betale moms af salget. Praksisændringen har virkning fra den 1. januar 2011. 
Hjemmel
LBK nr. 966 af 14/10/2005 (momsloven)
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 3
Henvisning
Momsvejledningen 2010-1 D.11.3

Baggrund

Landsskatteretten har i SKM2009.808.LSR truffet afgørelse om, at en produktionsskoles salg af landbrugsprodukter ikke kan anses for momsfritaget levering af varer og ydelser "i nær tilknytning" til momsfri undervisning, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Salget udgør ikke en sekundær leverance til skolens undervisning i den forstand, at varerne leveres som led i undervisningen til de samme personer, som modtager undervisningen, med henblik på disse personers bedre udnyttelse af undervisningsydelsen. Varerne er derimod et produkt af undervisningen, og salget af varerne sker uafhængigt af selve produktionen af disse, hvorfor de ikke er et uomgængeligt led i skolens levering af undervisningsydelser.

Konsekvenserne af Landsskatterettens kendelse - ændring af praksis

SKM2009.808.LSR ændrer den praksis, der er beskrevet i Momsvejledningen 2010-1, D.11.3, om produktionsskoler:

"Efter bestemmelsen er almindelig undervisning af børn og unge momsfri. På samme måde er undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner fritaget. Fritagelsen gælder f.eks. også aftenskoleundervisning, hvorefter der undervises i traditionelle fag som sprog, matematik, bogføring, håndarbejde, musik mv. Produktionsskoler, der er omfattet af lov om produktionsskoler, er også fritaget. Dette gælder også for produktionsskoler i fængsler, jf. SKM2001.223.TSS."

Produktionsskolerne skal således fremover afregne moms af deres salg af varer og ydelser. Samtidig kan skolerne modregne den købsmoms, de er berettiget til i henhold til momslovens kapitel 9.

Den delvise fradragsret skal opgøres skønsmæssigt efter reglen i momslovens § 38, stk. 2, når undervisningen gennemføres uden vederlag.

Ikrafttrædelsestidspunkt

Den ændrede praksis træder i kraft 1. januar 2011.

Genoptagelse

Produktionsskoler, der efter den hidtidige praksis ikke har betalt moms af deres salg af varer og ydelser, kan anmode om genoptagelse af afgiftstilsvaret.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år efter angivelsesfristens udløb.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, kan der ske ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvist sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode, der var påbegyndt men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Den afgiftsperiode, der var til prøvelse i SKM2009.808.LSR var afgiftsperioden fra den 1. oktober 2005.

Der kan derfor ske ekstraordinær genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvist sammenfaldende med afgiftsperioden fra den 1. oktober 2005.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2. Det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder afvigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen på 6 måneder regnes fra offentliggørelsen af denne meddelelse på SKATs hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til Skattecenter Struer, Fabriksvej 13, 7600 Struer.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af tilbagebetalingskravet.

Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan dokumentere kravet.