Dato for udgivelse
01 Jul 2010 12:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Apr 2010 06:55
SKM-nummer
SKM2010.428.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-001799
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
aktieløn, omstrukturering, ændring af aftaler
Resumé
Skatterådet bekræfter, at ændringer der er taget højde for i optionsaftaler tildelt i et ansættelsesforhold ikke anses for væsentlige, og dermed ikke indebærer afståelsesbeskatning. Retserhvervede betingede aktier kan ikke uden beskatning indgå i en aktieombytning, der ikke opfylder betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 36. Skatterådet bekræfter, at når medarbejderne er blevet beskattet af værdien af betingede aktier på retserhvervelsestidspunktet, så indebærer den efterfølgende opfyldelse af den betingede aktie ingen beskatning. Retserhvervede betingede aktier anses for at have en værdi svarende til værdien af de underliggende aktier.
Hjemmel
Ligningsloven § 28
Reference(r)
Ligningsloven § 28
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1, A.B.1.12

Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes, at "options" ("Optionerne") udstedt til medarbejdere i et dansk datterselskab af et udenlandsk koncernselskab ikke anses for afstået som følge af, at de overføres til et andet koncernselskab som følge af en omstrukturering?
 2. Kan det bekræftes, at "XX Options" ("XX-Optionerne") udstedt til medarbejdere i et dansk datterselskab af et udenlandsk koncernselskab ikke anses for afstået som følge af, at de overføres til et andet koncernselskab som følge af en omstrukturering?
 3. Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende, kan det i så fald bekræftes, at overførslen af XX-Optionerne ikke berører anvendelsen af ligningslovens § 7H?
 4. Kan det bekræftes, at "Restricted Stock Units" ("RSU's") - som endnu ikke er endelig retserhvervet - udstedt til medarbejdere i et dansk datterselskab af et udenlandsk koncernselskab ikke anses for afstået som følge af, at de overføres til et andet koncernselskab som følge af en omstrukturering?
 5. Kan det bekræftes, at " Restricted Stock Units" ("RSU's") - som er endelig retserhvervet - udstedt til medarbejdere i et dansk datterselskab af et udenlandsk koncernselskab ikke anses for afstået som følge af, at de overføres til et andet koncernselskab som følge af en omstrukturering?
 6. Hvis der svares "nej" til spørgsmål 4 eller 5, kan det så bekræftes, at medarbejderne i det danske selskab skal beskattes af værdien af de RSU's, der anses for afstået som følge af ændringen, på omstruktureringstidspunktet?
 7. Hvis der svares "nej" til spørgsmål 4 eller 5, kan det så lægges til grund for ligningen, at værdien af de RSU's, der anses for afstået, kan sættes til markedsværdien af de RSU's, der udstedes i stedet for de afståede RSU's, og at markedsværdien af de nyudstedte RSU's kan fastsættes til værdien af de underliggende aktier med et skønsmæssigt fastsat fradrag som følge af risikoen for, at medarbejderne i det danske selskab aldrig modtager de underliggende aktier?
 8. Hvis der svares "nej" til spørgsmål 4 eller 5, kan det så bekræftes, at markedsværdien af de nyudstedte RSU's anses for skattemæssig anskaffelsessum for de aktier, som efterfølgende overføres til medarbejderen? 
 9. Hvis der svares "nej" til spørgsmål 4 eller 5, kan det så bekræftes, at den skattemæssige værdi, der udløses som følge af, at omstruktureringen anses at medføre en afståelse af de oprindeligt tildelte RSU's, skal beskattes som aktieindkomst, hvis medarbejderne i det danske selskab forud for omstruktureringen er blevet beskattet af værdien af de oprindeligt udstedte RSU's og som personlig indkomst inklusiv arbejdsmarkedsbidrag, såfremt medarbejderne i det danske selskab ikke forud for omstruktureringen er blevet beskattet af RSU's?
 10. Hvis der svares "nej" til spørgsmål 4 eller 5, kan det så bekræftes, at hverken det danske selskab i sin egenskab af arbejdsgiver eller det koncernforbundne selskab, som udsteder de nye RSU's, har nogen oplysningsforpligtelse over for de danske skattemyndigheder vedrørende medarbejderne i det danske selskab i forbindelse med omstruktureringen? 
 11. Hvis der svares "nej" til spørgsmål 4 eller 5, således at ændringen af de oprindeligt udstedte RSU's til medarbejderne i det danske selskab til RSU's udstedt af et andet selskab i koncernen anses for en skattemæssig afståelse, kan det så bekræftes, at indtrædelsen af de efterfølgende modningstidspunkter og den endelige erhvervelse af de underliggende aktier i henhold til de udstedte RSU's ikke tillige anses at udgøre selvstændige skatteudløsende begivenheder for medarbejderne i det danske selskab?  

Svar

 1. Ja.
 2. Ja.
 3. Ja.
 4. Ja.
 5. Nej.
 6. Ja, se dog sagsfremstilling og begrundelse.
 7. Nej.
 8. Ja.
 9. Ja
 10. Ja.
 11. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

X Limited er et børsnoteret selskab på Bermuda. Sammen med dets konsoliderede datterselskaber, herunder et 100 % indirekte ejet datterselskab i Danmark (herefter "Datterselskabet") er X-Bermuda en alsidig, global virksomhed.

X Public Limited Company er et nystiftet selskab registreret i Irland (X-Irland), og er i øjeblikket et 100 % ejet datterselskab af X-Bermuda. X-Irland er et skuffeselskab, som ikke tidligere har drevet erhvervsmæssig virksomhed. 

X-Irland vil efter omstruktureringen være det nye moderselskab i koncernen.

Såvel X-Irland som X-Bermuda er kendetegnet ved følgende karakteristika, hvorfor de er sammenlignelige med et dansk aktie- eller anpartsselskab:

 • der er begrænset hæftelse, og der hæftes kun for den indskudte kapital
 • overskud fordeles i forhold til den af investorerne indskudte kapital
 • ved likvidation fordeles likvidationsprovenu i forhold til investorernes indskudte kapital
 • der udstedes aktier til investorerne
 • aktierne er omsættelige 
 • der udarbejdes årsrapporter for selskaberne

X-Bermuda har været registreret på Bermuda siden 2001. Det har været fordelagtigt for X-Bermuda og dets aktionærer, at selskabet har været beliggende på Bermuda, men bestyrelsen har nu haft anledning til at genoverveje, hvor selskabets moderselskab skal være registreret, og har besluttet, at det ikke længere er hensigtsmæssigt, at moderselskabet er beliggende på Bermuda. Der har været negativ omtale og kritik af selskaber, som er beliggende i lande, som ikke har et betydeligt netværk af handels-, skatte- og øvrige traktater og handelsaftaler. Bestyrelsen har således, med forbehold for godkendelse fra Bermuda's Højesteret af omstruktureringen, besluttet, at det er i X-Bermuda's interesse at flytte X-Bermuda's hjemsted til Irland med henblik på bl.a. fremtidig udvidelse af selskabets aktiviteter.

Som følge heraf påtænkes nedenfor beskrevne omstrukturering gennemført snart. X-Bermuda vil derfor gerne opnå vished for den skatteretlige behandling af udstedte optioner mv. snarest muligt.

OMSTRUKTURERINGEN

Omtruktureringen omfatter flere led eller etaper, som ifølge reglerne på Bermuda finder sted samtidig:

 1. Alle tidligere udestående hele ordinære aktier i X-Bermuda annulleres, og aktierne ophører med at eksistere.
 2. X-Irland udsteder ordinære aktier i forholdet en-til-en til indehaverne af ordinære aktier i X-Bermuda, som er blevet annulleret, dog således at X-Irland ikke udsteder ordinære aktier i X-Irland som erstatning for ordinære aktier, som ejes af X-Bermuda (bortset fra aktier, som X-Bermuda ejer som følge af eller til fordel for visse medarbejderaktieordninger). 
 3. Som modydelse for X-Irlands udstedelse af sine ordinære aktier til de ordinære aktionærer i X-Bermuda som anført i punkt 2 ovenfor, udsteder og tildeler X-Bermuda en række fuldt indbetalte ordinære aktier i X-Bermuda til X-Irland, svarende til antallet af ordinære aktier i X-Irland udstedt til indehaverne af ordinære aktier i X-Bermuda, som blev annulleret som anført i punkt 2.
 4. Alle tidligere udestående ordinære aktier i X-Irland, som før omstruktureringen var ejet af X-Bermuda vil blive erhvervet af X-Irland og annulleret uden betaling af vederlag i henhold til en beslutning vedtaget af X-Bermuda og de øvrige nuværende aktionærer i X-Irland. 

Som følge af omstruktureringen vil aktionærerne i X-Bermuda blive aktionærer i X-Irland, og X-Bermuda vil blive et 100 % ejet datterselskab af X-Irland.

MEDARBEJDERAKTIER M.V.

X-Bermuda sponsorerer diverse medarbejderaktieprogrammer. Disse medarbejderaktieprogrammer vil umiddelbart efter omstruktureringen blive overført til X-Irland. De af X-Bermuda sponsorerede medarbejderaktieprogrammer og de udestående tildelinger i henhold til disse vil i det væsentlige forblive uændrede. Medarbejderaktieprogrammerne og de udestående tildelinger vil imidlertid blive ændret med henblik på gennemførelse af omstruktureringen.

Optioner

Der er udstedt almindelige optioner. Det kan lægges til grund, at der såvel er optioner som er retserhvervede og optioner som ikke er retserhvervede

Disse Optioner er ikke omfattet af de særlige regler om medarbejderaktier i § 7A eller § 7H i ligningsloven, og de er derfor omfattet af den almindelige regel i ligningslovens § 28.

Det bemærkes, at Compensation Committee ("Komiteen") er bemyndiget af Bestyrelsen til at foretage de fornødne tilpasninger af Optionerne i forbindelse med omstruktureringen, herunder beslutning om, at optionerne skal overdrages til X-rland.

XX-Optioner

XX giver mulighed for at foretage opsparing i en fast periode på tre år med det formål at købe aktier i selskabet til en aftalt kurs ved udnyttelse af en option efter udløbet af opsparingsperioden. XX er således opdelt i to dele: en opsparingsordning og en aktieoption.XX er blevet tildelt i alle årene mellem 2002 og 2008 med en tre-års vestingperiode. Det maksimale månedlige opsparingsbeløb er £100. Efter udløb af den treårige opsparingsperiode, kan medarbejderne vælge at udnytte optionen for det opsparede beløb. Aktieoptionens udnyttelse er betinget af fortsat ansættelse i overensstemmelse med aktieoptionslovens regler.

Nogle medarbejdere er i besiddelse af XX-Optioner, som er omfattet af ligningslovens § 7H, mens andre medarbejdere er i besiddelse af X-Optioner, som er omfattet af ligningslovens § 28.

For så vidt angår XX-Optionerne, kræver overførslen samtykke fra den enkelte medarbejder.

RSU's

Vesting og dermed levering af de underliggende aktier sker uden betaling af vederlag. Vesting er betinget af fortsat ansættelse. Eftersom tildelingerne er sket til en direktør bortfalder RSUs i videre omfang end efter aktieoptionslovens regler.

Vesting er opdelt over 3 år med en 1/3 pr. år. Det kan forudsættes, at der såvel er RSUs, hvor der er sket vesting (og dermed levering af de underliggende aktier), og RSUs hvor dette ikke er tilfældet. 

Modning (vesting) er tidsbestemt og betinget af medarbejderens uafbrudte ansættelse. Tildelingen af RSU's er også underlagt en begrænsning i adgangen til at videresælge de modtagne aktier. Det bemærkes samtidig, at Komiteen er befuldmægtiget af Bestyrelsen til at foretage de fornødne tilpasninger af RSU's i forbindelse med omstruktureringen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmål 1:

Som nævnt ovenfor er de udstedte optioner omfattet af ligningslovens § 28.

Udgangspunktet er, at væsentlige ændringer af en optionsaftale medfører, at aftalen er skatteretligt afstået. Ved lov nr. 1411 af 21. december 2005 blev den tidligere lempelige praksis vedrørende justeringer som følge af selskabsretlige omstruktureringer imidlertid lovfæstet.

Herefter fremgår det direkte af ligningslovens § 28, at hvis det selskab, der har udstedt købe- eller tegningsretten, eller det selskab, hvori personen i henhold til købe- eller tegningsretten kan erhverve aktier, inden personens udnyttelse eller afståelse af retten indgår i en fusion, spaltning, tilførsel af aktiver eller aktieombytning, anses personen ikke for at have afstået aftalen ved fusionen, spaltningen, tilførslen af aktiver eller aktieombytningen.

Ændringer i optionsaftaler, som sker i forbindelse med omstruktureringer og er begrundet i omstruktureringen, medfører således ikke beskatning. Det bemærkes som nævnt, at værdien af Optionerne ikke vil blive ændret som følge af overførslen, og at der kun vil blive ændret, hvor dette er nødvendigt for at gennemføre omstruktureringen.

Det afgørende spørgsmål bliver herefter, om den ovenfor omtalte omstrukturering kan sidestilles med begreberne fusion, spaltning, tilførsel af aktiver eller aktieombytning som defineret i ligningslovens § 28.

Henset til, at de ovenfor beskrevne 1-4 etaper i omstruktureringen sker samtidig, er det spørgers opfattelse, at omstruktureringen kan sidestilles med en aktieombytning som defineret i ligningslovens § 28. I den forbindelse bemærkes tillige, at der ikke er grundlag for at fortolke begrebet aktieombytning i ligningslovens § 28 indskrænkende. Tværtimod taler formålet med bestemmelsen for en vis udvidende fortolkning, således at bestemmelsen omfatter alle omstruktureringer, som (a) optionsindehaveren ikke har nogen indflydelse på, (b) som indebærer, at justeringer foretages i optionsaftalen, og (c) hvor formået med justeringerne er at bevare samme værdi af optionerne før og efter omstruktureringen, uanset hvorvidt de i henhold til dansk selskabslovgivning kategoriseres som "fusioner", "spaltninger", "aktieombytninger" mv.

Selv for det tilfælde, at omstruktureringen ikke kan sidestilles med en aktieombytning mv. som defineret i ligningslovens § 28, er det spørgers opfattelse, at ændringerne ikke kan anses for væsentlige, idet ændringerne var forudsat i de oprindelige aftaler om tildeling af optioner. Dette kan henføres til, at ændringerne kan foretages af Komiteen uden samtykke fra medarbejderen. Justeringer, som forudses i de oprindelige dokumenter (og hvis eneste formål er at sikre, at værdien for indehaveren er den samme lige før og efter omstruktureringen) bør - som udgangspunkt - ikke betragtes som væsentlige ændringer.

Som følge heraf er det spørgers opfattelse, at de tildelte optioner ikke anses for afstået som følge af, at de overføres til et andet koncernselskab i forbindelse med omstruktureringen.

Spørgsmål 2:

Som nævnt ovenfor er visse af de udstedte XX-Optioner omfattet af ligningslovens § 7H, mens andre er omfattet af ligningslovens § 28.

For så vidt angår XX-Optioner omfattet af ligningslovens § 7H bemærkes det, at lov nr. 1411 af 21. december 2005 ligeledes indførte en særlig bestemmelse i Ligningslovens § 7H. Såfremt det ydende selskab således indgår i en fusion, spaltning, tilførsel af aktiver eller aktieombytning og der som følge af denne omstrukturering foretages en ændring af den aftale om vederlaget, som selskabet og den ansatte har indgået, anses den ansatte ikke for at have afstået aftalen om vederlaget.

Som følge heraf og bemærkningerne anført ovenfor under spørgsmål 1, er det spørgers opfattelse, at XX-Optionerne ikke bør anses for afstået som følge af, at de overføres til et andet koncernselskab i forbindelse med omstruktureringen.

Det bemærkes, at Medarbejderne i henhold til vilkårene for XX og den relevante aftale om XX-optioner vil få lejlighed til at (1) overføre XX-Optionerne eller (2) udnytte XX-optionerne inden for en vis periode. Det bemærkes som nævnt, at værdien af XX-optionerne ikke vil blive ændret som følge af overførslen, og at der kun vil blive ændret i XX-Optionerne, hvor dette er nødvendigt for at gennemføre omstruktureringen.

Spørgsmål 3:

Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende, er det spørgers opfattelse, at anvendelse af ligningslovens § 7H ikke berøres af omstruktureringen, idet det fremgår direkte af ligningslovens § 7H, at bestemmelsen kan anvendes på de overførte XX-Optioner, forudsat at det aftales, at ligningslovens § 7H skal anvendes. Det kan forudsættes, at der vil blive indgået en sådan aftale. Henset til, at værdien af XX-Optionerne er uændret, indtræder der ikke et nyt vurderingstidspunkt i forhold til stk. 2, nr. 2-4, 6 og 7.

Spørgsmål 4:

RSU's er ikke definerede instrumenter i henhold til dansk selskabslovgivning eller dansk skattelovgivning. En RSU er et betinget løfte fra det udstedende selskab til medarbejderne om, at de vil modtage aktier, hvis de opfylder visse betingelser. Medarbejderne modtager ikke aktiebeviser, ret til udbytte eller stemmerettigheder før aktierne overføres til medarbejderne.

Der skal ikke betales nogen udnyttelsespris ved modtagelse af aktierne, og derfor beskattes instrumentet ikke i henhold til ligningslovens § 28. RSU's, som indehaves af danske medarbejdere, er derfor omfattet af ligningslovens § 16.

Eftersom et betinget løfte om levering af aktier engang i fremtiden ikke findes eller "eksisterer" i dansk selskabsretlig forstand, skal det være muligt at justere dette løfte uden nogen skattemæssig konsekvenser for deltagerne, i det omfang der ikke sker nogen værdistigning af det fortsatte løfte i forhold til det oprindelige løfte.

Justeringerne af dette løfte blev forudset i de oprindelige plandokumenter. Justeringer, som forudses i de oprindelige dokumenter (og hvis eneste formål er at sikre, at værdien for indehaveren er den samme lige før og efter omstruktureringen) bør - som udgangspunkt - ikke betragtes som væsentlige ændringer, jf. også TfS 2009, 306.

Spørgsmål 5:

Så længe de underliggende aktier ikke er leveret, vil der være tale om RSU's, og ikke underliggende aktier. Den omstændighed, at RSU's kan være retserhvervet og der dermed er indtrådt beskatning, ændrer således ikke på, at medarbejderne ikke civilretligt ejer de underliggende aktier.

Der kan således i det hele henvises til bemærkningerne ovenfor under spørgsmål 4.

Spørgsmål 6:

Såfremt spørgsmål 4 eller 5 besvares benægtende og omstruktureringen derfor vil medføre en skattepligtig afståelse, må denne beskatning indtræde på omstruktureringstidspunktet.

Spørgsmål 7:

Det er kun relevant at besvare dette spørgsmål, hvis der svares "nej" til spørgsmål 4 eller 5.

Der findes ikke retningslinjer for fastsættelse af værdien af RSU's.

I mangel af sådanne retningslinjer, et det spørgers opfattelse, at værdien kan fastsættes til markedsværdien af de underliggende aktier med et skønsmæssigt fastsat fradrag som følge af den usikkerhed, der knytter sig til opfyldelsen af betingelserne for RSU's.

Spørgsmål 8:

Det er kun relevant at besvare dette spørgsmål, hvis der svares "nej" til spørgsmål 4 eller 5.

På et tidspunkt vil der blive overført aktier til medarbejderen under RSU's. Når disse underliggende aktier efterfølgende afstås, er det vigtigt for medarbejderen at kende den skatteretlige anskaffelsessum for disse aktier for at beregne en eventuel avance eller eller et eventuelt tab.

Det er spørgers opfattelse, at markedsværdien af de nyudstedte RSU's kan anses for skattemæssig anskaffelsessum i forhold til en senere avanceopgørelse for de aktier, som efterfølgende overføres til medarbejderen.

Spørgsmål 9:

Det er kun relevant at besvare dette spørgsmål, hvis der svares "nej" til spørgsmål 4 eller 5.

I givet fald ønskes det bekræftet, at det skattepligtige beløb er aktieindkomst for det tilfælde, at medarbejderne allerede er beskattet af værdien af tildelte RSU's forud for omstruktureringen, og at det skattepligtige beløb er personlig indkomst inklusiv arbejdsmarkedsbidrag for medarbejderne for det tilfælde, at medarbejderen ikke i forvejen er beskattet af værdien af tildelte RSU's forud for omstruktureringen.

Det bemærkes, at uanset at medarbejderen eventuelt måtte være blevet beskattet af RSU's forud for omstruktureringen ændrer dette ikke på, at der stadig er tale om ændring af RSU's. Det er først for det tilfælde, at de underliggende aktier leveres, at en eventuel omstrukturering vil blive behandlet efter de almindelige regler om aktier, herunder aktieavancebeskatningsloven § 36 om skattefrie aktieombytninger henholdsvis med og uden tilladelse fra SKAT.

Spørgsmål 10:

Det er kun relevant at besvare spørgsmål 10, hvis der svares "nej" til spørgsmål 4 eller 5.

I givet fald ønskes det bekræftet, at den skattepligtige værdi ikke er omfattet af nogen forpligtelse for hverken det danske selskab eller for det udstedende koncernforbundne selskab af de overførte RSU's til at oplyse de danske skattemyndigheder om overførslen af RSU's som følge af omstruktureringen.

Det kan henføres til, at skattekontrolloven ikke indeholder bestemmelser herom.

Spørgsmål 11:

Det er kun relevant at besvare spørgsmål 11, hvis der svares "nej" til spørgsmål 4 eller 5.

Det er spørgers opfattelse, at indtræden af de efterfølgende modningstidspunkter og endelige erhvervelse af de underliggende aktier ikke kan anses for at udgøre en selvstændig skatteudløsende begivenhed for medarbejderne i det danske selskab.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Spørger ønsker at få bekræftet, at de omhandlede optioner ikke anses for afstået fordi de overføres til et andet koncernselskab som følge af en omstrukturering.

Der er ikke indgået aftale om anvendelse af ligningslovens § 7 H, hvorfor optionerne er omfattet af ligningslovens § 28.

Udgangspunktet for en væsentlig ændring af en aftale er at den oprindelige aftale afstås og en ny indgåes. Derfor vil enhver væsentlig ændring af en aftale som udgangspunkt indebære, at der skal ske beskatning efter ligningslovens § 28.

I SKM2008.68.SR ansås ændringer af optionsaftaler ikke for så væsentlige at aftalerne skulle anses for afståede. Skatterådet lagde vægt på, at der ikke skete nogen ændring af værdien af de i sagen omhandlede optioner, og at tilpasningen af optionerne efter en konkret vurdering allerede følger af den oprindelige optionsaftale.

Det er i aftalen tillagt "Committee" retten til at beslutte om optionerne skal anulleres, indløses eller ændres til nye optioner som indebærer en værdi svarende til værdien af RSU'en umiddelbart før omstruktureringen

"Committee" er i aftalen defineret som "Compensation committee i bestyrelsen" eller hvis en sådan committee ikke er udnævnt så bestyrelsen.

Da aftalen indeholder en bestemmelse, der beskriver muligheden for ændring af aftalen en situation som den her omhandlede er det SKATs opfattelse, at der ikke er tale om en væsentlig ændring af aftalen. Det indstilles, at spørgsmål 1 besvares ja.

Ad spørgsmål 2

Spørger ønsker bekræftet, at "XX Options" ikke anses for afstået som følge af, at de overføres til et andet koncernselskab som følge af en omstrukturering.

Udgangspunktet for en væsentlig ændring af en aftale er at den oprindelige aftale afstås og en ny indgås. Derfor vil enhver væsentlig ændring af en aftale som udgangspunkt indebære, at der skal ske beskatning efter ligningslovens § 28.

Afgørende er dog at der er tale om en væsentlig ændring af aftalen, som også beskrevet ovenfor under "ad spørgsmål 1".

At der er knyttet en opsparingsordning til optionen ændrer ikke på at der er tale om en ret til på et fremtidigt tidspunkt at købe aktier til en på forhånd fastsat kurs. Der er derfor ikke forskel på hvordan XX optioner og almindelige optioner skal behandles skattemæssigt, men alene tale om at medarbejderen løbende har indbetalt udnyttelseskursen, og derfor samtidig er i besiddelse af en fordring.

Det fremgår af aftalerne, at disse kan ændres på den måde, at medarbejderen i stedet for de oprindelige optioner modtager tilsvarende optioner med ret til at købe aktier i X-Irland i stedet.

Der er således tale om ændringer af optionerne som allerede er forudsat i aftalerne hvorfor ændringerne ikke kan anses for væsentlige. Aftalerne anses ikke for afståede som følge af den gennemførte omstrukturering.

Det indstilles at spørgsmål 2 besvares ja.

Ad spørgsmål 3

Spørger ønsker bekræftet, at ændringerne af XX-optionerne ikke berører anvendelsen af ligningslovens § 7 H.

Ligningslovens § 7 H, stk. 4 indeholder en bestemmelse, der omhandler ændringer af aftaler omfattet af ligningslovens § 7 H.

"Hvis det selskab efter stk. 2, nr. 3, der yder aktier eller købe- eller tegningsretter, eller det selskab efter stk. 2, nr. 4, hvori den ansatte kan erhverve aktier, inden den ansattes udnyttelse af retten eller erhvervelse af aktien indgår i en fusion, spaltning, tilførsel af aktiver eller aktieombytning og der som følge af denne omstrukturering foretages en ændring af den aftale om vederlaget, som selskabet og den ansatte har indgået, anses den ansatte ikke for at have afstået aftalen om vederlaget. Det er en betingelse herfor, at det selskab, hvori den pågældende er ansat efter fusionen, spaltningen, tilførslen af aktiver eller aktieombytningen, og den ansatte efter stk. 2, nr. 1, aftaler, at reglerne i denne bestemmelse skal finde anvendelse på det vederlag, som den ansatte modtager efter omstruktureringen som nævnt i 1. pkt. Der indtræder efter stk. 1 et nyt tidspunkt for vurderingen af, om betingelserne i stk. 2, nr. 2-4, 6 og 7, er opfyldt. Betingelsen i stk. 2, nr. 2, om, at værdien af de modtagne købe- eller tegningsretter ikke må overstige 10 pct. af den ansattes årsløn, gælder dog ikke, i det omfang værdien af de modtagne købe- eller tegningsretter efter omstruktureringen svarer til værdien før omstruktureringen. 3. pkt. finder ikke anvendelse i tilfælde som nævnt i 4. pkt., og 4. pkt. finder tilsvarende anvendelse på tilsagn om aktier."

Henset til at der ikke sker væsentlige ændringer af aftalen, jf. ovenfor under spm. 2, er det SKATs opfattelse, at det ikke er nødvendigt at vurdere ændringerne i forhold til ligningslovens § 7 H, stk. 4.

De ændringer, der måtte være nødvendiggjort af omstruktureringen, har ingen indflydelse på anvendelsen af ligningslovens § 7 H, idet det dog skal sikres at betingelserne for anvendelse af bestemmelsen i øvrigt stadig skal være opfyldt.

Det indstilles, at spørgsmål 3 besvares ja.

Ad spørgsmål 4

Spørger ønsker bekræftet, at restricted stock units (RSU), som endnu ikke er endeligt retserhvervede, ikke anses for afståede ved ændring af den underliggende aktie.

RSU'er betegnes også betingede aktier. Kendetegnende for RSU'er er at de, på modningstidspunktet, kan opfyldes med enten aktier eller kontanter.

I FSRs høringssvar til L 56 2005/06 skrev FSR om betingede aktier:

"Det kunne tilsvarende overvejes, om udbredelsen af tildelinger af såkaldte betingede aktier (der som oftest er betinget af fortsat ansættelse og tildelt danske deltagere fra moderselskaber i lande, hvor sådanne betingelser kan håndhæves fuldt ud), skulle reguleres særskilt i den danske skattelovgivning, således at beskatning ikke udløses efter gængse retserhvervelsesprincipper (typisk i forbindelse med tildelingen), men først ved den senere aktieoverdragelse"

Ministeren kommenterede dette således:

"Ud fra de oplysninger, der gives om det pågældende program, er der skatteretligt tale om en aktie". Det er kendetegnende for en køberet, at den kan være in-the-money, at-the-money eller out-of-the-money. Er udnyttelseskursen 0, er der ikke tale om en køberet, men en aktie. ......"

I SKM2008.614.SR tilkendegiver Skatterådet, at en aftale om betinget tildeling af aktier kan overdrages. Beskatningstidspunktet er overdragelsestidspunktet og beskatningsværdien er den betingede aftales værdi på overdragelsestidspunktet.

Aktierne retserhverves først skattemæssigt på det tidspunkt, hvor det kan konstateres, at betingelserne for retserhvervelse af aktierne er opfyldt iflg. aftalen.

Det er SKATs opfattelse, at en betinget aktie må anses for at være en aftale om betinget tildeling af aktier, indtil der sker endelig retserhvervelse.

En væsentlig ændring af en aftale anses skatteretligt for at være en afståelse. En afståelse af en aftale om betinget tildeling af aktier er skattepligtig. Afgørende for om aftalen anses for afstået er altså om ændringen er væsentlig.

I SKM2008.1057.SR sker der ikke beskatning af ikke retserhvervede RSU'er i forbindelse med en fusion af det udstedende selskab. Det tillægges ved afgørelsen vægt, at konverteringen af RSU'erne var tilrettelagt således, at den oprindelige tildelte værdi blev fastholdt og at tilpasningen af de oprindeligt tildelte RSU'er fulgte af den oprindelige aftale om tildeling af RSU'erne.

Det er i aftalen tillagt bestyrelsen i X-Bermuda retten til at beslutte om RSU'erne skal anulleres, indløses eller ændres til nye RSU'er som indebærer en værdi svarende til værdien af RSU'en umiddelbart før omstruktureringen.

Det indstilles at spørgsmål 4 besvares ja

Ad spørgsmål 5

Spørger ønsker bekræftet at RSU'er - som er endelig retserhvervet ikke anses for afstået som følge af, at de overføres til et andet koncernselskab som følge af en omstrukturering.

Som beskrevet under indstilling til besvarelse af spørgsmål 4 anses en betinget aktie, der er retserhvervet, for en aktie. Rådgiver forudsætter, at retserhvervelse for de aktuelle RSU'er er lig med vesting, og dermed levering af de underliggende aktier.

Afgørende for om en endelig retserhvervet RSU vil blive anset for afstået ved en omstrukturering er altså om omstruktureringen kan anses for at være gennemført skattefrit efter danske regler.

Den påtænkte omstrukturering består i en ombytning af aktier, men adskiller sig på væsentlige punkter fra en aktieombytning efter danske regler.

En aktieombytning (skattefri) efter danske normer baserer sig på fusionsdirektivets bestemmelser om aktieombytninger.

Det er for det første en betingelse, at de deltagende selskaber enten er selskaber i et medlemsland eller svarer til et dansk A/S eller ApS. Denne betingelse kan på baggrund af de oplysninger som angives af rådgiver umiddelbart anses for opfyldt.

For det andet er det en betingelse, at transaktionen svarer til en aktieombytning som er defineret som den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, eller, hvis det allerede har et sådant flertal, erhverver en yderligere andel ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at tildele dem aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum.

I den konkrete sag gennemføres der flere transaktioner samtidigt i form af annullering af aktierne i bermudaselskabet samtidig med at aktionærerne i bermudaselskabet vederlægges med aktier i det irske selskab samt herefter en ny udstedelse af aktier fra bermudaselskabet til det irske selskab. Når man annullerer aktierne i det erhvervede selskab i stedet for at overdrage dem til det erhvervende selskab er der ikke umiddelbart tale om en aktieombytning. Det kan således ikke siges, at der er tale om en transaktion, der svarer til en (skattefri) aktieombytning i dansk optik. Det må på det foreliggende grundlag lægges til grund, at transaktionen ikke kan anses for en disposition, der ville blive kvalificeret som en aktieombytning efter danske normer.

Det indstilles, at spørgsmål 5 besvares nej.

Ad spørgsmål 6

Såfremt der svares "nej" til spørgsmål 5, ønsker spørger bekræftet, at medarbejderne i det danske selskab skal beskattes af værdien af de RSU'er, der anses for afstået som følge af ændringen, på omstruktureringstidspunktet.  

Konsekvensen af, at en gennemført omstrukturering ikke kan anses for at være sket skattefrit er at aktierne og her RSU'erne anses for afstået i forbindelse med omstruktureringen.

Da RSU'erne er retserhvervede før det tidspunkt hvor de afstås, er de allerede blevet beskattet på retserhvervelsestidspunktet, jf. statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16.

Således er det alene forskellen mellem RSU'ens værdi på omstruktureringstidspunktet og RSU'ens værdi på retserhvervelsestidspunktet, der skal beskattes jf. aktieavancebeskatningslovens § 1.

Det indstilles at spørgsmål 6 besvares ja, se dog sagsfremstiling og begrundelse.

Ad spørgsmål 7

Spørger ønsker at vide, om værdien ved afståelse af de oprindeligt tildelte RSU'er kan sættes til markedsværdien af de nye RSU'er, der udstedes i stedet for de afståede RSU'er, og at markedsværdien af de nyudstedte RSU'er kan fastsættes til værdien af de underliggende aktier med et skønsmæssigt fastsat fradrag som følge af risikoen for, at medarbejderne i det danske selskab aldrig modtager de underliggende aktier.

Som vederlag for afståelse af de oprindeligt tildelte RSU'er modtages RSU'er hvor den underliggende aktie er i X-Irland.

I SKM2002.540.LR siger Ligningsrådet om værdiansættelse af en betinget aftale om warrants: "Ved værdiansættelsen af den suspensive betingede aftale skal Black-Scholes-modellen anvendes, da værdiansættelsen skal ske med det udgangspunkt, at der havde været tale om rigtige warrants, dog med en eventuel reduktion af risikoværdien for den periode, hvor der ikke er optjent endelig ret til de pågældende warrants."

I SKM2008.614.SR modereres muligheden for reduktion af værdien idet SKAT under spm. 2 siger: "Efter SKATs opfattelse er det endvidere usikkert om der i det helt taget skal gives fradrag for fratrædelsesrisikoen, idet A i høj grad selv har indflydelse på denne betingelse."

I kraft af aktieoptionsloven (lov om om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold) kan endnu ikke vestede aktier kun mistes, såfremt en medarbejder selv siger op - det er derfor SKATs opfattelse, at der ikke kan ske reduktion som følge af risikoen for at medarbejderen ikke modtager de underliggende aktier.

Det er SKATs opfattelse, at værdien af en aftale om betingede aktier, må ansættes til værdien af den underliggende aktie uden nogen form for fradrag.

Spørger mener, at betingede aktier tildelt til en ansat, der ikke er omfattet af aktieoptionsloven, skal værdiansættes til værdien af de underliggende aktier med et fradrag som følge af risikoen for at medarbejderne i det danske selskab aldrig modtager de underliggende aktier.

De betingede aktier, der her spørges til er betingede aktier, hvor der er sket retserhvervelse. Betingede aktier, hvor der er sket retserhvervelse anses som aktier jf. Skatteministerens svar til FSRs høringssvar til L 56 2005/06 (refereret under ad spørgsmål 4). Henset til at disse betingede aktier anses for aktier er der efter SKATs opfattelse ikke grundlag for at foretage en anderledes værdiansættelse af disse end af øvrige aktier i selskabet.

Det indstilles at spørgsmål 7 besvares nej.

Ad spørgsmål 8

Hvis der svares "nej" til spørgsmål 4 eller 5, kan det så bekræftes, at markedsværdien af de nyudstedte RSU'er anses for skattemæssig anskaffelsessum for de aktier, som efterfølgende overføres til medarbejderen? 

Besvarelsen omhandler alene de RSU'er der er retserhvervet allerede før omstruktureringen, idet de RSU'er der ikke er retserhvervede på tidspunktet for omstruktureringen ikke skal beskattes som følge af omstruktureringen, jf. begrundelsen under "ad spørgsmål 4.

Den værdi som modtages som vederlag ved afståelsen (omstruktureringen), altså her de nyudstedte RSU'er, anses som anskaffelsesum for de aktier, der overføres til medarbejderen ved opfyldelsen af RSU'en.

Det indstilles, at spørgsmål 8 besvares ja.

Ad spørgsmål 9

Hvis der svares "nej" til spørgsmål 4 eller 5, kan det så bekræftes, at den skattemæssige værdi, der udløses som følge af, at omstruktureringen anses at medføre en afståelse af de oprindeligt tildelte RSU's, skal beskattes som aktieindkomst, hvis medarbejderne i det danske selskab forud for omstruktureringen er blevet beskattet af værdien af de oprindeligt udstedte RSU's og som personlig indkomst inklusiv arbejdsmarkedsbidrag, såfremt medarbejderne i det danske selskab ikke forud for omstruktureringen er blevet beskattet af RSU's?  

Under forudsætning af, at RSU'erne er blevet beskattet som personlig indkomst inklusive arbejdsmarkedsbidrag på retserhvervelsestidspunktet skal en eventuel avance ved den skattepligtige omstrukturering beskattes som aktieindkomst, fordi RSU'er behandles som aktier, jf. Skatteministerens svar til FSRs høringssvar til L 56 2005/06 (refereret under ad spørgsmål 4).

Det indstilles, at spørgsmål 9 besvares ja.

Ad spørgsmål 10

Hvis der svares "nej" til spørgsmål 4 eller 5, kan det så bekræftes, at hverken det danske selskab i sin egenskab af arbejdsgiver eller det koncernforbundne selskab, som udsteder de nye RSU's, har nogen oplysningsforpligtelse over for de danske skattemyndigheder vedrørende medarbejderne i det danske selskab i forbindelse med omstruktureringen?

Skattekontrollovens § 7 A :

"Alle, der i en kalendermåned i deres virksomhed har foretaget udbetaling eller godskrivning af beløb m.v., der efter skatteministerens bestemmelse, jf. stk. 2, er omfattet af indberetningspligten, skal, hvad enten der er tale om løbende beløb m.v. eller om engangsbeløb m.v., hver måned uden opfordring foretage indberetning om beløb m.v. til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister §§ 3 og 4.
Stk. 2. Indberetningspligten omfatter efter skatteministerens bestemmelse, i det omfang beløbet ikke er A-indkomst:

 1. Honorar, provision og andet vederlag for personlig arbejds- eller tjenesteydelse, når beløbet er B-indkomst og der efter merværdiafgiftsloven ikke skal svares merværdiafgift af beløbet, herunder beløb, der er ydet som godtgørelse for afholdte udgifter ved indkomstens erhvervelse. Tilsvarende gælder, når modtageren ikke er skattepligtig her til landet og vederlaget ikke er erhvervet ved selvstændig erhvervsvirksomhed."

Arbejdsgiverselskabets indberetning efter skattekontrollovens § 7 A skal ske på det tidspunkt, hvor der sker retserhvervelse af RSU'erne - en efterfølgende omstrukturering har ikke for arbejdsgiverselskabet nogen oplysningsmæssige konsekvenser.

Det bemærkes, at depotfører har en oplysningspligt i kraft af afståelsen, jf. skattekontrollovens § 10.

Det indstilles at spørgsmål 10 besvares ja.

Ad spørgsmål 11

Hvis der svares "nej" til spørgsmål 4 eller 5, således at ændringen af de oprindeligt udstedte RSU's til medarbejderne i det danske selskab til RSU's udstedt af et andet selskab i koncernen anses for en skattemæssig afståelse, kan det så bekræftes, at indtrædelsen af de efterfølgende modningstidspunkter og den endelige erhvervelse af de underliggende aktier i henhold til de udstedte RSU's ikke tillige anses at udgøre selvstændige skatteudløsende begivenheder for medarbejderne i det danske selskab?

Under forudsætning af, at beskatningen af RSU'erne er sket på tidspunktet for retserhvervelsen udgør hverken modningstidspunkter eller selve opfyldelsen af RSU'erne selvstændige skatteudløsende begivenheder.

Det indstilles at spørgsmål 11 besvares ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.