Indhold

Dette afsnit handler om skattepligtens ophør for udenlandske selskaber.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Begrænset skattepligtige selskaber
  • Afståelse af varelager mv.
  • Overdragelse af filial
  • Indkomstperiode

Lovgrundlag

Reglerne om skattepligtens ophør for udenlandske selskaber mv. er i SEL § 7. Disse regler er principielt opbygget på samme måde som de tilsvarende regler for selskaber mv., der er hjemmehørende her i landet.

Begrænset skattepligtige selskaber

Udenlandske selskaber mv., der i medfør af SEL § 2, stk. 1, litra a, b, og f            

  • har indtægter med tilknytning til fast driftssted her i landet, eller 
  • har fast ejendom her i landet, eller
  • modtager konsulenthonorar

er undergivet begrænset skattepligt her i landet.

Skattepligten for udenlandske selskaber og foreninger, der er undergivet begrænset skattepligt efter SEL § 2, stk. 1, litra a, b og f, består til udløbet af det indkomstår, hvori opløsningen eller ophøret af den skattepligtige virksomhed finder sted. Se SEL § 7.

Udenlandske selskaber eller foreninger, der efter SEL § 2, stk. 1, litra a, er begrænset skattepligtige til Danmark af erhvervsvirksomhed med fast driftssted i Danmark, skal også foretage en afsluttende ansættelse ved opløsning eller ophør af skattepligtig virksomhed i Danmark. Se SEL § 7.

Udgår et selskabs aktiver af den begrænsede skattepligt efter SEL § 2, stk. 1, litra a, er beskatningen reguleret i SEL § 8, stk. 4. Det følger af bestemmelsen i SEL § 8, stk. 4, at overførsel af aktiver, som efter overførslen ikke længere er omfattet af dansk beskatning, internt i selskabet til et fast driftssted eller et hovedkontor i udlandet sidestilles med salg til et koncernforbundet selskab til handelsværdien på overførselstidspunktet.

Reglerne i SEL § 5, stk. 2 og 3 (om afsluttende ansættelse, opløsning mv.) finder også anvendelse på de her omhandlede skattepligtige selskaber og foreninger mv. Se afsnit C.D.1.5.1.1 om opløsning, overgang og undtagelse fra skattepligt.

Afståelse af varelager mv.

Virksomhed her i landet anses først for opgivet, når afståelse af virksomhedens varelager, maskiner, driftsmidler og inventar mv. har fundet sted. Se SEL § 7A.

Overdragelse af filial

Det er ikke det udenlandske selskabs mv. filial her i landet, der er skattesubjekt, men selve det udenlandske selskab. En overdragelse af en filial fra et udenlandsk selskab til et andet selskab vil få den konsekvens, at der skal foretages en afsluttende ansættelse af det sælgende selskab, medens skattepligten indtræder for det købende selskab. Se SEL § 6. Hvor filialen overdrages mellem koncernforbundne selskaber i udlandet, tillades ikke overdragelse til bogført værdi. Handlen må foregå til fuld handelsværdi.

Indkomstperiode

Reglerne i SEL § 10 om den indkomstperiode, der skal lægges til grund for skatteansættelsen, gælder tillige for udenlandske selskaber mv. Også SEL § 33 om hæftelsen for indkomstskatten i tilfælde af opløsning gælder for udenlandske selskaber mv.

Se i øvrigt SEL §§ 7 og 7A.