Indhold

I dette afsnit beskrives reglerne om overgang til skattefri virksomhed.

Afsnittet indeholder:

  • Ændring af skattemæssig status
  • Ophør med erhvervsmæssig virksomhed
  • Overgang til skattefrihed for selskab, der overgår til at blive investeringsselskab
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Ændring af skattemæssig status

Ligesom ved opløsning ophører skattepligten, når et selskab eller en forening opgiver sin hidtidige skattepligtige virksomhed, og fremover bliver skattefri.

Ved overgang til beskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6 eller undtagelse fra beskatning efter SEL § 3 fortsætter skattepligten efter de hidtil gældende regler indtil tidspunktet for overgangen eller undtagelsen. Se SEL § 5, stk. 1.

Overgang til skattefri virksomhed sidestilles med ophør af virksomhed og salg til handelsværdi af de aktiver og passiver, der er i behold hos selskabet eller foreningen mv. på tidspunktet for overgangen.

Ophører en enhed, der ifølge SEL § 2 C er kvalificeret til et selvstændigt skattesubjekt (der beskattes efter reglerne i SEL § 1, stk. 1, nr. 2) med at være omfattet af SEL § 2 C, stk. 1, anses selskabet for ophørt. Se SEL § 2 C, stk. 8. Se også afsnit C.D.1.2.7 om skattemæssig selskabskvalifikation.

Ophør med erhvervsmæssig virksomhed

For skattepligtige foreninger mv. som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6 finder reglerne tilsvarende anvendelse, når foreningen mv. helt eller delvis ophører med at drive erhvervsmæssig virksomhed.

Spørgsmålet om helt eller delvis ophørsbeskatning for disse foreninger, og dermed (delvis) ophørsbeskatning i medfør af  SEL § 5, stk. 6 henholdsvis stk. 4, er afgjort i disse afgørelser og kendelser: SKM2002.657.LSR  (SKM2004.461.ØLR), SKM2002.39.LSR, SKM2003.211.LR og SKM2002.674.LR.

Overgang til skattefrihed for selskab, der overgår til at blive investeringsselskab

Et investeringsselskab, hvor ejerandelene har skiftet status i medfør af ABL § 19, overgår fra beskatning efter SEL § 1 til skattefrihed efter SEL § 3. Se SEL § 3, stk.1, nr. 19.

Undtaget fra denne bestemmelse er investeringsforeninger (se lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger § 2) og investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Se LL § 16 C, stk. 1.

Udbytte omfattet af LL § 16 A, stk. 1 og 2, som et selskab, der er omfattet af SEL § 3, stk. 1, nr. 19, 1. pkt., modtager fra et selskab, der er hjemmehørende her i landet, beskattes dog med 15 pct.

Se også

Se afsnit C.B.4.7 om den skattmæssige behandling, når investeringsforeningen ændrer skattemæssig status.

 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2002.657.LSR

I sagen udtalte Landsskatteretten, at en lejlighed beliggende i en ejendom tilhørende en andelsboligforening, og som overgik fra erhvervsmæssig udlejning til et ikke-medlem til overdragelse til et medlem på andelsbasis, statuerede ophør af erhvervsmæssig virksomhed. Ophøret ansås som skattepligtigt efter SEL § 5, stk. 6, og den skattepligtige avance skulle opgøres efter ejendomsavancebeskatningsloven. Afgørelsen er efterfølgende indbragt for Landsretten, der stadfæstede Landsskatterettens kendelse. Se SKM2004.461.ØLR

 

SKM2002.39.LSR

En andelsboligforening skulle ophørsbeskattes ved den ændrede anvendelse af foreningens sidste lejlighed, fra at have været udlejet til et ikke-medlem, til at blive benyttet af et medlem på andelsbasis.

 

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM.2013.405.SR

Skatterådet bekræftede, at et aktieselskab kunne omdannes til et partnerselskab med fuld skattemæssig transparens. Beskatningen skulle ske efter SEL § 3 A.

SKM2003.211.LR

Ligningsrådet fandt, at en andelsboligforening, der var skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, ville blive ophørsbeskattet på det tidspunkt, hvor foreningens sidste erhvervsmæssigt udlejede lejlighed overgik til benyttelse af et medlem på andelsbasis. Andelsboligforeningen ville på dette tidspunkt blive beskattet, som om den havde afstået den hidtil erhvervsmæssigt anvendte del af ejendommen. Ved beregningen af den skattepligtige, erhvervsmæssige del af ejendomsavancen skulle der tages hensyn til den gradvise reduktion af den erhvervsmæssige anvendelse, udlejning til ikke-medlemmer, af ejendommen i perioden fra andelsboligforeningens stiftelse til tidspunktet for den sidste erhvervsmæssigt udlejede lejligheds overgang til et medlem.

 

SKM2002.674.LR

En andelsforening, der både udlejer fast ejendom og tillige driver anden form for erhvervsmæssig aktivitet, og som ophører med at drive udlejningsaktivitet ved den sidst udlejede lejligheds overgang til andelsbolig, vil blive ophørsbeskattet for så vidt angår udlejningsaktiviteten, idet der i så fald vil foreligge delvist ophør af erhvervsmæssig virksomhed som omfattet af SEL § 5, stk. 6. Det forhold, at foreningen driver anden form for erhvervsmæssig virksomhed end udlejning af fast ejendom, vil ifølge Ligningsrådet ikke indvirke på ophørsbeskatningen af udlejningsaktiviteten, idet denne virksomhed i relation til ophørsbeskatningen er at betragte som en selvstændig virksomhed.