Indhold

Dette afsnit beskriver fristerne for indgivelse af selvangivelse, herunder om mulighed for henstand.

Indsendelse af selvangivelse

Selskaber mv. skal indsende selvangivelse senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Se SKL § 4, stk. 2. Hvis indkomståret udløber i perioden 1. februar - 31. marts, skal selvangivelsen indsendes senest den 1. august i samme kalenderår. Se SKL § 4, stk. 2, 2. pkt.  Udløber fristen en fredag eller en lørdag, kan selvangivelsen indsendes rettidigt den følgende søndag, SKL § 4, stk. 3.

Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet rettidigt, betales et skattetillæg på 200 kr. pr. dag for hver dag selvangivelsesfristen overskrides, dog højest 5.000 kr. i alt. Se SKL § 5, stk. 4.

Hvis særlige omstændigheder taler derfor, kan SKAT dog efter anmodning give henstand med selvangivelsesfristen. Se SKL § 4, stk. 4.

Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt. Se SKL § 5, stk. 3. SKAT kan fremtvinge en selvangivelse ved pålæg af daglige bøder. Se SKL § 5, stk. 2. Bøderne tilfalder statskassen.

Såfremt det regnskab, der vedlægges selvangivelsen, ikke på indsendelsestidspunktet er godkendt af generalforsamlingen, skal selskabet senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse give SKAT meddelelse om generalforsamlingens beslutning med hensyn til det pågældende regnskab. Se SKL § 3, stk. 2, 2. pkt.