Selskaber m.v., der har indtægt ved virksomhed knyttet til forundersøgelse, efterforskning og indvinding af kulbrinter fra dansk område, er skattepligtige til Danmark i medfør af kulbrinteskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 3. maj 2006 om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark med senere ændringer. For disse selskaber m.v. indebærer kulbrinteskatteloven derfor en udvidelse af den subjektive skattepligt.

Skattepligtige, der er omfattet af kulbrinteskattelovens kap. 2, 3 og 3A skatteansættes af told- og skatteforvaltningen, Store Selskaber (StS) København 1 og omfatter:

  • særskilt indkomst efter kulbrinteskattelovens kap. 2,
  • kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kap. 3 og 3A
  • anden indkomst, der er skattepligtig her til landet.

Ansættelsen af skattepligtige efter kulbrinteskatteloven, der ikke tillige er omfattet af reglerne i kildeskattelovens §§ 1 eller 2, dødsboskattelovens § 1, stk. 2 eller 3, selskabsskattelovens §§ 1 eller 2, eller fondsbeskatningslovens § 1 om skattepligt, foretages af told- og skatteforvaltningen, Syddanmark Udland Bruttobeskatning.