Dato for udgivelse
07 jun 2010 14:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 maj 2010 11:03
SKM-nummer
SKM2010.357.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-029452
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
spildevandsforsyning, omdannelse, §60 fællesskab
Resumé
Skatterådet bekræfter, at A I/S kan omdannes til et aktieselskab efter reglerne i fusionsskattelovens § 14l eller § 15c, stk. 5 med virkning fra 1. januar 2010
Hjemmel
Lov 2009-06-12 nr. 460
Reference(r)
Lov nr. 460 af 12. juni 2009
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 S.A.1.11

Spørgsmål

  1. Er SKAT enig i, at deltagerne i A I/S kan gennemføre en skattefri omdannelse af A I/S til et aktieselskab efter reglerne i fusionsskattelovens (FUSL) § 14 med virkning fra 1. januar 2010 eller senere?
  2. Er SKAT enig i, at deltagerne i A I/S kan gennemføre en skattefri omdannelse af A I/S til et aktieselskab efter reglerne om skattefri tilførsel af aktiver i fusionsskattelovens (FUSL) § 15 c, stk. 5 med virkning fra 1. januar 2010 eller senere?

Spørgers opfattelse

  1. Ja.
  2. Ja.

SKATs indstilling

  1. Ja.
  2. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Den principielle problemstilling, der ønskes bekræftet er, at § 60 fællesskabet As organisering som et interessentskab ikke i sig selv er til hinder for anvendelsen af fusionsskattelovens § 14 l og § 15 c. Som anført nedenfor kan det derfor lægges til grund som antagelse, at de almindelige betingelser vil være opfyldt.

A I/S er et spildevandscenter, der har til formål at forestå og udføre udledning og rensning af spildevand, der tilføres selskabets anlæg fra de deltagende kommuner samt at vedligeholde og udbygge interessentskabets anlæg til rensning af spildevand. Spildevandscentret renser hvert år 80-110 mio. m3 vand.

A I/S ejes af en række kommuner.

Interessentskabet er omfattet af de "kommunale fællesskaber" i kommunestyrelseslovens § 60 (LBKG 2009-06-24 nr. 581). Et § 60-fællesskab er et formaliseret samarbejde mellem to eller flere kommuner om varetagelse af nærmere definerede opgaver, fx vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed. Fællesskabet er bl.a. karakteriseret ved:

  • at deltagerne (ejerkommunerne) hæfter direkte, solidarisk og med hele deres formue for interessentskabets forpligtelser overfor tredjemand, og
  • at der gælder restriktioner for ind- og udtræden af fællesskabet

Indtil 1. januar 2010 var vandværker og spildevandsforsyninger, der blev drevet i kommunalt regi, skattefritaget efter SEL § 3, stk. 1 nr. 2. Skattefriheden var gældende både i det tilfælde, hvor vandværket/spildevandsforsyningen var direkte ejet af kommunen, og hvor vandværket/spildevands-forsyningen var organiseret som et kommunalt fællesskab, jf. kommunestyrelseslovens § 60.

Med indførelsen af "lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love" er skattefritagelsen ophævet, og der er indført skattepligt for kommunalt ejede vand- og spildevandsforsyninger med virkning fra 1. januar 2010, jf. SEL § 1, stk. 1 nr. 2 h. Skattepligten gælder uanset vand-/spildevandsvirksomhedens organisationsform.

Det er rådgivers opfattelse, at A I/S skal kvalificeres som et interessentskab i skatteretlig henseende, således at de respektive interessenter (ejerkommuner) beskattes efter reglerne i SEL § 1, stk. 1 nr. 2 h med virkning fra 1. januar 2010.

Efter reglerne i fusionsskatteloven vil en skattefri omdannelse af et § 60-fællesskab til et aktieselskab kunne gennemføres i 2010 med op til 6 måneders tilbagevirkende kraft med regnskabsmæssig og skattemæssig virkning fra den 1. januar 2010. Ved gennemførelse af omdannelse med virkning fra den 1. januar 2010 undgås det, at resultatet af § 60-fællesskabet skal beskattes i kommunerne ligesom transaktionen heller ikke vil udløse beskatning af fortjeneste/tab eller genvundne afskrivninger i § 60-fællesskabet eller ejerkommunerne.

Det vil ligeledes være muligt at gennemføre en skattefri omdannelse af et § 60-fællesskab til et aktieselskab på et senere tidspunkt efter reglerne i fusionsskatteloven.  Anvendelse af fusionsskattelovens bestemmelser om skattefri omdannelse til aktieselskab eller skattefri tilførsel af aktiver indebærer, at det modtagende selskab succederer i de skattemæssige værdier.  Omdannelsen vil således kunne gennemføres på et senere tidspunkt uden at der udløses beskatning af fortjeneste/tab eller genvundne afskrivninger i § 60-fællesskabet eller i ejerkommunerne.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Skattefri omdannelse efter FUSL § 14 l

Efter FUSL §14 l kan vandforsynings- og spildevandsforsyningsselskaber, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1 nr. 2 h omdannes til aktieselskaber. Ved omdannelsen finder bestemmelserne i FUSL kapitel 1, bortset fra § 6, anvendelse.

Omdannelsen sker ved, at interessentskabets aktiver og passiver overdrages til et aktieselskab.

Efter FUSL kapitel 1 er det en betingelse, at deltagerne (ejerkommunerne) i det indskydende selskab (A I/S) alene vederlægges med aktier i det modtagende selskab samt en eventuel kontant udligningssum, jf. FUSL § 2, stk. 1. Vederlaget til de indskydende kommuner skal svare til handelsværdien af deres respektive ideelle andele pr. omdannelsesdatoen.

Det er endvidere en betingelse, at omdannelsesdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende aktieselskabs regnskabsår.

Under iagttagelse af reglerne i FUSL kapitel 1 er det vores opfattelse, at Lynettefællesskabet I/S kan omdannes skattefrit til et aktieselskab efter reglerne i FUSL § 14 l med virkning fra 01.01.2010 eller senere.

Skattefri omdannelse efter FUSL § 15 c, stk. 5

Efter FUSL § 15 c, stk. 5 kan vand- og spildevandsforsyningsselskaber, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1 nr. 2 h omdannes til aktieselskaber efter bestemmelserne i FUSL kapitel 5 om tilførsel af aktiver, dvs. som en skattefri omdannelse.

Ved tilførsel af aktiver forstås efter FUSL § 15 c, stk. 2:

"den transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital".

Bestemmelsens selskabsbegreb omfatter i kraft af den nye regel i FUSL § 15 c, stk. 5, også en kommune, der er interessent i et § 60-fællesskab.

Omdannelsen sker ved, at interessentskabets aktiver og passiver overdrages til et aktieselskab, således at grenkravet er opfyldt.

Efter FUSL kapitel 5 kan omdannelsen ske under betingelse af, at deltagerne (ejerkommunerne) i det indskydende selskab (A I/S) alene vederlægges med aktier i det modtagende selskab, jf. FUSL § 15 c, stk. 2. Vederlaget til de indskydende kommuner skal svare til handelsværdien af deres respektive ideelle andele pr. omdannelsesdatoen.

Det er endvidere en betingelse, at tilførselsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende aktieselskabs regnskabsår.

Under iagttagelse af reglerne i FUSL kapitel 5 er det vores opfattelse, at Lynettefællesskabet I/S kan omdannes skattefrit til et aktieselskab efter reglerne om tilførsel af aktiver, jf. FUSL § 15 c, stk. 5 med virkning fra 01.01.2010 eller senere.

SKATs indstilling og begrundelse

Ved besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 lægges det uprøvet til grund, at A I/S kan kvalificeres som et interessentskab i skatteretlig henseende.

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at deltagerne i A I/S kan gennemføre en skattefri omdannelse af A I/S til et aktieselskab efter reglerne i fusionsskattelovens § 14l med virkning fra 1. januar 2010 eller senere.

I Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2h fremgår den ved lov nr. 460 af 12. juni 2009 indførte skattepligtsbestemmelse:

"Vandforsyningsselskaber, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, og spildevandsforsyningsselskaber, hvorved i denne lov forstås selskaber m.v., der for andre og mod betaling behandler og transporterer spildevand. Skattepligten gælder uanset vand- henholdsvis spildevandsforsyningsselskabets organisationsform. Indregistrerede aktieselskaber omfattes dog af nr. 1. Hvis aktivitet som nævnt i 1. pkt. udøves af et interessentskab, et kommanditselskab eller et kommanditselskab, beskattes henholdsvis interessenterne, komplementaren og kommanditisterne efter reglerne i denne bestemmelse."

Skattepligten omfatter selvstændige skattesubjekter. Interessentskaber, kommanditselskaber og kommanditaktieselskaber (partnerselskaber) er ikke selvstændige skattesubjekter. I stedet beskattes interessenterne osv. af indkomsten i selskabet efter de regler, der gælder for forsyningsselskaber omfattet af bestemmelsen.

Af bemærkninger til § 9, nr. 1 (SEL § 1, stk. 1, nr. 2h) i lovforslag L151 (2008/09) fremgår det, at for så vidt angår kommunale fællesskaber organiseret som interessentskaber efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 60, vil interessenterne, det vil sige kommunerne, være omfattet af bestemmelsen. Skattepligten omfatter den del af kommunens aktivitet, der vedrører deltagelsen i interessentskabet.

Lov nr. 460 af 12. juni 2009 indførte endvidere ændringer af fusionsskatteloven. Herefter finder reglerne i fusionsskattelovens kapitel 1 tilsvarende anvendelse ved fusion mellem forsyningsselskaber i vandsektoren. Det gælder for i følge fusionsskattelovens § 14, stk. 1, nr. 11 vandforsyningsselskaber og spildevandsforsyningsselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2h.

Den ved lov nr. 460 af 12. juni 2009 indsatte bestemmelse i fusionsskattelovens § 14l lyder:

"Ved omdannelse af vandforsyningsselskaber henholdsvis spildevandsforsyningsselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2h, til aktieselskaber, finder bestemmelserne i kapitel 1, bortset fra § 6 tilsvarende anvendelse. § 13 finder ligeledes anvendelse."

Af bemærkningerne til § 11, nr. 2 (FUSL § 14l) i lovforslag L151 (2008/09) fremgår det, at "vand- og spildevandsforsyninger, der er organiseret som interessentskaber efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 60, vil alle interessenterne være omfattet af den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2h. dette betyder, at et sådant interessentskab vil kunne omdannes til et aktieselskab ved anvendelse af den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens § 14l."

Under iagttagelse af reglerne i fusionsskattelovens kapitel 1 samt § 13, indstiller SKAT at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at deltagerne i A I/S kan gennemføre en skattefri omdannelse af A I/S til et aktieselskab efter reglerne om skattefri tilførsel af aktiver i fusionsskattelovens § 15c, stk. 5 med virkning fra 1. januar 2010 eller senere.

Bestemmelsen i fusionsskattelovens § 15c, stk. 5 er indsat ved lov nr. 460 af 12. juni 2009 og lyder:

"Bestemmelserne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse for vand- og spildevandforsyningsselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2h, hvis det modtagende selskab beskattes efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller § 1, stk. 1, nr. 2h."

Som fastslået under spørgsmål 1, er kommunale fællesskaber organiseret som interessentselskaber efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 60, vil interessenterne, være omfattet af bestemmelsen i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2h.

Betingelserne vedrørende tilførsel af aktiver omfatter blandt andet grenkravet. En ideel andel af en virksomhed (fx en andel i et interessentskab) ikke for en selvstændig virksomhed. Det kan dog accepteres at et interessentskab omdannes til et aktieselskab ved at de selskaber som er interessenter i interessentskabet hver tilfører deres andel i interessentskabet til et aktieselskab, jf. Ligningsvejledningens 2010-1 S.D.3.2.3.

Under iagttagelse af betingelserne for tilførsel af aktiver efter fusionsskattelovens kapitel 5 samt at samtlige interessenter i A I/S tilfører deres andel af A I/S til et aktieselskab, kan SKAT indstille at spørgsmål 2 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.