Dato for udgivelse
07 jun 2010 12:54
SKM-nummer
SKM2010.352.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-185305
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
CFC-beskatning, fritagelse, udenlandsk datterselskab, udenlandsk filial, dansk forsikringsselskab
Resumé
Skatterådet tillader, at forsikringsselskabet A A/S' udenlandske datterselskab, B og udenlandske filial, C fritages for CFC-beskatning i 10 indkomstår fra og med indkomståret 2009, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2 og § 8, stk. 2, 6. pkt. C-filialen var etableret ultimo 2008, og der var ikke allokeret nogen "egenkapital" dertil. Skatterådet forudsatte for sin tilladelse, at egenkapitalen i C-filialen udvikler sig naturligt i takt med C-filialens opbygning og dens drift.
Hjemmel
Lovbekendtgørelse nr. 1001 af 26/10 2009
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 32, stk. 2 og
Selskabsskatteloven § 8, stk. 2, 6. pkt.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1, S.D.5.7

Skatterådet giver tilladelse til, at forsikringsselskabet A A/S' udenlandske datterselskab, B og udenlandske filial, C fritages fra selskabsskattelovens § 32, stk. 1, jf. § 8, stk. 2, 4. pkt. fra og med indkomståret 2009 og 10 år frem, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Forsikringsselskabet A A/S søgte Skatterådet om fritagelse for CFC-beskatning vedrørende B-datterselskabet og C-filialen, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2, jf. § 8, stk. 2, 6. pkt. A A/S anmodede om fritagelse regnet fra og med indkomståret 2009 (kalenderårsregnskab).

Skatterådet gav tilladelse til det ansøgte.

Skatterådet lagde vægt på følgende forhold vedrørende afgivelse af CFC-fritagelsen for B-datterselskabet:

 1. B-datterselskabet har koncession til at drive forsikringsvirksomhed i X-land.
 2. B-datterselskabet er undergivet offentligt tilsyn i X-land.
 3. Den væsentligste del af indkomsten stammer fra virksomhed med kunder i X-land.
 4. B-datterselskaber har ingen indkomst fra koncernforbundne selskaber / filialer, jf. ligningslovens § 2, stk. 2.
 5. B-datterselskabet er ikke overkapitaliseret i forhold til, hvad driften af B-datterselskabets virksomhed tilsiger.
 6. Beskatning af udbytte fra B-datterselskabet til A A/S frafaldes efter bestemmelserne i EU's moder-/datterselskabsdirektiv.

Skatterådet lagde vægt på følgende på forhold vedrørende afgivelse af CFC-fritagelsen for C-filialen:

 1. A A/S' koncession til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark omfatter ligeledes forsikringsvirksomhed for C-filialen.
 2. C-filialen er underlagt offentligt tilsyn af Finanstilsynet via tilsynet af A A/S.
 3. Indkomsten i C-filialen påtænkes udelukkende at stamme fra virksomhed med kunder i Y-land.
 4. Indkomsten i C-filialen påtænkes udelukkende at stamme fra virksomhed med ikke-koncernforbundne selskaber / filialer, jf. ligningslovens § 2, stk. 2.
 5. Der er ikke allokeret egenkapital til C-filialen. C-filialen er derfor ikke overkapitaliseret. Skatterådet forudsatte for sin tilladelse, at egenkapitalen for C-filialen udvikler sig naturligt i takt med opbygningen af filialen og i forhold til dennes drift.
 6. Filialer udlodder ikke udbytte.

Det har ikke været praktisk muligt at foretage en effektiv anonymisering af den samlede afgørelsestekst. For at undgå en overtrædelse af bestemmelserne om tavshedspligt, har SKAT valgt alene at offentliggøre dette sammendrag af afgørelsen.