Indhold

Afsnittet handler om den 10-årige forældelsesfrist.

Afsnittet indeholder:

  • 10-årig frist
  • Straffesager
  • Ikrafttrædelse af 10-års fristen.

10-årig frist

Ved lov nr. 523 af 6. juni 2007, § 37 er den tidligere bestemmelse i SFL § 32, stk. 4, ophævet, og erstattet af SFL § 34 a, stk. 4, med virkning fra 1. januar 2008. Det fremgår af den nye bestemmelse, at forældelsesfristen nu er ti år for alle krav afledt af en ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvar og godtgørelse heraf. Se afsnit A.A.9 om begyndelsestidspunkt for beregning af denne 10 års-frist.

Fristen på ti år er absolut og kan ikke suspenderes, men vil dog være afbrudt, hvis der varsles ansættelsesændring, henholdsvis anmodes om genoptagelse, inden 10 års-fristens udløb. I så fald vil det afledte krav tidligst være formueretligt forældet et år efter, at den skattepligtige er blevet underrettet om afgørelsen. Se SFL § 34 a, stk. 2, og forældelseslovens § 21, stk. 2.

Straffesager

Uanset fristreglerne i SFL § 32 og 10 års-fristen i forældelsesloven er der i skattesager om strafansvar efter bestemmelsen i SFL § 34 b adgang til at fremsætte krav om efterbetaling af det underliggende skatte- eller afgiftskrav.

Ikrafttrædelse af 10-års fristen

Fra og med ikrafttrædelsen pr. 1. januar 2008 gælder 10-års fristen også for uforældede krav, der er stiftet inden 1. januar 2008, og således at der tidligst indtræder forældelse den 1. januar 2011, medmindre det afledte krav forinden ville være forældet efter såvel de tidligere som pr. 1. januar 2008 ikrafttrådte forældelsesregler. De tidligere forældelsesregler vil derfor fortsat have betydning i en overgangsperiode på tre år.

Se også

G.1.2.11 i Vejledning om processuelle regler på SKATs område 2007-4 om retstilstanden efter den tidligere, nu ophævede SFL § 32, stk. 4, og de hidtil gældende formueretlige forældelsesregler.

Afsnit A.A.9 om forældelse af skattekrav.