åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet handler om, hvornår der kan gives tilladelse til ændring af afgiftstilsvaret/godtgørelsen som følge af særlige omstændigheder.

Afsnittet indeholder:

  • Genoptagelse når der foreligger særlige omstændigheder
  • Forholdet til regler om forældelse

Genoptagelse når der foreligger særlige omstændigheder

Uanset fristerne i SFL § 31, kan SKAT efter anmodning fra den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede give tilladelse til ændring af afgiftstilsvaret/godtgørelsen når der er særlige omstændigheder.

Ændringer af afgiftstilsvaret/godtgørelsen kan tillades efter en konkret bedømmelse af forholdene.

Bestemmelsens anvendes hvis der er særlige omstændigheder uden for de tilfælde, hvor genoptagelse kan ske efter betingelserne i bestemmelsens øvrige punkter i SFL § 32, stk. 1, nr. 1-3, og hvor det må anses for urimeligt at opretholde opgørelsen af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen.

Væsentlig betydning for den afgiftspligtige

Ved vurderingen af om der foreligger særlige omstændigheder, der kan give anledning til ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret, kan det tillægges vægt, om ændringen af afgiftstilsvaret har væsentlig betydning for den afgiftspligtige.

Den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede skal dokumentere eller sandsynliggøre, at betingelserne for genoptagelse er opfyldt. Den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede bærer således risikoen for, at bevisbyrden kan være tungere jo ældre afgiftsperioder, der er tale om. Hvis der er tale om genoptagelse af afgiftsperioder, der ligger langt tilbage i tid, må der stilles krav om, at den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede fuldt og helt kan dokumentere ændringens berettigelse ved at fremlægge kopi af det relevante regnskabs eller bilagsmateriale.

Eksempler på særlige omstændigheder

Bestemmelsen kan blandt andet anvendes hvis der er begået fejl af SKAT, uden at fejlene kan anses for ansvarspådragende, hvisr fejlen medfører en materiel forkert opgørelse af afgiftstilsvaret/godtgørelsen, og det efter en konkret bedømmelse anses for urimeligt at opretholde ansættelsen.

Den kan endvidere anvendes hvis en forkert opgørelse af et afgiftstilsvar/godtgørelse skyldes svig fra tredjemand eller andre særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede. Og hvis SKAT har foretaget en åbenbart urimelig foreløbig fastsættelse, eller fejlagtigt har afgivet genoptagelsestilsagn til den afgiftspligtige ud over den ordinære ændringsfrist, og den afgiftspligtige som følge heraf ikke rettidigt har klaget eller anmodet om genoptagelse af afgiftstilsvaret.

Eksempler på tilfælde der ikke er særlige omstændigheder

Bestemmelsen giver derimod ikke grundlag for genoptagelse, hvor den afgiftspligtige har glemt et fradrag, eller SKAT har fortolket lovgivningen forkert.

Forholdet til regler om forældelse

Krav afledt af en ændring af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen efter SFL § 32, stk. 1, nr. 4, forældes efter forældelsesloven og er omfattet af en 10-årig forældelsesfrist. Se SFL § 34 a, stk. 4.

Se også

Afsnit A.A.9 om forældelse af skattekrav.