Dato for udgivelse
26 maj 2010 13:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 maj 2010 13:05
SKM-nummer
SKM2010.336.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 22-3195/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk arbejdskraft
Emneord
Afvisning, rettergangsfuldmægtig
Resumé

Landsskatterettens kendelse blev indbragt ved en stævning underskrevet af sagsøgerens revisor.

Sagsøgerens revisor var ikke omfattet af de personer, der kunne repræsentere sagsøgeren efter retsplejelovens § 260, og retten afviste derfor sagen.

Reference(r)
Retsplejeloven § 260
Henvisning
Processuelle regler 2010-1 I.1

Parter

A
(Selvmøder)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv.fm. Nanna Jensen)

Afsagt af byretsdommer

Peter Toftager

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag har sagsøgeren, A, nedlagt påstand om at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at A ikke er forpligtet til at indeholde arbejdsmarkedsbidrag og skat i de polske håndværkeres løn.

Sagsøgte har nedlagt påstand om principal afvisning, subsidiært frifindelse.

Oplysninger i sagen

Retten har efter anmodning fra Skatteministeriet udskilt spørgsmålet om, hvorvidt sagen skal afvises til særskilt behandling, jf. retsplejelovens § 253, stk. 1.

Forklaringer

Parterne har begge erklæret sig indforstået med, at spørgsmålet om afvisning afgøres af retten uden afholdelse af retsmøde.

I et svarskrift af 1. februar 2010 hedder det om afvisningsspørgsmålet

"...

Til støtte for afvisningspåstanden gøres det gældende, at sagen ikke er anlagt af en person, der kan repræsentere sagsøgeren ved domstolene, jf. retsplejelovens § 260. Sagen skal derfor afvises ex officio, jf. retsplejelovens § 261, stk. 2.

Stævningen er indgivet af registreret revisor FRR LJ som repræsentant for sagsøgeren.

Det følger af retsplejelovens § 259-261, at en part enten kan gå i retten for sig selv eller give møde ved en af de i § 260 angivne rettergangsfuldmægtige. Det følger blandt andet af § 260, stk. 3, nr. 4, at der kan mødes for en part i retten ved personer, der er ansat hos parten for et tidsrum, der ikke er kortere end 1 måned, og - når parten ikke selv er advokat - ikke med det særlige formål at møde i retten.

Det må på baggrund af de foreliggende oplysninger lægges til grund, at LJ ikke er ansat hos sagsøgeren. Det bemærkes herved, at det fremgår af Landsskatterettens kendelse (bilag A), side 2, at sagsøgeren har en enkeltmandsvirksomhed, der udlejer ejendomme, og at tvisten i sagen vedrører arbejde udført på sagsøgerens private bolig.

Da LJ heller ikke er mødeberettiget i henhold til de øvrige bestemmelser i retsplejelovens § 260, kan LJ ikke optræde som rettergangsfuldmægtig for sagsøgeren, jf. retsplejelovens § 260, og f.eks. TfS 1999.487 H og SKM2008.58.BR.

..."

LJ har i et brev af 2. februar 2010 anført følgende

"...

Af svarskriftet fremgår, at jeg som revisor for A ikke er mødeberettiget i sagen og ikke kan optræde som rettergangsfuldmægtig for sagsøgeren.

Jeg beklager dybt, såfremt dette er tilfældet, at jeg ikke har været opmærksom på, at jeg ikke kunne repræsentere min kunde. Jeg anmoder venligst Retten om, at give min kunde eller dennes advokat mulighed for, at føre sagen for Retten i ....

..."

Rettens begrundelse og resultat

Registreret revisor LJ er ikke omfattet af de personer, der kan repræsentere A for retten, jf. retsplejelovens § 260, stk. 2.

Det følger herefter af retsplejelovens § 261, stk. 2, at retten skal afvise sagen, da stævningen ikke er underskrevet af en mødeberettiget person.

Sagsomkostningerne (sagsøgtes udgift til advokat) fastsættes til 1.740 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

Denne sag afvises.

Sagsøgeren, A. skal inden 14 dage til sagsøgte, Skatteministeriet, i sagsomkostninger betale 1.740 kr.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.