åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om betydningen af den bindende virkning samt bindingsperiodens længde og beregning, jf. SFL § 25, stk. 1.

 Afsnittet indeholder:

  • Definition på bindende virkning
  • Bindingsperiodens længde og beregning
  • Undtagelsen om længere bindingsperiode
  • Undtagelsen om forkortelse af bindingsperioden
  • Særligt om bindende svar om et aktivs værdi
  • Særligt om forkortet bindingsperiode ved kontrollerede transaktioner
  • Særligt om hensættelser og tab i penge- og realkreditinstitutter
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition på bindende virkning

Den bindende virkning består i, at svaret er bindende for Skatteforvaltningen, så længe bindingsperioden varer, og at spørgeren i samme periode kan støtte ret på svaret. Den bindende virkning kan bortfalde, hvis der er tale om urigtige eller bristende forudsætninger.  

Se også:

Afsnit A.A.3.11 og A.A.3.12 om urigtige og bristende forudsætninger.

Er der tale om en engangsdisposition, f.eks. salg af et aktiv, vil svaret også være bindende efter bindingsperiodens udløb, hvis dispositionen er foretaget inden bindingsperiodens udløb. Hvis der er tale om en løbende disposition, der gentages år for år, eksempelvis kørsel til samme arbejdsplads, vil svaret ikke være bindende for dispositioner efter bindingsperiodens udløb.

Spørgeren er derimod ikke forpligtet til at lægge svaret til grund i sine angivelser til Skatteforvaltningen, men hvis angivelsen er tilstrækkelig ukorrekt, kan der blive tale om ansvar efter skatte- og afgiftslovgivningens straffebestemmelser.

Bindingsperiodens længde og beregning

Den fremadrettede bindingsperiode er som udgangspunkt 5 år. Se SFL § 25, stk. 1. Bindingsperioden kan dog undtagelsesvis blive længere, hvis dispositionen ikke er tilendebragt inden 5 år. Se nærmere nedenfor. Omvendt har Skatteforvaltningen/Skatterådet mulighed for at fastsætte en kortere bindingsperiode end 5 år. Se nærmere nedenfor.

Bindingsperioden regnes fra spørgerens modtagelse af svaret. Angår svaret moms eller punktafgifter regnes bindingsperioden fra starten af den afgiftsperiode, hvori spørgeren modtager svaret. Om bindende virkning i relation til moms- lønsumsafgiftslovens regler om fællesregistrering og delregistrering henvises til meddelelsen SKM2006.44.SKAT.

Undtagelsen om længere bindingsperiode

Som nævnt kan bindingsperioden blive længere end 5 år, nemlig hvis der i et bindende svar om en disposition er taget stilling til den skattemæssige virkning af efterfølgende omstændigheder, der er endeligt fastlagt i dispositionen. Det er en betingelse for denne undtagelse, at der i forbindelse med den oprindelige disposition er taget så præcist højde for efterfølgende reguleringer, at der ikke efterfølgende eksisterer valgmuligheder for spørgeren.

Eksempel

Som eksempel kan nævnes, at det som led i en påtænkt overdragelse af et aktiv indgår som et vilkår, at der på et nærmere fastsat tidspunkt efter mere end 5 år skal erlægges overskudsandele.

Undtagelsen om forkortelse af bindingsperioden

I SFL § 25, stk. 1, findes hjemmel for SKAT/Skatterådet til at bestemme, at bindingsperioden skal fastsættes kortere end 5 år. En kortere bindingsperiode kræver særlig begrundelse, som kan være, at spørgsmålet er konjunkturfølsomt eller at der er tale om en vedvarende disposition af betydeligt omfang eller at spørgsmålet er principielt og er under prøvelse ved domstolene, herunder EF-domstolen.

En kortere bindingsperiode kan være en følge af forholdets natur. Eksempelvis er det fast praksis, at svar om værdiansættelse af biler, se lov om registreringsafgift af motorkøretøjer §§ 9, stk. 5 og 10, stk. 5, har en bindingsperiode på 3 måneder. 

Særligt om bindende svar om et aktivs værdi

Ved lov nr. 540 af 29. april 2015 blev SFL § 25, stk. 1 ændret, således at den maksimale bindingsperiode nedsættes til 6 måneder vedrørende alle bindende svar om værdien af et aktiv. De 6 måneder regnes fra spørgerens modtagelse af svaret.

Der kan i svaret indsættes en kortere bindingsperioden end den maksimale på 6 måneder.

For så vidt angår tilbagekaldelse af bindende svar. Se afsnit A.A.3.11.

Særligt om forkortet bindingsperiode ved kontrollerede transaktioner

Herudover kan en kortere bindingsperiode komme på tale vedrørende kontrollerede transaktioner. I sådanne tilfælde kan det som alternativ til en forkortet bindingsperiode efter omstændighederne være relevant at indsætte såkaldte "critical assumptions" i svaret. Denne fremgangsmåde svarer til bilaterale Advance pricing Agreements indgået med udenlandske skattemyndigheder. Denne fremgangsmåde går ud på, at der sker en præcision af de nærmere bestemte forudsætninger, der er tillagt afgørende betydning for svarets indhold, uanset hvilken karakter disse forudsætninger måtte have. Det skal endvidere præciseres, hvilke ændringer i disse forudsætninger, der vil medføre ophør af den bindende virkning. 

Særligt om hensættelser og tab i penge- og realkreditinstitutter

I SFL § 25, stk. 4, findes en særlig bestemmelse om, at visse afgørelser truffet af andre myndigheder end Skatteforvaltningen/Skatterådet er bindende for skattemyndighederne og uden tidsbegrænsning, medmindre afgørelsen måtte vise sig at være i strid med EU-retten. Det drejer sig om afgørelser, der træffes efter § 245 i lov om finansiel virksomhed eller afgørelser, der træffes af en tilsynsmyndighed som nævnt i skattekontrollovens § 65 om størrelsen af hensatte beløb eller størrelsen af lidte tab i et penge- eller realkreditinstitut mv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKM-meddelelse

SKM2006.44.SKAT

Beskrivelse af reglerne om bindende svar vedrørende moms og lønsumsafgift i forbindelse med fællesregistrering og delregistrering.