Dato for udgivelse
17 maj 2010 12:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 apr 2010 12:00
SKM-nummer
SKM2010.325.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-000545
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning
Emneord
Skat, indkomst og fradrag, selskaber
Resumé

Skatterådet svarer benægtende til, at Fonden, som er omfattet af lov om fonde og visse foreninger, vil være skattepligtig af gaver, der indgår i fondens grundkapital.

Reference(r)

Fondsbeskatningsloven § 3

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 S.H.14

Spørgsmål

 1. Vil Fonden være skattepligtig af gaver, der indgår i fondens grundkapital?

Spørgers forslag

 1. Nej.

SKATs indstilling

 1. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Den 1. december 2005 stiftede Person A og hendes nu afdøde ægtefælle Person B Fonden. Fonden blev stiftet med en grundkapital på xxx kr. Af vedtægternes punkt 4.1. fremgår det:

"Fondens grundkapital består at en kapital på DKK xxx, der er indbetalt kontant ved stiftelsen. Grundkapitalen vil senere blive forøget med de beløb, der i henhold til testamentariske bestemmelser herom måtte tilfalde Fonden ved Person Bs og / eller hustru Person As respektive død, idet hensigten er at opnå en samlet grundkapital på DKK xxx."

Som det fremgår, var det oprindeligt intentionen, at fondens grundkapital skulle forøges ved arv efter Person B og/eller Person A. Person A overvejer imidlertid at yde gaver til fonden i levende live. Der påtænkes ydet gaver fra hendes personlige formue. Hun ønsker desuden at benytte sin bestemmende indflydelse i Selskab C A/S og Selskab D til at lade selskaberne yde gaver til fonden. Person A ejer 100 % af aktiekapitalen i begge selskaber.

Fondens formålsbestemmelse fremgår af punkt 7 i vedtægterne. Heraf fremgår det:

"7.1 Fondens formål er almennyttigt.

7.2 Ved uddeling af fondens overskud efter henlæggelser skal fondsbestyrelsen påse, at disse anvendes til et eller flere af følgende formål:

 1. Støtte til socialt dårligt stillede elever på eller udgået fra Det Kgl. Vajsenhus
 2. Støtte til uforskyldt socialt dårlige stillede danske statsborgere, der er bosiddende i Danmark, herunder støtte (ved ydelse ft lån) til videregående uddannelser ved danske eller udenlandske universiteter, handelshøjskoler, tekniske højskoler og andre videregående uddannelser samt til forskningsprojekter i tilknytning hertil i ind- og/  eller udland.
 3. Støtte til lunge- og hjerte patienter samt diabetesramte, lunge-, hjerte-, og diabetes- forskning samt til lægevidenskabelig eller anden form for videnskabelig forskning i afhjælpning af lunge-, hjerte- og diabetessygdomme.
 4. Støtte til forskningsprojekter og andre former for videnskabelig og/eller teknisk udvikling i relation til sygdomme, herunder i alternative former for medicin, med henblik på at kurere, afhjælpe eller reducere ulemper som følge af  sygdom.
 5. Støtte af og til forskning i dyrevelfærd samt til personer eller organisationer, der bekæmper mishandling eller vanrøgt af dyr, og støtte til formål der efter bestyrelsens skøn støtter indplacering af husdyr (kæledyr), der (midlertidigt) er uanbringelige, samt støtte til delvis betaling af ubemidlede ældre personers dyrlægeregning.
 6. Støtte til personer, der ved aktiv indsats og uden hensyntagen til risiko for eget liv eller førlighed søger at afværge eller faktisk afværger ulykker.
 7. Støtte til organisationer, der som formål har et eller flere af de formål, der er nævnt i nærværende vedtægt, dog ikke foreningen Dyrenes Beskyttelse."

Det er videre oplyst, at Fonden er omfattet af Lov om Fonde og visse Foreninger.

Derudover er det supplerende oplyst, at det den 21. marts 2010 ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde i  Fonden blev besluttet at præcisere i vedtægterne, at Fondens midler også ved opløsning aldrig kan tilbagegives til stifter mv. eller anvendes til ikke-almennyttige formål, og af fremsendt genpart af referat af bestyrelsesmøde, hvor beslutningen er truffet, fremgår det:

"Forslag til ændring af vedtægternes kapitel 14, hvorefter der tilføjes et nyt stk. 3 med denne ordlyd:

14.3  Såfremt fonden skal opløses - uanset årsag - kan den beholdne formue ikke tilbagegives helt eller delvist til stifterne og andre bidragydere eller disses ægtefæller, samlevere og livsarvinger, men skal anvendes til de i kapitel 7 anførte formål. Subsidiært til andre almennyttige formål."

Anmeldelse til civilstyrelsen er sket.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgers repræsentant har anført, at som det fremgår, har Fonden en meget bred formålsbestemmelse. Fonden definerer sit formål som almennyttigt. Der indgår imidlertid tillige en række sociale elementer i formålsbestemmelsen. Efter spørgers repræsentants opfattelse er formålsbestemmelsen derfor todelt og indeholder således både almennyttige og almenvelgørende elementer.

Repræsentanten har anført, at Fonden er en almennyttig og almenvelgørende fond. Da fondens aktiver overstiger kr. 250.000, er fonden omfattet af fondsloven, jf. fondslovens § 1, stk. 1, jf. § 1, stk. 4.

Fonde omfattet af fondsloven er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven, jf. fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Princippet i fondsbeskatningsloven er, at fonde skal undergives de samme beskatningsregler, som er gældende for aktieselskaber. På grund af fondenes særegne struktur, formål og virke er der imidlertid gjort en række undtagelser til dette udgangspunkt.

Undtagelserne bevirker bl.a., at visse indtægter, der er skattepligtige for aktieselskaber, ikke er skattepligtige for fonde.

En af disse undtagelser findes i fondsbeskatningslovens § 3, stk. 3 (ændret til § 3, stk. 5 pr. 1. januar 2010 ved Lov nr. 525 af 12. juni 2009). Bestemmelsen er formuleret som følger:

"Gaver til fonde omfattet at 1, nr. 1 og 4, skal kun medregnes ved opgørelsen af den skatte pligtige indkomst, hvis gaven skal anvendes til uddeling (vores fremhævelse) eller det i vedtægten er bestemt, at kapitalen i løbet af et nærmere fastsat tidsrum skal anvendes til uddeling. Gaver til fonde, i hvis vedtægter der tillægges medlemmer af bestemte familier fortrinsret til uddelinger fra fonden eller fortrinsret til at indtage bestemte stillinger m.v., jf. § 7 i lov om fonde og § 8 i lov om erhvervsdrivende fonde, medregnes ved opgørelsen af fondens skattepligtige indkomst, såfremt der er tale om en gave, hvorved en fonds grundkapital udvides (vores fremhævelse). Af gaver, som ydes til stiftelse af fonde som nævnt i 2. pkt., svares en afgift på 20 pct., jf. dog 1. pkt."

Skatteretligt sondrer man mellem gaver, der er bestemt til uddeling og gaver, der indgår i grundkapitalen. Efter 1. pkt. er fonde således alene skattepligtige af gaver, der er bestemt til uddeling. Udgangspunktet er herefter, at Fonden ikke vil være skattepligtig af gaver, der indgår i grundkapitalen.

I 2. pkt. gøres der imidlertid en undtagelse til dette udgangspunkt. Gaver, der indgår i grundkapitalen for en familiefond omfattet at fondslovens § 7, er således skattepligtige for fonden.

Definitionen på en familiefond findes i fondslovens § 7. Heraf fremgår det:

"Stk. 1

Bestemmelser i en vedtægt, der tillægger medlemmer af en bestemt familie eller visse familier fortrinsret til uddeling fra en fond, har ikke retsvirkning efter deres indhold, i det omfang fortrinsretten rækker videre end til personer, der lever på stiftelsestidspunktet, og til én i forhold til disse ufødt generation.

Stk. 2.

Bestemmelsen i stk. 1 gælder tilsvarende for bestemmelser i en vedtægt, der tillægger medlemmer af en bestemt familie eller visse familier fortrinsret til at indtage en bestemt stilling (vores fremhævelse) eller til på anden måde, herunder i form af arbejdsvederlag, at oppebære økonomiske ydelser fra fonden eller fra en virksomhed, hvorover fonden har en bestemmende indflydelse. Dette gælder dog ikke hverv som medlem af bestyrelsen (vores fremhævelse)."

Som det fremgår af bestemmelsen, foreligger der bl.a. en familiefond, når medlemmerne af en bestemt familie indrømmes fortrinsret til uddelinger fra fonden. En familiefond foreligger imidlertid også i tilfælde, hvor vedtægterne tillægger medlemmer af en bestemt familie en fortrinsret til at indtage en bestemt stilling i fonden. Dette gælder dog ikke hverv som medlem af fondsbestyrelsen.

Af vedtægternes punkt 10.5 fremgår det:

“Fondens bestyrelse skal altid bestå af en advokat, en økonom/bankkyndig og en dr. med. Måtte der opstå vakance blandt medlemmerne i Fondens bestyrelse, udpeges det manglende medlem af enten Det Lægevidenskabelige Fakultet, Advokatrådet eller Finansrådet, med henblik på udpegelsen af en universitetsuddannet læge med viden indenfor de områder, der kan begunstiges i henhold til Fondens vedtægter, en advokat eller en økonom.

Måtte der blandt Person Bs efterkommere være personer med en universitetsuddannelse, der opfylder kriterierne for at sidde i Fondens bestyrelse, skal disse ved vakance have fortrinsret til at indtræde i bestyrelsen (vores fremhævelse)..."

Som det fremgår, tillægges Person Bs efterkommere en vis fortrinsret i forbindelse med indtræden i fondens bestyrelse. Dette gør imidlertid ikke fonden til en familiefond, idet en fortrinsret til fondsbestyrelsen er direkte undtaget, jf. fondslovens § 7, stk. 2, sidste pkt.

Det er derfor vores opfattelse, at Fonden ikke vil være skattepligtig af gaver, der tilgår fondens grundkapital, jf. fondsbeskatningslovens § 3, stk. 3. Det gøres derfor gældende, at SKAT bør besvare det stillede spørgsmål 1 med et "NEJ".

SKATs indstilling og begrundelse

SKAT bemærker indledningsvist, at det er oplyst, at fonden er omfattet af lov om fonde og visse foreninger.

Efter fondsbeskatningslovens § 3, stk. 1, (jf. lovbekendtgørelse nr. 1192 af 11. oktober 2007, med senere ændringer, herunder senest lov nr. 525 af 12. juni 2009), som omfatter både fonde omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde samt fonde omfattet af lov om fonde og visse foreninger, opgøres fondes skattepligtige indkomst efter de regler, der gælder for selskaber, med nærmere angivne undtagelser.

For fonde er udgangspunktet derfor, at gaver skal medregnes som indtægt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. statsskattelovens § 4, litra c.

I medfør af den særlige bestemmelse i fondsbeskatningslovens § 3, stk. 6, skal gaver til en fond, der er omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 4, normalt dog kun beskattes, såfremt;

 1. Gaven skal anvendes til uddeling, eller
 2. Det i fondens vedtægter er bestemt, at kapitalen i løbet af et nærmere fastsat tidsrum skal anvendes til uddeling.

Med henvisning til afgørelsen TfS 2008.43 (SKM2007.693.SR) og de heri anførte lovbemærkninger til lov nr. 180 af 23. marts 1995, jf. lovforslag nr. 141 af 18. januar 1995, fremgår det, at bestemmelsen i fondsbeskatningsloven således alene fritager gaver, som enten ved stiftelsen eller efterfølgende tillægges en fonds grundkapital eller på anden måde vedtægtsbestemt bunden kapital, for beskatning.

Det bemærkes i den forbindelse, at grundkapitalen er lig den kapital, som ikke kan uddeles. Al anden kapital i fonden er således at anse som disponibel.

En fonds "kapitalaktiver" består af aktiver, der stammer fra fondens stiftelse, senere arv eller gave, fonden har modtaget, samt fondens konsolideringer i tidens løb. Efter lov om fonde og visse foreninger § 9, stk. 1, nr. 3, er det således fastsat, at en fonds bestyrelse kun med fondsmyndighedens samtykke må uddele de aktiver, som senere tilfalder fonden som arv eller gave, eller hvad der træder i stedet herfor, med mindre arveladeren eller giveren har bestemt, at aktiverne skal anvendes til uddeling.

Aktiver tilført ved arv eller gave kan således som udgangspunkt ikke anvendes til uddeling eller administration uden fondsmyndighedens (Civilstyrelsens) samtykke.

Fonden vil derfor ikke være skattepligtig af gaver, der tilfalder fonden.

SKAT indstiller derfor at spørgsmålet besvares med et "Nej".

Det er herved udtrykkeligt forudsat, at de midler, der i nærværende anmodning om bindende svar påtænkes at tilfalde fonden ved gave således ikke vil blive anvendt til uddeling.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.