Dato for udgivelse
07 maj 2010 13:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 apr 2010 15:11
SKM-nummer
SKM2010.316.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-205068
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
ETF, fond, investeringsselskab, aktier
Resumé
Skatterådet fandt, at to ETF fonde kunne klassificeres som selvstændige skattesubjekter og var omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 1 og 19. En tredje ETF fond var en UCITS fond og derfor omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19.
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 1
Aktieavancebeskatningsloven § 19
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 S.A.1.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 S.A.1.8.3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 S.G.9

Spørgsmål

 1. Skal realiserede gevinster/tab i exchange traded funds kaldet "XACT Bear" beskattes efter aktieavancebeskatningslovens § 19 og derfor beskattes som kapitalindkomst?  (Ved nej, antages beskatning som aktier)                 
 2. Skal realiserede gevinster/tab i exchange traded funds kaldet "XACT Bull" beskattes efter aktieavancebeskatningslovens § 19 og derfor beskattes som kapitalindkomst?  (Ved nej, antages beskatning som aktier)                 
 3. Skal realiserede gevinster/tab i exchange traded funds kaldet "XACT derivat Bear" beskattes efter aktieavancebeskatningslovens § 19 og derfor beskattes som kapitalindkomst?  (Ved nej, antages beskatning som aktier)                     
 4. Skal eventuelle beholdninger ved skatteårets ophør beskattes efter lagerprincippet? 

SKATs indstilling

 1. Ja.
 2. Ja.
 3. Ja.
 4. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Beskrivelse af fondene:

XACT Bear (åben i nyt vindue for at se link)

http://www.xact.se/fonder/xact-bear/

Beskrivelse af spørgeren:

Spørgeren har handlet som privatperson, har både realiseret handler og har beholdninger, der påtænkes holdt over skatteåret 2009/2010.

Fremtidige realiseringer af de pågældende exchange traded funds påtænkes, i forhold til årsopgørelse 2009, afhængigt af, om beholdninger skal beskattes eller ej ved lagerprincippet.

Svar ønskes, da et sådant vil have betydning for fremtidige realiseringer af gevinster og tab, både i XACT Bear og i aktier, ikke mindst i forhold til modregning af gevinster og tab, og dermed stor betydning for spørgerens privatøkonomi.

SKAT har fundet følgende oplysninger på udbyders hjemmeside:

Ad. spørgsmål 1 - XACT Bear

Oplysninger fra faktaark og produktblad (oversat af SKAT til dansk)

XACT Bear er en børshandlet fond (ETF - fond) med gearing rettet mod Stockholmsbørsen. Fonden er relevant for aktive investorer som tror på et faldende aktiemarked.

Fondens målsætning er at give et dagligt afkast som modsvarer cirka 150 % af den modsatte daglige forandring i OMXS30 indeks. Dette indebærer, at

 • på en handelsdag når indeks falder med 1 %, stiger fonden med cirka 1,5 %.
 • på en handelsdag når indeks stiger med 1 %, falder fonden med cirka 1,5 %

Fonden skaber sin gearing gennem solgte terminskontrakt, OMXS30 futures (terminskontrakter), der modsvarer cirka 150 % af fondens værdi. For bibeholde sin eksponering sker der en daglig ombalancering af fondens terminskontrakter. Gearingen mod indeks øger risikoen i fonden i modsvarende grad. Dette indebærer at fonden har en høj risiko og at kursen kan variere kraftigt over tiden. Fondens målsætning udgør ingen garanti fra fonden eller fondsselskabet for at der opnås et afkast.

Køb/salg af andele

Fondsandelene handles i realtid på børsen ligesom aktier. Andelene kan dermed købes og sælges flere gange pr. dag til den enhver tid gældende markedspris. Kurtage fragår ved køb og salg. Fondsselskabet agerer ikke mægler på børsen og er derfor ikke ansvarlig for prissætningen. For at sikre at det hele tiden er muligt at handle fondsandele har fondsselskabet aftaler med flere uafhængige markedsgaranter, market makers, som kontinuerligt stiller køb- og salgskurser i fonden. 

Fonden

Fonden er en svensk specialfond. Det fremgår af oplysningerne på hjemmesiden, at fonden er en Non-UCITS fond. Det fremgår af oplysninger fra Finansinspektionen (det svenske offentlige finanstilsyn), at en Non-UCITS fond er en fond, der ikke er omfattet af rådets direktiv 85/611/EØF.

Fondsvedtægterne (medtaget på originalsproget)

§ 1 Fondens rättsliga ställning m m

Fondens namn är XACT BEAR. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden består av likvida medel och finansiella instrument vilka tillförts fonden av dem som därigenom gemensamt är ägare till fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter eller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i en fond får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser en fond. Fondbolaget företräder andelsägarna i frågor som rör fonden, beslutar över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden. En fondandel är en rätt till så stor andel av en värdepappersfond som motsvarar fondens nettoförmögenhet dividerad med antalet utelöpande andelar.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av XACT Fonder AB, nedan kallat fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av fondbolaget som inte strider mot bestämmelser i lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt tillse

 1. att försäljning och inlösen av andelar sker i enlighet med lag och fondbestämmelser,
 2. att värdet av fondandelarna beräknas enligt lag och fondbestämmelser,
 3. att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer förvaringsinstitutet till handa, och
 4. att medlen i fonden används enligt bestämmelserna i lag och fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fondens målsättning är att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 150% av den dagliga motsatta förändringen i OMXS30TM Index. Detta innebär att om index sjunker 1% så stiger fondens värde med 1,5% och om index stiger 1% så sjunker fondens värde med 1,5%. Denna målsättning utgör ingen garanti från fondens eller fondbolagets sida, att någon viss avkastning kommer att uppnås.2

Andelsägarregistret kontoförs av VPC AB (VPC) enligt Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

... (§ 5 til § 8 er ikke medtaget)

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Anmälan om försäljning eller inlösen av fondandel ska göras via telefon, telefax eller internet till Fondbolaget senast 14:00 på ordinarie bankdagar och 9:30 på bankdagar före helgdag. Fondandelens pris fastställs till stängningskursen den dag som begäran inkommit till fondbolaget. Med bankdag avses dag som inte är lördag, söndag eller annan helgdag, då banker i Sverige allmänt håller öppet.

Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel till följd av att en eller flera av de marknader som fondens handel sker på är helt eller delvis stängda.

Fondandelsvärde beräknas normalt varje bankdag av fondbolaget. Fondbolaget beräknar inte fondandelsvärde om fonden är stängd för försäljning och inlösen med hänsyn till förhållanden som anges i denna bestämmelse och i § 10. För en begäran om försäljning eller inlösen som inkommer när fonden är stängd för försäljning och inlösen fastställs fondandelsvärdet normalt påföljande bankdag.

Detta innebär att försäljning och inlösen sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning eller inlösen okänd fondandelskurs.

Fonden säljer fondandelar enbart i block om 50 000 andelar, eller multiplar därav. Försäljning sker genom att kontantbeloppet samt avgiften är överfört till av Fondbolaget anvisat bankkonto senast 14:30 på ordinarie bankdagar och senast 10:00 på bankdagar före helgdag.

Försäljningspris för en fondandel uppgår till fondandelens värde på försäljningsdagen beräknat enligt §8 med tillägg för en försäljningsavgift på högst 1,5% av fondandelens värde dock lägst 30 000 kronor, som ersättning för fondbolagets kostnader i samband med försäljningen.

Fonden löser in andelar antingen i block om 50 000 eller multiplar därav, alternativt mot delar av block. Inlösen sker genom att andelarna bokförs på av fondbolaget anvisat VP-konto senast 14:30 på ordinarie bankdagar och senast 10:00 på bankdagar före helgdag.

Inlösenpriset för en fondandel uppgår till fondandelens värde på inlösendagen beräknat enligt § 8 med avdrag för en inlösenavgift på högst 1,5% av fondandelens värde dock lägst 30 000 kronor, som ersättning för fondbolagets kostnader i samband med inlösen. Vid inlösen av fondandelar, då antalet ej uppgår till ett helt block, uttages en avgift om högst 2 procent av marknadsvärdet, dock lägst 100 kronor.

Uppgifter om senast fastställda fondandelsvärde kan varje bankdag erhållas hos fondbolaget samt varje dag via XACT Fonders hemsida på Internet.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det.

... (§ 10 og § 11 er ikke medtaget)

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar utdelning med syftet att överföra beskattning av fondens resultat på andelsägarna, varigenom beskattning i två led undviks.

Det utdelningsbara beloppet beräknas som fondens skattepliktiga intäkter minskat med fondens avdragsgilla kostnader före utdelning, samt eventuellt kvarstående restbelopp sedan föregående utdelningstillfälle. Beslut om utdelning av högre belopp kan tas i syfte att på ett kostnadseffektivt sätt minska fondens likvida medel i förhållande till den totala fondförmögenheten och därmed öka följsamheten mellan utvecklingen för fonden och OMXS30TM Index.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Räkenskapsår för fondbolaget och fonden är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelser

Fondbolaget ska lämna en årsberättelse om fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Årsberättelsen ska tillställas Finansinspektionen och samtliga andelsägare som begärt att få denna samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

Fondbolaget ska lämna en halvårsredogörelse om fonden för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång. Halvårsredogörelsen ska tillställas Finansinspektionen och samtliga andelsägare som begärt att få denna samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

Fondbolagets styrelse beslutar om ändringar i fondbestämmelserna. Efter att Finansinspektionen har godkänt ändringarna ska de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet, samt i förekommande fall tillkännages på det sätt som Finansinspektionen anvisar.

... (§ 15 og § 16 er ikke medtaget)

Ad. spørgsmål 2 - XACT Bull

Oplysninger fra faktaark og produktblad (oversat af SKAT til dansk)

XACT Bull er en børshandlet fond (ETF - fond) med gearing rettet mod Stockholmsbørsen. Fonden er relevant for aktive investorer som tror på et stigende aktiemarked.

Fondens målsætning er at give et dagligt afkast som modsvarer cirka 150 % af den daglige forandring i OMXS30 indeks. Dette indebærer, at

 • på en handelsdag når indeks stiger med 1 %, stiger fonden med cirka 1,5 %.
 • på en handelsdag når indeks falder med 1 %, falder fonden med cirka 1,5 %

Fonden skaber sin gearing gennem besiddelse af OMXS30 futures (terminskontrakter), der modsvarer cirka 150 % af fondens værdi. For bibeholde sin eksponering sker der en daglig ombalancering af fondens terminskontrakter. Gearingen mod indeks øger risikoen i fonden i modsvarende grad. Dette indebærer at fonden har en høj risiko og at kursen kan variere kraftigt over tiden. Fondens målsætning udgør ingen garanti fra fonden eller fondsselskabet for at der opnås et afkast.

Køb/salg af andele

Fondsandelene handles i realtid på børsen ligesom aktier. Andelene kan dermed købes og sælges flere gange pr. dag til den enhver tid gældende markedspris. Kurtage fragår ved køb og salg. Fondsselskabet agerer ikke mægler på børsen og er derfor ikke ansvarlig for prissætningen. For at sikre at det hele tiden er muligt at handle fondsandele har fondsselskabet aftaler med flere uafhængige markedsgaranter, market makers, som kontinuerligt stiller køb- og salgskurser i fonden. 

Fonden

Fonden er en svensk specialfond. Det fremgår af oplysningerne på hjemmesiden, at fonden er en Non-UCITS fond. Det fremgår af oplysninger fra Finansinspektionen (det svenske offentlige finanstilsyn), at en Non-UCITS fond er en fond, der ikke er omfattet af rådets direktiv 85/611/EØF.

Fondsvedtægterne (medtaget på originalsproget)

§ 1 Fondens rättsliga ställning m m

Fondens namn är XACT BULL. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden består av likvida medel och finansiella instrument vilka tillförts fonden av dem som därigenom gemensamt är ägare till fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter eller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i en fond får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser en fond. Fondbolaget företräder andelsägarna i frågor som rör fonden, beslutar över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden. En fondandel är en rätt till så stor andel av en värdepappersfond som motsvarar fondens nettoförmögenhet dividerad med antalet utelöpande andelar.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av XACT Fonder AB, nedan kallat fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av fondbolaget som inte strider mot bestämmelser i lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt tillse

 1. att försäljning och inlösen av andelar sker i enlighet med lag och fondbestämmelser,
 2. att värdet av fondandelarna beräknas enligt lag och fondbestämmelser,
 3. att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer förvaringsinstitutet till handa, och
 4. att medlen i fonden används enligt bestämmelserna i lag och fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fondens målsättning är att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 150% av den dagliga förändringen i OMXS30TM Index. Detta innebär att om index stiger 1% så stiger fondens värde med 1,5% och om index sjunker 1% så sjunker fondens värde med 1,5%. Denna målsättning utgör ingen garanti från fondens eller fondbolagets sida att någon viss avkastning kommer att uppnås.

Andelsägarregistret kontoförs av VPC AB (VPC) enligt Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

.... (§ 5 til 8 er ikke medtaget)

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Anmälan om försäljning eller inlösen av fondandel ska göras via telefon, telefax eller internet till Fondbolaget senast 14:00 på ordinarie bankdagar och 9:30 på bankdagar före helgdag.

Fondandelens pris fastställs till stängningskursen den dag som begäran inkommit till fondbolaget. Med bankdag avses dag som inte är lördag, söndag eller annan helgdag, då banker i Sverige allmänt håller öppet.

Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel till följd av att en eller flera av de marknader som fondens handel sker på är helt eller delvis stängda.

Fondandelsvärde beräknas normalt varje bankdag av fondbolaget. Fondbolaget beräknar inte fondandelsvärde om fonden är stängd för försäljning och inlösen med hänsyn till förhållanden som anges i denna bestämmelse och i § 10. För en begäran om försäljning eller inlösen som inkommer när fonden är stängd för försäljning och inlösen fastställs fondandelsvärdet normalt påföljande bankdag.

Detta innebär att försäljning och inlösen sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning eller inlösen okänd fondandelskurs.

Fonden säljer fondandelar enbart i block om 50 000 andelar, eller multiplar därav. Försäljning sker genom att kontantbeloppet samt avgiften är överfört till av Fondbolaget anvisat bankkonto senast 14:30 på ordinarie bankdagar och senast 10:00 på bankdagar före helgdag.

Försäljningspris för en fondandel uppgår till fondandelens värde på försäljningsdagen beräknat enligt §8 med tillägg för en försäljningsavgift på högst 1,5% av fondandelens värde dock lägst 30 000 kronor, som ersättning för fondbolagets kostnader i samband med försäljningen.

Fonden löser in andelar antingen i block om 50 000 eller multiplar därav, alternativt mot delar av block. Inlösen sker genom att andelarna bokförs på av fondbolaget anvisat VP-konto senast 14:30 på ordinarie bankdagar och senast 10:00 på bankdagar före helgdag.

Inlösenpriset för en fondandel uppgår till fondandelens värde på inlösendagen beräknat enligt §8 med avdrag för en inlösenavgift på högst 1,5% av fondandelens värde dock lägst 30 000 kronor, som ersättning för fondbolagets kostnader i samband med inlösen. Vid inlösen av fondandelar, då antalet ej uppgår till ett helt block, uttages en avgift om högst 2 procent av marknadsvärdet, dock lägst 100 kronor.

Uppgifter om senast fastställda fondandelsvärde kan varje bankdag erhållas hos fondbolaget samt varje dag via XACT Fonders hemsida på Internet.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det.

... (§ 10 til § 11 er ikke medtaget)

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar utdelning med syftet att överföra beskattning av fondens resultat på andelsägarna, varigenom beskattning i två led undviks.

Det utdelningsbara beloppet beräknas som fondens skattepliktiga intäkter minskat med fondens avdragsgilla kostnader före utdelning, samt eventuellt kvarstående restbelopp sedan föregående utdelningstillfälle. Beslut om utdelning av högre belopp kan tas i syfte att på ett kostnadseffektivt sätt minska fondens likvida medel i förhållande till den totala fondförmögenheten och därmed öka följsamheten mellan utvecklingen för fonden och OMXS30TM Index.

Utdelning sker med ett belopp motsvarande det utdelningsbara beloppet, vilket får ökas med vid andelsförsäljning inbetald upplupen utdelning och minskas med vid andelsinlösen utbetald upplupen utdelning. Utdelningen per fondandel får avrundas till närmast lägre tiotal ören.

Utbetalning av utdelning sker under mars månad. Utbetalning sker kontant genom VPCs försorg till de andelsägare som på en av fondbolaget fastställd dag (avstämningsdagen) är registrerad i VPCs avstämningsregister.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Räkenskapsår för fondbolaget och fonden är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelser

Fondbolaget ska lämna en årsberättelse om fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Årsberättelsen ska tillställas Finansinspektionen och samtliga andelsägare som begärt att få denna samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

Fondbolaget ska lämna en halvårsredogörelse om fonden för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång. Halvårsredogörelsen ska tillställas Finansinspektionen och samtliga andelsägare som begärt att få denna samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

Fondbolagets styrelse beslutar om ändringar i fondbestämmelserna. Efter att Finansinspektionen har godkänt ändringarna ska de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet, samt i förekommande fall tillkännages på det sätt som Finansinspektionen anvisar.

... (§ 15 og § 16 er ikke medtaget)

Ad. spørgsmål 3 - XACT Derivat Bear

Oplysninger fra faktaark og  prospekt (oversat af SKAT til dansk)

XACT Derivat Bear er en børsnoteret fond (ETF - fond) med gearing rettet mod Oslobørsen. Fonden er relevant for aktive investorer som tror på et faldende aktiemarked.

Fondens målsætning er at give et dagligt afkast som modsvarer cirka 200 % af den daglige forandring i OBX indekset, men med negativt fortegn. Dette indebærer, at

 • hvis børsen falder med 1 %, stiger fonden med cirka 2 %.
 • hvis børsen stiger med 1 %, falder fonden med cirka 2 %

Gearingen mod indeks øger risikoen tilsvarende i fonden. Dette indebærer at fonden har en høj risiko og at andelsværdien kan variere kraftigt over tid. Fondens målsætning udgør ingen garanti fra fonden eller fondsselskabet for at der opnås et afkast. XACT Derivat Bear har negativ markedseksponering. Fonden investerer først og fremmest i OBX-futures (terminskontrakter) svarende til -200 % af fondens værdi.

Oplysninger om fonden

Følgende fremgår af prospektet til fonden "XACT Derivat Bear is a listed UCITS fund."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

I henhold til tidligere offentliggjorte bindende svar sandsynliggøres det, at xact fondene beskattes som kapitalindkomst efter den nedenfor dokumenterede præcedens.

http://www.aktie-nyt.dk/?cat=47

"I henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19 stk. 1 medregnes gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser mv. udstedt af et investeringsselskab ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. I henhold til § 19 stk. 2 nr. 1, er et investeringsinstitut i henhold til Rådets direktiv 85/611EØF omfattet af begrebet investeringsselskab," hedder det i svaret fra Skat.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørger ønsker at vide, om realiserede gevinster/tab i exchange traded funds (ETF'er) kaldet XACT Bear, XACT Bull og XACT Derivat Bear er omfattet af reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 19 og derfor beskattes som kapitalindkomst? (Ved nej, antages beskatning som aktier)

En investering i et selskab/enhed kan blive omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 på to måder. Den første måde er, at selskabet/enheden er omfattet af Rådets direktiv 85/611/EØF (ABL § 19, stk. 2, nr. 1). Den anden måde er, at selskabet klassificeres som et selvstændigt skattesubjekt, ejerandelen er omfattet aktieavancebeskatningslovens § 1 og at ejerandelen opfylder betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, nr. 2, m.v.

Lovgrundlag

Aktieavancebeskatningslovens § 1

Gevinst og tab ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i denne lov.

Stk. 2. Lovens regler om aktier finder tilsvarende anvendelse på anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser, omsættelige investeringsforeningsbeviser og lignende værdipapirer. Lovens regler finder endvidere tilsvarende anvendelse på ejerandele i selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 2 C.

Aktieavancebeskatningslovens § 19

Gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser m.v. udstedt af et investeringsselskab medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Ved et investeringsselskab forstås:

1) Et investeringsinstitut i henhold til Rådets direktiv 85/611/EØF, jf. bilag 1.

2) Et selskab m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Med tilbagekøb sidestilles, at en tredjemand tilkendegiver over for selskabet, at enten den pågældende eller en anden fysisk eller juridisk person på forlangende vil købe enhver andel til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Kravet om tilbagekøb på forlangende er opfyldt, selv om kravet kun imødekommes inden for en vis frist. Uanset at der ikke er pligt til tilbagekøb, anses selskabet for et investeringsselskab, hvis dets virksomhed består i kollektiv investering i værdipapirer m.v. Ved kollektiv investering forstås, at selskabet har mindst 8 deltagere. Koncernforbundne og nærtstående deltagere, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, og aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, regnes i denne sammenhæng for én deltager. 

Stk. 3. Et investeringsselskab som nævnt i stk. 2, nr. 2, 1. pkt., omfatter ikke et selskab m.v., hvis formue gennem datterselskaber hovedsagelig investeres i andre værdier end værdipapirer m.v. Ved et datterselskab forstås et selskab, hvori moderselskabet har bestemmende indflydelse, jf. ligningslovens § 2, stk. 2. Et investeringsselskab som nævnt i stk. 2, nr. 2, 4. pkt., omfatter ikke et selskab m.v., hvis mere end 15 pct. af selskabets regnskabsmæssige aktiver i løbet af regnskabsåret gennemsnitligt er placeret i andet end værdipapirer m.v. Til værdipapirer m.v. medregnes ikke aktier i et andet selskab, hvori førstnævnte selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen, medmindre det andet selskab selv er et investeringsselskab, jf. stk. 2. Hvis et selskab har bestemmende indflydelse på et selskab, jf. ligningslovens § 2, stk. 2, ses der ved opgørelsen efter 3. pkt. bort fra disse aktier, og i stedet medregnes den andel af det andet selskabs aktiver, som svarer til førstnævnte selskabs direkte eller indirekte ejerforhold i det andet selskab.

Stk. 4. Et investeringsselskab som nævnt i stk. 2 omfatter ikke en udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C. Et investeringsselskab som nævnt i stk. 2 omfatter heller ikke en kontoførende forening, der opfylder betingelserne i § 2, 2.-4. pkt., i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende foreninger.

Stk. 5. Et investeringsselskab som nævnt i stk. 2, nr. 2, 4. pkt., omfatter ikke et selskab m.v., som udelukkende ejer aktier, tegningsretter og aktieretter i et andet selskab, hvis alle aktionærerne i det førstnævnte selskab ved erhvervelsen af aktierne var ansat i det andet selskab eller i andre selskaber, der er koncernforbundet med det andet selskab, jf. selskabsskattelovens § 31 C, medmindre det andet eller et af de andre selskaber selv er et investeringsselskab, jf. stk. 2. Uanset 1. pkt. kan selskabet også eje kontanter, herunder anbringelse på en anfordringskonto, inden for en ramme på 15 pct. af selskabets regnskabsmæssige aktiver opgjort gennemsnitligt i løbet af regnskabsåret.

Stk. 6. I tilfælde omfattet af stk. 1 finder §§ 8-9, 12-14, 17 og 17 A ikke anvendelse. Stk. 1 finder ikke anvendelse i de tilfælde, der er nævnt i § 10, § 16, stk. 1, og §§ 18, 21 og 22.

Ad spørgsmål 1

Spørger ønsker at vide, om realiserede gevinster/tab i en exchange traded fund kaldet "XACT Bear" beskattes efter aktieavancebeskatningslovens § 19 og derfor beskattes som kapitalindkomst? 

Vurdering af om XACT Bear er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, nr. 1(Rådets direktiv 85/611/EØF)

Det er en forudsætning for at være omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, nr. 1, at selskabet/enheden er omfattet af Rådets direktiv 85/611/EØF. For at være omfattet af Rådets direktiv 85/611/EØF skal der være tale om et selskab/enhed, der er klassificeret som en UCITS. UCITS er en benævnelse for værdipapirfonde omfattet af EU's værdipapirfondsdirektiv (Rådets direktiv 85/611/EØF).

Det fremgår af oplysningerne vedr. XACT Bear, at der er tale om Non-UCITS fond.

SKAT finder, at XACT Bear ikke kan være omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, nr. 1, da der er tale om en Non-UCITS fond.

Vurdering af om XACT Bear er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, nr. 2

For at være omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, nr. 2, skal der være tale om ejerandele, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 1. Ved vurderingen af § 1 skal det vurderes, om selskabet/enheden, som ejerandelene vedrører, kan klassificeres som et selvstændigt skattesubjekt.

Vurdering af om XACT Bear kan klassificeres om et selvstændigt skattesubjekt:

Det fremgår af det oplyste, at der er tale om en svensk fond, der beskattes efter svensk lovgivning. SKAT finder, at de kriterier, der fremgår af Ligningsvejledningen S.A.1.2, der vedrører skattesubjekter omfatter af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, kan finde anvendelse ved vurderingen af, om der tale om et selvstændigt skattesubjekt.

I Ligningsvejledningen S.A.1.2 er der opstillet momenter, der kan være af betydning for kvalifikationen. Det bemærkes, at intet enkelt af disse momenter kan være ubetinget afgørende.

SKAT har vurderet disse momenter i forhold til det oplyste og finder efter en samlet konkret vurdering, at fonden er et selvstændigt skattesubjekt.

Vurdering af om andele i XACT Bear er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 1:

Det fremgår af aktieavancebeskatningslovens § 1, at loven omfatter gevinst og tab på aktier. Loven finder tilsvarende anvendelse på anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser, omsættelige investeringsforeningsbeviser og lignende værdipapirer.

I SKM2001.11.ØLR lagde Landsretten vægt på følgende:

"Efter foreningens karakter, herunder at medlemmerne ikke har kunnet eje omsættelige andele i foreningen, og at udtrådte medlemmer ikke havde andel i foreningens formue, kan sagsøgerens medlemskab af foreningen ikke anses for en formuegenstand en skattepligtig ejer, og således omfattet af statsskattelovens § 5 eller aktieavancebeskatningsloven".

De afgørende momenter var omsætteligheden samt retten til andel i formuen.

I den konkrete sag vil der være tale om omsættelige andele, der vil blive handlet på børsen. Én andel i fonden vil, efter § 1 i vedtægterne, give en ret til en andel af formuen. Det er muligt at afstå andelen, enten ved tilbagesalg til fonden eller salg på børsen, til den værdi som fonden måtte have på salgsdagen.

Det er SKATs vurdering, at andelene i fonden opfylder de to kriterier i SKM2001.11.ØLR og når dette sammenholdes med, at fonden er et selvstændigt skattesubjekt, så er andele i fonden omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 1.

Vurdering af andelene i XACT Bear er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, nr. 2:

Det fremgår af det oplyste, at fonden vil investere i finansielle instrumenter og at andele i fonden vil kunne blive tilbagekøbt af fonden eller sælges på børsen (handlen på børsen er sikret ved markeds garanter). Dette opfylder efter SKATs vurdering betingelserne aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, nr. 2, 1. til 3. punktum.

Yderligere er det SKATs opfattelse, at der er tale om en kollektiv investering i værdipapirer, da der er mere end 8 deltagere, aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, nr. 2, 4. punktum.

Undtagelserne i aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 3 til stk. 5 finder ikke anvendelse.

SKAT finder med baggrund i ovenstående, at andele i fonden er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, nr. 2.

Det indstilles at der svares ja til spørgsmål 1.

Ad. spørgsmål 2

Spørger ønsker at vide, om realiserede gevinster/tab i exchange traded funds kaldet XACT Bull beskattes efter aktieavancebeskatningslovens § 19 og derfor beskattes som kapitalindkomst?  (Ved nej, antages beskatning som aktier)

Det fremgår af de faktiske oplysninger, at fondens opbygning er identisk med fonden i spørgsmål 1.

Det indstilles at der svares ja til spørgsmål 2.

Ad. spørgsmål 3

Spørger ønsker at vide, om realiserede gevinster/tab i exchange traded funds kaldet XACT Derivat Bear beskattes efter aktieavancebeskatningslovens § 19 og derfor beskattes som kapitalindkomst?  (Ved nej, antages beskatning som aktier)

Aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 1, omfatter investeringsselskaber. I stk. 2 står der, at ved et investeringsselskab forstås:

1) Et investeringsinstitut i henhold til Rådets direktiv 85/611/EØF, jf. bilag 1.

En UCITS er en enhed, der er omfattet af Rådets direktiv 85/611/EØF.

Det fremgår af det oplyste, at fonden er en UCITS-fond.

Det indstilles at der svares ja til spørgsmål 3.

Ad. spørgsmål 4

Spørger ønsker at vide, om eventuelle beholdninger ved skatteårets ophør beskattes efter lagerprincippet?

Følgende fremgår af LV 2010-1 S.G.9.1 ABL § 19

For personer sker beskatningen som kapitalindkomst, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 5, og PSL § 4 a, stk. 1, nr. 1, samt stk. 2.

Fortjeneste og tab opgøres efter lagerprincippet som beskrevet i ABL § 23, stk. 7.

Periodisering

Ved anvendelse af lagerprincippet skulle forskellen mellem ultimoværdien og primoværdien i et år for indkomståret 2009 og tidligere år henføres til dagen efter udgangen af det indkomstår i selskabet, som de vedrører, jf. ABL § 23, stk. 7 (i den før vedtagelsen af lov nr. 525 af 12. juni 2009 gældende formulering). Anvender både selskabet og aktionæren/ejeren af investeringsbeviset kalenderårsregnskab, sker beskatningen således året efter det år, hvor værdistigningen/værdifaldet er sket. Beskatningen af gevinst eller fradrag for tab, opstået i 2009, henføres således til den skattepligtige indkomst hos investor for 2010. På denne måde tilnærmer man sig beskatningstidspunktet for medlemmer i udloddende investeringsforeninger, idet disse beskattes af deres indtjening i det år, der følger efter indtjeningsåret, nemlig det år hvor udlodningen finder sted.

Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 er periodiseringsreglen ændret med virkning fra og med indkomståret 2010. Efter lovændringen skal gevinst og tab ikke længere henføres til dagen efter udgangen af selskabets indkomstår, men til udgangen af investeringsselskabets indkomstår. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2010 skal der derfor i visse tilfælde medregnes gevinst eller tab for 2 indkomstår.

Ved salg af aktier og investeringsforeningsbeviser m.v. medregnes fortjeneste og tab på salgstidspunktet.

Erhvervelser i løbet af året indgår med anskaffelsessummen på erhvervelsestidspunktet. Afståelser i løbet af indkomståret udgår med afståelsessummen.

Det indstilles at der svares ja til spørgsmål 4.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.